Krijg ik een overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen indien ik mijn effectenrekening afsluit ?

Voor zover uw effectenrekening in de toepassingsgebied van de taks valt, zal MeDirect een persoonlijk overzicht opstellen voor de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen tegen het einde van de maand volgend op de afsluiting. U zal dit kunnen raadplegen via bovenvermelde kanalen. De sluiting van een effectenrekening brengt een einde aan de referentieperiode en veroorzaakt de betaling van de taks.   

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: wordt de taks automatisch betaald indien de gemiddelde waarde van de financiële instrument op (één van) mijn MeDirect effectenrekening(en) meer dan een miljoen EUR bedraagt ?

Indien de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten  die u op (één van) uw effectenrekening(en) behoudt meer dan 1 miljoen EUR bedraagt, , draagt MeDirect bij wet de verantwoordelijkheid om de taks af te houden, deze aan te geven en vervolgens door te storten aan de Belgische fiscus. Deze taks wordt automatisch geïnd, mits er voldoende beschikbare cash op uw zichtrekeningkening (EUR) staat. Indien ontoereiken, vragen wij om er voor te zorgen dat u uw zo snel mogelijk voldoende geld op uw zichtrekening (EUR) sort.

De betaling van de taks door MeDirect is in principe bevrijdend.

Wat is de taks op beursverrichtingen?

De taks op beursverrichtingen (TOB) is een Belgische belasting op transacties op zogenaame Belgische of buitenlandse openbare fondsen. Dit zijn effecten die door hun aard kunnen worden verhandeld op een beurshandel. Het is niet vereist dat ze effectief worden verhandeld.. Het tarief van de TOB varieert – afhankelijk van het soort transactie (inschrijving, aankoop/verkoop, inkoop van eigen aandelen door sommige investeringsvennootschappen) en het soort activa (aandelen, obligaties etc.) – en wordt toegepast op de waarde van de transactie, onder voorbehoud van maximale drempelwaarden. U kunt per financieel product nakijken hoeveel TOB er van toepassing is. Tevens vindt u dit bedrag op uw order confirmatie.

MeDirect raadt u aan om fiscaal advies bij een belastingadviseur in te winnen over uw persoonlijke situatie.

Waar kan ik mijn overzicht terugvinden voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen?

In tegenstelling tot de vorige effectentaks wordt er een overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen slechts opgesteld voor investeerders waarvan de financiële instrumenten op een effectenrekening worden gehouden een gemiddelde waarde van een miljoen EUR overschrijden over de referentieperiode.

Indien u zich in deze situatie bevindt, kan u via de rubriek ‘Rekeninguitstreksels’ uw persoonlijk overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen raadplegen. Bij een normale referentieperiode wordt dit overzicht ten laatste op 31 oktober ter beschikking gesteld.

Wat is de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen?

Op 17 februari 2021 heeft de Belgische regering een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen laten stemmen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2021). -Die is van toepassing is op Belgische investeerders die effectenrekeningen bezitten bij Belgische en buitenlandse financiële instellingen. Deze taks vervangt de vorige effectentaks, die door het Grondwettelijk Hof werd afgeschaft in haar arrest van 17 october 2019. Het voert een specifieke heffing van 0,15% in op effectenrekeningen  indien de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten hierop geboekt over een periode van 12 maanden, de “referentieperiode” genoemd, meer dan een milijoen EUR bedraagt.

De gemiddelde waarde wordt berekend over deze referentiepriode,  die in principe  telkens loopt van 01 oktober tot 30 september. De gemiddelde waarde wordt berekendrekening houdende met de waarde van de financiële instrumenten die op de beleggingsrekening zijn geboekt op welbepaalde ‘referentiepunten’, namelijk de laatste dag van elk kwartaal (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september), en de openings-/afsluitingsdatum van de effectenrekening (rekening houdend met de inwerkingtreding van de taks vangt de eerste referentieperiode aan op 26 februari 2021). Deze taks is van toepassing op alle financiële instrumenten die worden aangehouden op een effectenrekening, waaronder de volgende financiële instrumenten door MeDirect aangeboden: . 

  • Aandelen
  • Obligaties
  • Trackers
  • Beleggingsfondsen

Hoe open ik een rekening?

Als je al klant van MeDirect bent, dan open je een rekening snel en gemakkelijk. Je hoeft enkel in te loggen op jouw persoonlijk platform, te klikken op Rekening openen en de stappen op het scherm te volgen.

Als je nog geen klant bent van MeDirect, dan klik je op Word Klant en volg je de stappen op het scherm. Van zodra jouw aanvraag wordt goedgekeurd, dan kan je inloggen op jouw persoonlijk platform, klikken op Rekening openen en de stappen op het scherm volgen.

Kan ik meer dan één gereglementeerde spaarrekening openen?

Ja, elke klant kan één gereglementeerde spaarrekening van elk type gereglementeerde spaarrekening openen die MeDirect aanbiedt, hetzij persoonlijk of gezamenlijk. Momenteel bied MeDirect 3 types gereglementeerde spaarrekeningen aan.  Een eerste storting op een gereglementeerde spaarrekening kan worden geinitieerd van een bankrekening bij een andere bank. 

Krijg ik ook advies bij de modelportefeuilles?

De modelportefeuille is een gespreide korf van fondsen die u met één muisklik kunt aankopen, maar houdt geen enkel beleggingsadvies in. U beslist zelf al dan niet te beleggen in deze korf van fondsen. U moet de wettelijk verplichte documenten van alle fondsen zorgvuldig door te nemen, zoals het prospectus en KIID. Zo weet u waarin u belegt. De modelportefeuilles worden op basis van ‘execution only’ aangeboden, dus MeDirect beheert die niet voor u. U dient uw belegging zelf verder op te volgen.