Gereglementeerde spaarrekening(en) gecommercialiseerd door MeDirect Bank NV

Met het oog op meer transparantie voor de spaarder wordt deze webpagina aan klanten en niet-klanten aangeboden. Deze webpagina bevat een samenvatting van alle relevante informatie over 3 verschillende gereglementeerde spaarformules die aangeboden worden door MeDirect Bank NV.

In geval van overdracht van een spaarrekening naar een ander spaarrekening geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor de eerste spaarrekening verworven. Dit geldt op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en dat de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanaf dezelfde spaarrekening uitgevoerd heeft.

Tariefinformatie en voorwaarden van gereglementeerde spaarrekeningen

(het hoogste rendement na 12 maanden staat eerst)

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt vandaag enkel voor een bedrag dat 1 jaar op uw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Lees zeker het document met essentiële informatie voor spaarders voordat u een spaarrekening opent.

MeDirect Essential Sparen

1

Categorie*

B

Basisrente

 

2,00% op jaarbasis

Getrouwheids-

premie

0,80% op jaarbasis

Optelling van de basisrente

en getrouwheidspremie

2,80% op

jaarbasis

Toepasselijke

voorwaarden

  Minimale storting:
  € 0

Maximale storting:

€ 25.000

 

Rekening uitsluitend bestemd voor online gebruik

 

*Categorie B: een gereglementeerde spaarrekening waarvoor limieten op het bedrag gelden. Er kunnen bijvoorbeeld limieten gelden voor het maximale bedrag dat op de rekening bewaard kan worden of voor het maximale bedrag dat per maand op de rekening gestort kan worden.

MeDirect Fidelity Sparen

2

Categorie*

A

Basis-

rente

0,75% op

jaarbasis

Getrouwheids-

premie

1,80% op

jaarbasis

Optelling van de basisrente

en getrouwheidspremie

2,55% op jaarbasis

Toepasselijke

voorwaarden

Geen voorwaarden

 

Rekening uitsluitend bestemd voor online gebruik

*Categorie A: dit is een ‘klassieke’ spaarrekening. Dit wil zeggen dat er geen voorwaarden voor de basisrente of de getrouwheidspremie gelden

MeDirect Dynamic Sparen

3

Catégorie*

A

Basisrente

 

1,40% op

jaarbasis

Getrouwheids-

premie

0,40% op

jaarbasis

Optelling van de basisrente

en getrouwheidspremie

1,80% op jaarbasis

Toepasselijke

voorwaarden

Geen voorwaarden

 

Rekening uitsluitend bestemd voor online gebruik

*Categorie A: dit is een ‘klassieke’ spaarrekening. Dit wil zeggen dat er geen voorwaarden voor de basisrente of de getrouwheidspremie gelden

De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. De bank kan het basisrentetarief te allen tijde wijzigen. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag van de storting. De dag na de dag waarop de getrouwheidspremie verworven is, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank gewijzigd worden. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.
Klanten worden via hun rekeningafschriften verwittigd van wijzigingen in de hierboven beschreven tarieven.

Kosten: opening/afsluiting/jaarlijkse afrekening/eventuele postverzendingskosten en andere kosten: gratis

  1. Plaats waar de spaarcalculator van MeDirect Bank geraadpleegd kan worden.

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Het doel is om u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn. Zo kan u de geldelijke impact van een eventuele geldopneming inschatten. Deze tool kan digitaal geraadpleegd worden na de nodige verificaties via PC-banking.

Gelieve de onderstaande stappen te volgen om er toegang toe te krijgen:

 

  • 1. Ga naar medirect.be en klik op “Inloggen” bovenaan uw scherm.
  • 2. Log in.
  • 3. Selecteer de spaarrekening waarvoor u een opname wilt simuleren.
  • 4. Klik op het venster “Calculator”.

Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met uw behoeften?

Via deze link komt u op de webpagina van de simulator die ontwikkeld is door de FSMA en die als doel heeft u, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per instelling.

Link naar de bankoverstapdienst:

Deze link brengt u naar de pagina van de bankoverstapdienst van Febelfin. Daar kan u alle nodige informatie vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.

Belangrijkste risico’s:

Risico op faillissement: in geval van faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij onderworpen worden aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds (garantiefonds.belgium.be).

 

Inflatierisico: door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen.

Andere:

De op deze pagina beschreven spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen van MeDirect Bank NV. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en zijn van onbepaalde duur.

Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van EUR 1020 voor het inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van EUR 2040 voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u meerdere spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overschrijdt, en waarop nog geen roerende voorheffing ingehouden is.

Klachten:

Voor klachten kan u terecht op het volgende e-mailadres: [email protected].

Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u beroep doen op de Ombudsman voor financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

A noter sur nos produits d'épargne

Nos taux d’intérêt ne sont pas figés. Les taux en vigueur sont toujours visibles sur notre site.

 

Votre épargne est garantie jusqu’à 100.000 € euro. Tous les dépôts dont vous disposez au-delà de 100 000 € pourraient être réduits ou convertis en actions (bail-in). Pour en savoir plus, consultez la fiche d’information sur la protection des dépôts.

Vous pouvez gérer vos finances depuis votre salon, votre travail, le train, votre transat … Nous sommes toujours – et uniquement – en ligne.

 

Vous trouverez toutes les informations essentielles sur nos produits d’épargne sur leurs pages respectives. Nous vous encourageons à lire les documents attentivement.

 
Vous souhaitez nous parler ?
Échangez avec un expert, un vrai.

Il vous reste des questions ?

MeDirect
Essential Sparen

MeDirect
Fidelity Sparen

MeDirect
Dynamic Sparen

Klik op de knop hieronder voor meer informatie over de MeDirect Essential-spaarrekening.

Klik op de knop hieronder voor meer informatie over de MeDirect Fidelity-spaarrekening.

Klik op de knop hieronder voor meer informatie over de MeDirect Dynamic-spaarrekening.