Waarmee kunnen we u helpen?

 • Morningstar
 • Hoe klant worden?
 • Common Reporting Standard (CRS)
 • Mobile App
 • Belastingen en roerende voorheffing
 • Transfer van een bestaande portefeuille naar MeDirect
 • GDPR: alles wat u moet weten
 • Corporate actions
 • Veiligheid
 • Over MeDirect?
 • Modelportefeuilles
 • Alles over uw nieuwe beveiligde website
 • Vermogensbeheer
 • Rekeningen
 • Beursplatform
 • PSDII - Application Programming Interfaces (APIs)
 • Klachten
 • Beleggingsfondsen
Morningstar
Wat is Morningstar?
Morningstar, Inc is een toonaangevende aanbieder van onafhankelijk beleggingsonderzoek in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië. Het bedrijf biedt een uitgebreide lijn van research en diensten aan voor particulieren, financiële adviseurs en instellingen. Morningstar is graag gezien in de financiële wereld omwille van zijn onafhankelijke beleggingsinformatie. De kracht van Morningstar ligt in zijn onafhankelijke en onpartijdige status, deskundig onderzoek en goed geteste modellen voor de beoordeling en waardering van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen
Wat is de Morningstar Sterren Rating?
De Morningstar Sterren Rating komt voort uit een kwantitatieve methode waarin beleggingsfondsen worden gerangschikt op basis van hun historisch rendement (gecorrigeerd naar risico en kosten) over periodes van ten minste drie jaar. Dit ‘naar risico aangepast rendement’ is gebaseerd op het maandelijks rendement van een fonds, waarbij neerwaartse schommelingen in een lagere score resulteren en een consistente goede prestatie beloond wordt met een hogere score. Kosten zijn een ander belangrijk aspect, waardoor het voor relatief dure fondsen moeilijker wordt om een hoge sterrenrating te krijgen.

In elke beleggingscategorie ontvangt de beste 10% van de fondsen 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de volgende 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de overige 10% 1 ster.  

Deze Sterren Rating wordt berekend voor een periode van de afgelopen drie, vijf en tien jaar. Indien mogelijk, berekent Morningstar deze rating ook over alle periodes heen, de Overall Morningstar Sterren Rating. 
 
Wat is de Morningstar Analyst Rating ?
De Morningstar Analyst Rating is een kwalitatieve beoordeling die wordt uitgegeven door de fondsenanalisten van Morningstar. Hierbij wordt een verwachting uitgesproken over de toekomstige prestaties van fondsen ten opzichte van categoriegenoten en/of een relevante benchmark.

Om tot deze rating te komen, beoordelen de Morningstar-analisten beleggingsfondsen aan de hand van vijf pijlers: beleggingsteam, beleggingsproces, rendement, fondshuis en kosten.

De ratings ‘Gold’, ‘Silver’ of ‘Bronze’ worden toegekend aan beleggingsfondsen waarvan de verwachting is dat ze over een toekomstige volledige marktcyclus beter zullen presteren dan de categorie en/of een relevante benchmark, dit gecorrigeerd voor het genomen risico. Het verschil tussen deze ratings wordt bepaald door de mate van overtuiging bij de fondsanalist dat het fonds een outperformance zal realiseren. Fondsen, waarvan verwacht wordt dat ze zich niet zullen onderscheiden, krijgen de rating ‘Neutral’, terwijl fondsen die op meerdere vlakken ondermaats scoren de beoordeling ‘Negative’ krijgen.
 
Wat is de SRRI rating?

De Synthetische Risico- en Opbrengstindicator (SRRI) werd in 2009 gestart door het Comité van Europese effectenregelgevers (CESR) met als doel om het risiconiveau van een fonds te bepalen.

De SRRI meet de volatiliteit van het fonds.  Een hogere volatiliteit betekent een grotere onzekerheid door grotere schommelingen in de waarde van het fonds. Dit betekent dat de prijs van het fonds binnen een korte periode sterk omhoog kan schieten of omlaag kan duiken. Een lagere volatiliteit betekent dat er geen sterke schommeling in de waarde van het fonds verwacht wordt, maar eerder een geleidelijk verloop hiervan. De onderstaande tabel toont de vergelijking tussen de volatiliteit en de SRRI waarde. In onderstaande tabel staan de procentuele verschillen die de waarde van een fonds kan ondergaan in één jaar (Volatiliteit op jaarbasis). Het percentage is gekoppeld aan de respectievelijke SRRI-rating. Dus hoe beperkter de schommelingen, hoe lager de SRRI rating van een fonds. Hoe groter de schommelingen hoe hoger de SRRI Rating. Een lage SRRI rating wil niet zeggen dat er geen risico aan verbonden is.  

SRRI volatiliteit op jaarbasis
1 0 - 0,49% 
0,5 - 1,99%
3 2 - 4,99%
4 5 - 9,99%
5
10 - 14,99%
6 15 -24,99%
7 25% +

De SRRI wordt berekend op basis van het fondsrendement over de afgelopen 5 jaar. Als een fonds minder dan vijf jaar oud is, zal het rendement van een vergelijkbare benchmark gebruikt worden voor de periode sinds de lancering van het fonds.

Wat zijn de criteria voor de selectie van fondsen voor de modelportefeuille?

Procedure voor fondsselectie

MeDirect werkt nauw samen met Morningstar Investment Management Europe (MIME) om fondsenportefeuilles samen te stellen om zo de specifieke doelstellingen te ondersteunen. Het selectieproces bestaat uit de volgende kwantitatieve en kwalitatieve fasen:

 1. Bepalen van de asset allocatie

  Alvorens de individuele fondsen te selecteren kijkt Morningstar naar de samenstelling van de portefeuille in termen van aandelen en obligaties (de zogenaamde activaklassen), en onderzoekt hoe de geografische spreiding en sectorverdeling is opgebouwd. Dit bepaalt de samenstelling van een portefeuille.

 2. Kwantitatief onderzoek

  Morningstar hanteert een rangschikkingsprocedure volgens hun Morningstar Risk Adjusted Return maatstaf (zie Morningstar Sterrenrating). Andere factoren die in acht worden genomen zijn:

  • Consistentie van prestaties: als een fondsbeheerder consistent minder goed gepresteerd heeft in drie van de afgelopen vier kalenderjaren, dan wordt dit fonds op dit punt in het proces verwijderd.  Het empirisch bewijs suggereert dat fondsen die over de lange termijn slecht presteren, ook in de toekomst slecht zullen presteren.
  • Tijd dat de fondsbeheerder aan het fonds verbonden is: als een fondsbeheerder een fonds minder dan drie jaar in beheer heeft, wordt deze beheerder niet in de selectie opgenomen.
  • Stijl van het fondsbeheer: als het fonds een onvoorspelbaar stijlpatroon vertoont, wordt het fonds uit de selectie verwijderd.
  • Valuta: als in een bepaalde regio of land naar een fonds wordt gezocht, dan zullen fondsen die niet aangeboden worden in de basisvaluta uit de selectie verwijderd worden.
 3. Kwalitatief onderzoek

Het doel van het kwaliteitsonderzoek is om na te gaan of het onderzoeksproces van de fondsbeheerder naar behoren is verlopen. Dit gebeurt door een aantal belangrijke factoren onder de loep te nemen die normaliter zorgen voor een positief rendement. Fondsen worden geëvalueerd aan de hand van de 5 pijlers die Morningstar nuttig acht bij het voorspellen van het toekomstige succes van de fondsen: Parent (fondsenhuis), People (fondsmanager en zijn team), Process (het beleggingsproces), Performance (prestaties) en Price (kosten).

 • Fondsenhuis (Parent)
  De cultuur en structuur van een fondsenhuis kan een impact hebben op het aantrekken en behouden van talent en hoe toegewijd een firma is om in het beste voordeel van de aandeelhouders van het fonds te handelen.

 • Fondsbeheerder (People)
  Het evalueren van de capaciteiten van een beleggingsteam is van cruciaal belang om fondsen te identificeren die een voordeel hebben ten opzichte van hun concurrentie.

 • Beleggingsproces (Process)
  Morningstar geeft de voorkeur aan fondsbeheerders die een gedisciplineerde, consequente en consistente werkwijze handhaven.  Er wordt gezocht naar eigenschappen die het beleggingsteam een voorsprong geeft op de concurrentie.

 • Prestaties (Performance)
  Het is Morningstars doel om managementteams te identificeren die in het verleden resultaten wisten te boeken. Dit is een signaal dat zij het potentieel hebben om consistent beter te presteren dan hun respectievelijke benchmark.

 • Kosten (Price)
  Onderzoek toont aan dat de uitgaven van cruciaal belang zijn bij het voorspellen van toekomstige resultaten. De kostenratio van een fonds moet worden geëvalueerd in het kader van de desbetreffende regio en ten opzichte van de respectievelijke vergelijkbare groep van Morningstar, zonder de evolutie van de kosten en activa in het fonds uit het oog te verliezen.

Samenstelling van portefeuille

Morningstar is van mening dat spreiding een bepalende factor is van beleggingsrendement binnen een wereldwijde fondsenportefeuille. Vandaar dat het belangrijk is voor de definitieve fondsenselectie om te bekijken hoe het fonds de rest van de portefeuille zal aanvullen.

Wat is de Morningstar Rating voor aandelen?

Dit is de kwantitatieve schatting van de reële waarde of fair value van een bedrijf per aandeel. De analisten van Morningstar komen tot deze geschatte reële waarde door te voorspellen hoeveel vrije kasstroom het bedrijf in de toekomst zal genereren. Dat wil zeggen de hoeveelheid kasgeld dat een bedrijf over heeft, nadat het al zijn kosten en investeringen heeft betaald en wat dus onder meer beschikbaar is voor dividenduitkering aan de aandeelhouders van dat bedrijf. Deze waarde wordt vervolgens aangepast door rekening te houden met tijd en risico. Kasgeld dat volgend jaar wordt gegenereerd, is meer waard dan cash dat over enkele jaren wordt gegenereerd. Zo ook is kasgeld van een stabiel bedrijf, dat consistent winstgevend is, meer waard dan dat van een onderneming in een sterk cyclische sector.

Aandelen die worden verhandeld tegen een prijs die beduidend lager is dan de door Morningstar geschatte reële waarde, krijgen veel sterren. Voor hoogwaardige bedrijven vereisen we een kleinere onderwaardering dan voor middelmatige bedrijven. Dat is om één eenvoudige reden: Morningstar heeft meer vertrouwen in zijn kasstroomprognoses voor sterke bedrijven en dus ook in zijn waardeschattingen van dergelijke bedrijven. Als de marktprijs van een aandeel aanzienlijk hoger is dan de door Morningstar geschatte reële waarde, krijgt dat aandeel weinig sterren, ongeacht hoe geweldig Morningstar het betrokken bedrijf vindt. Zelfs het beste bedrijf is een slechte zaak als een belegger teveel voor zijn aandelen betaalt.

Kortweg: 1 ster bij een aandeel staat voor maximaal overgewaardeerd en 5 sterren staat voor maximaal ondergewaardeerd. 3 Sterren betekent dat een aandeel redelijk of fair is gewaardeerd. De koers zit op of nabij het niveau van de fair value die de aandelenanalisten van Morningstar aan het aandeel geven.

Wat is de reële waarde of fair value voor aandelen?

De reële waarde is de uitkomst van de waarderingsmodellen die op de verdisconteerde kasstroom gebaseerd zijn en is Morningstar’s schatting van de intrinsieke waarde of fair value van een bedrijf per aandeel.

Morningstar past zijn reële waarde aan om rekening te houden met niet in de balans opgenomen verplichtingen of activa die een onderneming eventueel heeft. Morningstar verlaagt bijvoorbeeld de reële waarde van een bedrijf als het veel aandelenopties heeft uitgegeven of als het een onder gefinancierde pensioenregeling heeft.

Morningstar’s schatting van de reële waarde verschilt in twee opzichten van een richtprijs of koersdoel. Ten eerste is het een schatting van wat het bedrijf waard is, terwijl een richtprijs meestal weerspiegelt wat andere beleggers mogelijk voor het aandeel zullen betalen. En ten tweede is het een lange-termijnraming, terwijl koersdoelen doorgaans gericht zijn op de volgende 2 tot 12 maanden.

Wat is het competitief voordeel of economic moat voor aandelen?
Het concept van de 'economic moat' ofwel concurrentiepositie of competitief voordeel, speelt een vitale rol, niet alleen in Morningstar’s kwalitatieve vaststelling van de aantrekkelijkheid om in een onderneming te beleggen, maar ook in het waarderingsproces. Morningstar kent drie beoordelingen van dit competitief voordeel: none, narrow en wide.

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor een onderneming om een narrow of wide beoordeling van haar concurrentiepositie te krijgen. Ten eerste het vooruitzicht om een meer dan gemiddeld rendement op kapitaal te behalen en ten tweede een concurrentievoordeel dat dit rendement op de lange termijn beschermt en op peil houdt.

Concurrentie drukt gewoonlijk de winst. Maar bedrijven die hun winst gedurende een lange periode kunnen handhaven omdat ze een concurrentievoordeel hebben weten te creëren, beschikken over een 'moat'. We beschouwen deze bedrijven als superieure beleggingen.
Hoe klant worden?
Wat is het maximale dagelijkse bedrag dat ik per dag kan overschrijven ?
Om veiligheidsredenen geldt voor uitgaande betalingen een dagelijkse limiet van EUR 50.000. Deze limiet wordt elke werkdag om middernacht op nul gezet. Er is geen limiet van toepassing bij overschrijven tussen uw MeDirect rekeningen. Als u een bedrag van meer dan EUR 50.000 wilt overschrijven naar een externe rekening, dan kan u dat uitspreiden over meerdere dagen.
Hoe word ik klant?
 1. Klik op 'Word klant' om het online aanvraagproces te starten. U wordt gevraagd of u een persoonlijke of een gezamenlijke rekening wilt openen. Vul uw persoonlijke gegevens in zoals gevraagd op het scherm.
 2. U wordt begeleid om een duidelijke kopie van de voor- en achterkant van een geldige Belgische identiteitskaart op te laden en tevens een selfie te maken. U kan hiervoor kiezen uit de volgende 2 opties:
  • Gebruik uw smartphone om uw identiteitskaart te fotograferen en een selfie te nemen.
  • Upload een foto of scan van uw identiteitskaart en maak een selfie met de camera op uw elektronische apparaat (bijv. Webcam aangesloten op uw computer).
 3. Voltooi het online aanvraagproces en onderteken het digitaal met behulp van een SMS code. Gelieve hiervoor uw mobiel bij de hand te houden.
 4. Voer een eerste betaling uit naar uw MeDirect Geldrekening vanaf een externe rekening die op uw naam staat.
  • Als u een aanvraag heeft ingediend om een gezamenlijke rekening te openen, kunt u uw eerste betaling overschrijven van een externe gemeenschappelijke rekening (geregistreerd op naam van beide rekeninghouders) of van twee verschillende rekeningen, elk geregistreerd op naam van de individuele rekeninghouder.
 5. Zodra de betaling is ontvangen, wordt een MeDirect Geldrekening voor u geopend. U zal dan volledige toegang krijgen tot de beveiligde website.

Eens ingelogd op de beveiligde website, kunt u via de knop ‘Een rekening openen’ een Spaarrekening, een Termijnrekening en/of een Beleggingsrekening openen.


Wat zijn de vereisten om klant te worden?
Indien u een rekening wilt openen bij MeDirect, moet uw officiële en fiscale woonplaats in België zijn. U bent in bezit van een geldig identiteitsbewijs, van een mobiele telefoon en u bent ten minste 18 jaar. U dient eveneens over een rekening te beschikken bij een andere bank gevestigd in België vanwaar u uw eerste storting kan uitvoeren via een SEPA of Europese overschrijving. Een eerste overschrijving is nodig om uw account te activeren.
Is er een minimumbedrag vereist om een rekening te openen?
De eerste storting dient minimum € 1 te bedragen. Voor de ME1, ME3, ME6 en Express spaarrekening en beleggingsrekening is geen minimale inleg vereist om een rekening te openen. Voor de termijnrekening is een minimale inleg van € 100, $ 100 of £ 100 vereist.
Wat is een selfie?
Een ‘selfie’ is een foto die je van jezelf maakt met een mobiele telefoon of met een webcam, voornamelijk van je gezicht.
Welke bankrekeningen kan ik openen?

MeDirect biedt volgende types van rekeningen aan:

 • Als u klant wordt van MeDirect, openen we voor u automatisch een Geldrekening. Via deze rekening beheert u zelf makkelijk inkomende en uitgaande betalingen.
 • Via de MeDirect beleggingsrekening kunt u aandelen, obligaties, trackers en beleggingsfondsen naar het MeDirect platform overdragen enkopen of verkopen, en ook starten met beleggen in onze modelportefeuilles. Per modelportefeuille openen wij een afzonderlijke beleggingsrekening. Op uw beleggingsrekening kunt u informatie vinden over de huidige waarde en transactiekosten van uw beleggingen, alsook een raming van de niet-gerealiseerde winsten of verliezen van elk effect afzonderlijk en ook per Beleggingsrekening .
 • Indien u kiest voor online vermogensbeheer zullen we ook voor deze portefeuille een nieuwe afzonderlijke beleggingsrekening aanmaken.
 • MeDirect Fidelity Sparen is een spaarrekening voor wie wil sparen en hierbij vanaf dag 1 een basisrente ontvangt met daarnaast een getrouwheidspremie. Deze laatste krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. U hoeft geen roerende voorheffing te betalen voor €960 ontvangen rente. Daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald. De getrouwheidspremie ontvangt u deze op de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal
 • Via de Express spaarrekening heeft u onmiddellijke toegang tot uw spaargeld: u kunt geld opnemen of afhalen wanneer u dat wenst, zonder beperkingen. Deze rekening is beschikbaar in EUR en heeft één duidelijke basisrente. Klik  hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de Express spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
 • De ME3 spaarrekening is een spaarrekening waar u geld kunt opnemen met een opzegperiode van 3 maanden. Stortingen kunt u op elk moment uitvoeren. Deze rekening is verkrijgbaar in EUR en geeft u een competitieve spaarrente. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de ME3 spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
 • De ME6 spaarrekening is een spaarrekening waar u geld kunt opnemen met een opzegperiode van 6 maanden. Stortingen kunt u op elk moment uitvoeren. Deze rekening is verkrijgbaar in EUR en geeft u een competitieve spaarrente. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de ME6 spaarrekening wordt per kwartaal uitbetaald.
 • De termijnrekening garandeert een vaste rentevoet voor een vaste termijn van maximaal 5 jaar en is verkrijgbaar in 3 valuta’s: EUR, USD en GBP. Klik hier om de huidige rentevoet te raadplegen. De interest op de termijnrekening wordt jaarlijks uitbetaald.


  Ik kan geen selfie in realtime maken. Kan ik een MeDirect klant worden?
  Helaas is het niet mogelijk om een MeDirect klant te worden als u niet de mogelijkheid heeft om een selfie te maken via een smartphone of via de camera op uw laptop of computer (bijv. webcam).
  Kan ik een gezamenlijke rekening openen?
  Als uw MeDirect Geldrekening is geopend, kan u zelf spaarrekening(en), termijnrekening(en) en/of beleggingsrekening(en) openen op 2 namen, met uw partner of met iemand anders. De minimum leeftijd hiervoor is 18 jaar voor beiden. Beiden zijn tevens inwoner en belastingplichtige in België.
  Kan ik een persoonlijke rekening openen?
  Als uw MeDirect Geldrekening is geopend, kunt u zelf op de beveiligde website spaarrekening(en), termijnrekening(en) en/of beleggingsrekening(en) openen in uw persoonlijke naam. De minimum leeftijd hiervoor is 18 jaar. U bent inwoner en belastingplichtige in België.
  Hoe kan ik mijn persoonlijke rekening omzetten naar een gemeenschappelijke rekening?

  Het is niet mogelijk om een persoonlijke rekening om te zetten naar een gemeenschappelijke rekening. Als bestaande klant, kunt u een nieuwe gezamenlijke rekening openen met een bestaande of nieuwe MeDirect klant. Uw mederekeninghouder dient eerst een persoonlijke MeDirect rekening te openen zodat ook hij of zij ook over inloggegevens beschikt en ook over een persoonlijke MeDirect Geldrekening beschikt. Nadat deze persoonlijke rekening is geactiveerd, kunt u of uw mederekeninghouder via de beveiligde website een gezamenlijke rekening aanvragen via ‘Open een rekening’. U dient deze nieuwe aanvraag beiden elektronisch te ondertekenen via de beveiligde website. U logt dus beiden afzonderlijk in met uw persoonlijke veiligheidsgegevens om uw nieuwe gemeenschappelijke rekening te activeren.

  • Geld- en spaartegoeden kunt u zelf overschrijven naar deze nieuwe gemeenschappelijke rekening.
  • Voor de ME1, ME3, ME6 en ME12 spaarrekening moet de normale opzegperiode gerespecteerd worden. Voor het overzetten van tegoeden van uw ME1, ME3, ME6 en ME12 kunt u zelf online een instructie geven.
  • Termijnrekeningen kunnen niet voor de vervaldatum overgebracht worden. Eens de termijnrekening is vervallen kunt u zelf online de tegoeden overzetten naar een rekening naar keuze.
  • Als u effecten van uw effectenrekening wenst over te dragen kunt u ons een beveiligd bericht versturen met de instructie.
  • Fondsen van modelportefeuilles kunnen enkel overgebracht worden, indien er een gemeenschappelijke modelportefeuille bestaat. Beschikt u hier nog niet over, dient u eerst een nieuwe gemeenschappelijke modelportefeuille te openen. Om de fondsen van uw persoonlijke modelportefeuille vervolgens over te dragen naar de nieuwe gemeenschappelijke modelportefeuille, kunt u ons een beveiligd bericht versturen.
  • Vermogensbeheerportefeuilles kunnen helaas niet worden overgedragen naar een rekening op 2 namen. Deze portefeuille is gebaseerd op een individueel beleggersprofiel.
  Kan ik een professionele rekening openen?
  MeDirect accepteert alleen particuliere klanten. Als u een professionele klant bent, kijken wij graag hoe wij u het best kunnen helpen op basis van uw persoonlijke situatie. Hiervoor kan u contact met ons opnemen op het nummer 02 518 00 00 of ons e-mailen op: [email protected]
  Kan ik een rekening openen op naam van mijn kinderen of kleinkinderen?
  MeDirect biedt momenteel niet de mogelijkheid om een rekening te openen op naam van uw minderjarig kind of kleinkind. U heeft wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld een extra spaarrekening of modelportefeuille te openen op uw naam. Dan bent u vrij in het beheer en kunt u het geld schenken aan uw (klein)kinderen wanneer u dat wenst. Hetzij via een bankgift of via een schenking.
  Kan ik mijn rekeningaanvraag zelf opvolgen?
  Ja, nadat u bent ingelogd op de MeDirect beveiligde site, kan u uw rekeningaanvraag verder opvolgen en zien welke stappen u eventueel nog dient te ondernemen.

  • het ondertekenen van uw aanvraag door uzelf of door uw mederekeninghouder
  • het uploaden van een kopij van uw identiteitsbewijs (voor- en achterkant)
  • een storting uitvoeren van een rekening op uw naam of op jullie gemeenschappelijke naam van minimum €1
  Nadat alle stappen zijn doorlopen, kunnen wij uw MeDirect Geldrekening openen. Nadat u uw activatiecode heeft ontvangen, heeft u volledige toegang tot alle functionaliteiten van de MeDirect beveiligde website. U kan dan een spaar-, termijn en/of beleggingsrekening openen via ‘Open een rekening’.
  Zijn er kosten voor het openen van een rekening?
  Er worden geen kosten aangerekend voor het openen van een rekening bij MeDirect. Tevens zijn er geen kosten voor het beheer van uw rekeningen.
  Wat is itsme®?

  itsme® is een app waarmee u uw identiteit op een veilige, gemakkelijke en betrouwbare manier kan bevestigen via uw mobiele telefoon. Om de itsme®-app te gebruiken, dient u zicht te registreren op de itsme®-website, via deze link.

  Hoe kan ik itsme® gebruiken om klant te worden bij MeDirect?

  Nadat u ‘Word klant’ heeft aangeklikt op onze website, kan u ervoor kiezen om een ​​persoonlijke of een gezamenlijke rekening te openen. Nadat u enkele initiële gegevens hebt ingevoerd, heeft u de mogelijkheid om uw identiteit te verifiëren via itsme®. Vervolgens wordt u gevraagd om verbinding te maken met de itsme®-app; u dient uw mobiele telefoonnummer in te voeren en vervolgens de itsme®-app op uw mobiele telefoon te openen. Volg daarna gewoon de stappen op uw scherm.

  Moet ik itsme® gebruiken?

  Nee, indien u de itsme®-app niet heeft, kan u ervoor kiezen om uw identiteit te verifiëren door een foto te maken van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) en een selfie. U kan deze foto's maken via uw mobiele telefoon of uw pc.

  Als ik kies voor een gezamenlijke rekening, moeten beide aanvragers dan dezelfde vorm van verificatie gebruiken?

  Nee, elke aanvrager krijgt de keuze voor het type identiteitsverificatie dat hij of zij verkiest; itsme® of de verificatie met een selfie en foto’s van de identiteitskaart.

  Ik heb itsme® gebruikt, waarom wordt mij gevraagd mijn ID-kaart op te laden?

  itsme® is geprogrammeerd om de informatie te verstrekken die nodig is om uw rekening aanvraag te voltooien. Het kan echter gebeuren dat een deel van deze informatie niet helemaal up-to-date is. Wanneer dit het geval is, sturen we u een verzoek om uw aanvraag te voltooien door een foto te maken van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) en een selfie. U kan deze foto's maken via uw mobiele telefoon of uw pc.

  Waarom moet ik tijdens de aanvraagprocedure vermelden of één van mijn familieleden of ikzelf een openbaar ambt bekleedt of bekleed heeft?
  Om te voldoen aan de Belgische en Europese regelgeving is MeDirect verplicht om bij Politiek Prominente Personen (PEP) meer diepgaande vragen te stellen over de prominente publieke functie die u of één van uw familieleden bekleedt of bekleed heeft. Politiek prominente personen zijn gedefinieerd als personen aan wie een prominente, openbare functie is toevertrouwd, of die nauw verwant zijn aan dergelijke personen.
  Waarom moet ik tijdens de aanvraagprocedure vermelden of ik een Amerikaans staatsburger, inwoner van de Verenigde Staten of belastingplichtig ben in de VS?
  MeDirect dient dergelijke informatie te verzamelen teneinde te voldoen aan de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), een Amerikaanse wet die vereist dat financiële instellingen van buiten de VS de Amerikaanse Belastingdienst (de Internal Revenue Service, of IRS) informeren over rekeningen van Amerikaanse belastingbetalers gehouden buiten de VS. Niet-Amerikaanse financiële instellingen dienen volgens FATCA te voldoen aan specifieke procedures bij het verstrekken van informatie. Op dit moment heeft MeDirect nog niet de mogelijkheid om aan deze procedures te kunnen voldoen. Daarom kunnen wij op dit moment nog geen rekening voor u aanmaken als u ingeschreven bent als Amerikaans ingezetene.
  Common Reporting Standard (CRS)
  Wat is CRS?
  De Common Reporting Standard (CRS) is een nieuwe regelgeving die van toepassing is op financiële instellingen en hun klanten. De CRS-richtlijn is van kracht sinds 1 januari 2016 en verplicht financiële instellingen ertoe bepaalde informatie te verzamelen en uit te wisselen over klanten die hun fiscale woonplaats in een ander CRS-land hebben. Deze nieuwe regelgeving is een initiatief van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en is bedoeld om fiscale fraude wereldwijd tegen te gaan. Met het oog op meer fiscale transparantie en minder fiscale fraude moeten de negentig partnerlanden, waaronder België, onderling rekening- en inkomensgegevens van hun fiscale inwoners uitwisselen.
  Op wie heeft deze rapporteringstandaard betrekking?

  In het kader van de CRS moet de bank alle klanten identificeren die een fiscale woonplaats lijken te hebben in een of meer landen buiten België.

  Om een rekening te openen bij MeDirect moet u fiscaal inwoner zijn van België. Bent u ook fiscaal inwoner van andere landen? Dan moet u het land in kwestie vermelden, samen met uw fiscaal identificatienummer (FIN).

  Klanten die de vereiste inlichtingen niet verstrekken, worden door MeDirect gerapporteerd bij de Belgische fiscus.

  Hoe wordt mijn fiscale woonplaats bepaald?
  Dit hangt af van de plaats waar u woont en uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een fiscaal adviseur of de rubriek ‘Automatic Exchange Portal’ op de website van de OESO raadplegen: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange. MeDirect geeft geen fiscaal advies.
  Hoe vaak moet ik deze inlichtingen verstrekken?

  Als we een geldige eigen verklaring hebben ontvangen, hoeft u alleen een ander formulier in te vullen wanneer u bepaalde informatie in uw dossier aanpast of wanneer wij van mening zijn dat uw rapporteringstatus gewijzigd is. Dat kan bv. het geval zijn wanneer:

  • uw woonadres buiten België ligt.
  • u een buitenlands telefoonnummer hebt.

  Is uw fiscale woonplaats veranderd? Dan dient u dit formulier in te vullen om uw eigen verklaring aan te passen.

  Welke inlichtingen worden aan de fiscus verstrekt?

  Naast de gegevens die u hebt verstrekt in de eigen verklaring, geven we de fiscus een overzicht van uw rekeningen en producten bij ons. Dit houdt in dat we uw rekeningnummer(s) en het bijbehorende saldo doorgeven, samen met uw inkomsten. De Belgische fiscus geeft deze inlichtingen vervolgens door aan de fiscale autoriteiten van het land of de landen waarvan u als rekeninghouder fiscaal inwoner bent.

  Nieuwe klanten van MeDirect dienen deze inlichtingen te verstrekken bij het openen van een rekening.

  Mobile App
  Wat is MeDirect mobiel bankieren?

  MeDirect mobiel bankieren is beschikbaar via de App van MeDirect en stelt u in staat om uw saldi en Investeringen te bekijken. Verder heeft u ook de mogelijkheid om financiële transacties uit te voeren via uw mobiele telefoon.

  U kunt nog steeds mobiel bankieren via uw laptop, tablet of pc en alle functionaliteiten blijven beschikbaar via uw online platform.

  Welke diensten zijn beschikbaar via de MeDirect Mobile App?

  De MeDirect Mobile App biedt u een handige manier om uw financiën te beheren, waar u ook bent.

  Met uw MeDirect Mobile App kan u:

  • De MeCode-functionaliteit gebruiken om veilig in te loggen op uw persoonlijke platform bij MeDirect.
  • Uw saldi en transacties van uw rekening(en) bekijken. U kunt ook gegevens zoals uw IBAN en BIC kopiëren om een overschrijving naar uw MeDirect rekening(en) te vergemakkelijken.
  • Uw Spaarrekeningen hernoemen.
  • De details van uw Beleggingsrekening(en) bekijken.
  • Een overschrijving uitvoeren tussen uw MeDirect rekening(en) en/of naar een rekening bij een andere financiële instelling.
  • Uw opgeslagen begunstigden toevoegen, verwijderen en/of bewerken.

  In de toekomst zullen meer functionaliteiten worden opgenomen, en zal MeDirect voortdurend, waar nodig, verbeteringen aanbrengen in de MeDirect Mobile App.

  Wie kan de MeDirect Mobile App gebruiken?

  De App is beschikbaar voor al onze bestaande en nieuwe klanten. Als u een bestaande klant bent, heeft u toegang tot onze bestaande online bankdiensten nodig om uw App aan uw mobiele telefoon te koppelen. Als u nog geen klant bent bij MeDirect, dient u eerst klant te worden via onze website. Zodra u uw rekening opent, kunt u gebruik maken van de App.

  Zijn er kosten verbonden aan de MeDirect Mobile App?

  Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het downloaden of gebruiken van de MeDirect Mobile App. Wel zijn uw standaard mobiele telefoondienst en datakosten van toepassing. Deze worden aangerekend door uw provider.

  Is de MeDirect Mobile App compatibel met alle mobiele apparaten?

  De MeDirect Mobile App is compatibel met smartphones met IOS-versie 11 en hoger of Android-versie 6 en hoger. De MeDirect Mobile App is momenteel niet beschikbaar op tablets en wearables zoals smartwatches.

  Kan ik MeDirect's internetbankieren gebruiken zonder de app?

  Ja, internetbankieren kan ook zonder de app gebruikt worden. U ontvangt de gebruikelijke sms-verificatiecode. 

  Hoeveel rekeningen kan ik registreren op één mobiel device?

  Om veiligheidsredenen kan er telkens slechts één rekening per device gekoppeld worden aan uw account. 

  Wat betekent de optie 'apparaat koppelen' en hoe kan ik mijn MeDirect Mobile App koppelen aan mijn MeDirect-internetbankieren?

  Door uw apparaat te koppelen, koppelt u uw MeDirect-internetbankieren, waar u gewoonlijk via uw pc of laptop op inlogt, met de MeDirect Mobile App op uw mobiele telefoon. Via uw Medirect-internetbankieren kan u de App activeren.

  Om uw MeDirect Mobile App aan uw MeDirect-internetbankieren te koppelen, dient u:

  1. In te loggen op uw persoonlijke online platform.
  2. Op het ’Profiel’ gedeelte in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken.
  3. Op ’Apparaten’ te klikken.
  4. De QR-code te scannen met de MeDirect Mobile App. U kan ook de activeringscode invoeren om uw rekening te koppelen.
  5. Een toegangscode aan te maken en te bevestigen.
  Waarvoor wordt mijn toegangscode bij registratie gebruikt?

  De toegangscode is een 6-cijferige code die wordt gebruikt om in te loggen op uw App, betalingen goed te keuren en uw begunstigden te beheren als alternatief voor gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner. Omwille van veiligheidsrekeningen zijn sommige codes, zoals 111111, 123456 of 654321, niet geaccepteerd door de MeDirect Mobile App. We raden u aan een toegangscode te gebruiken die zo complex mogelijk is en die u goed kent.

  Waarvoor wordt mijn toegangscode bij registratie gebruikt?

  De toegangscode is een 6-cijferige code die wordt gebruikt om in te loggen op uw App, betalingen goed te keuren en uw begunstigden te beheren als alternatief voor gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner. Omwille van veiligheidsrekeningen zijn sommige codes, zoals 111111, 123456 of 654321, niet geaccepteerd door de MeDirect Mobile App. We raden u aan een toegangscode te gebruiken die zo complex mogelijk is en die u goed kent.

  Waarom lichten alle cijfers op wanneer ik op een cijfer druk?
  Bij het invoeren van cijfers licht het volledige toetsenbord op. Dit is geïmplementeerd als een extra beveiligingsniveau om te voorkomen dat hacksoftware leest wat de gebruiker invoert en om te voorkomen dat iemand in de buurt van de gebruiker kan zien welke code wordt ingevoerd.
  Hoe wijzig ik mijn toegangscode?

  Uw toegangscode kan worden gewijzigd via het tabblad 'Meer' in uw App.

  Na hoeveel onjuiste inlogpogingen wordt de toegang tot de MeDirect Mobile App geblokkeerd?

  Om veiligheidsredenen wordt de MeDirect Mobile App na vijf foute pogingen voor onbepaalde tijd vergrendeld. Om de App te deblokkeren, moet u uw apparaat ontkoppelen van uw MeDirect-internetbankieren via uw persoonlijke platform bij MeDirect, waarna u de MeDirect Mobile App opnieuw dient te koppelen met uw MeDirect-internetbankieren.

  Wat kan ik doen als ik mijn toegangscode vergeet of als ik mijn MeDirect Mobile App vergrendel?

  Om uw toegangscode opnieuw in te stellen, moet het apparaat worden ontkoppeld. Om uw mobiele apparaat te ontkoppelen, moet u:

  1. Inloggen op uw persoonlijke platform bij MeDirect.
  2. Op het ’Profiel’ gedeelte in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken.
  3. Op ’Mobiel bankieren’ te klikken.
  4. De mobiele applicatie ontkoppelen.
  5. De MeDirect Mobile App van uw mobiele telefoon verwijderen en opnieuw installeren.
  6. De MeDirect Mobile App opnieuw aan uw internetbankieren koppelen.
  Wat betekent de optie 'Apparaat ontkoppelen'?

  ‘Apparaat ontkoppelen’ wordt gebruikt om uw internetbankieren niet langer beschikbaar te maken via uw MeDirect Mobile App. De gebruiker dient zijn apparaat ook te ontkoppelen vanuit het persoonlijke platform bij MeDirect. Zodra dit is gebeurd, heeft de gebruiker niet langer toegang tot zijn internetbankieren via de App.

  Wat moet ik doen als mijn mobiele telefoon wordt gestolen?

  Als uw mobiele telefoon wordt gestolen of verloren gaat, dient u de MeDirect Mobile App zo snel mogelijk te ontkoppelen. Om uw App te ontkoppelen, dient u:

  1. Inloggen op uw persoonlijke platform bij MeDirect.
  2. Op het ’Profiel’ gedeelte in de rechterbovenhoek van het scherm te klikken.
  3. Op ’Mobiel bankieren’ te klikken.
  4. Uw Medirect Mobile App los te koppelen.
  Wat moet ik doen als ik mijn mobiele telefoon verander of verlies?
  Om veiligheidsredenen moet u uw apparaat altijd ontkoppelen door de ontkoppelingsfunctionaliteit in de MeDirect Mobile App te gebruiken voordat u uw apparaat wijzigt. Als u dit niet kunt, kunt u inloggen op uw persoonlijke platform bij MeDirect om van daaruit uw telefoon te ontkoppelen. Vervolgens kan u de MeDirect Mobile App op uw nieuwe mobiele telefoon koppelen via uw persoonlijke platform bij MeDirect.
  Zal mijn App -sessie verlopen?

  Om veiligheidsredenen is de MeDirect Mobile App ingesteld om een ​​time-out in te lassen na 30 seconden inactiviteit. Dit kan worden verhoogd tot 1 minuut via het instellingengedeelte van uw App.

  Met hoeveel apparaten kan ik de App koppelen?

  Om veiligheidsredenen kan slechts één mobiele telefoon tegelijk met uw internetbankieren worden gekoppeld. Bovendien kan slechts één gebruiker per mobiele telefoon worden gekoppeld aan uw MeDirect Mobile App.

  Kan ik mijn vingerafdruk of gezichtsherkenning gebruiken om in te loggen op de MeDirect Mobile App?

  Ja, de MeDirect Mobile App ondersteunt gezichtsherkenning en het scannen van vingerafdrukken.

  Mijn vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning werkt niet. Wat moet ik doen?

  De vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning werken mogelijk niet om een ​​van de volgende redenen:

  • U heeft MeDirect Mobile App geen toegang verleend om deze functie te gebruiken.
  • Te veel onjuiste pogingen tot gezichts- of vingerafdrukherkenning zullen deze functionaliteit automatisch uitschakelen. Dit kan worden opgelost door uw apparaat te vergrendelen en ontgrendelen.
  Hoe kan ik mijn vingerafdruk of gezichtsherkenning uitschakelen?
  Deze functies kunnen worden uitgeschakeld via het tabblad 'Meer' in uw App.
  Is de MeDirect Mobile App veilig?

  Ja. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons. We gebruiken geavanceerde encryptie- en controle technologie, en we slaan nooit persoonlijke bankgegevens op uw telefoon op.

  Waarom wordt de knop 'Accepteren' grijs weergegeven in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en in de algemene voorwaarden?

  Om op de knop 'Accepteren' te klikken, moet u de licentieovereenkomst en de voorwaarden voor eindgebruikers lezen en helemaal naar beneden scrollen. Hierna kan de knop 'Accepteren' aanklikken.

  Wat is de favoriete rekening?

  De favoriete rekening is de rekening die u als eerste op uw startpagina wilt weergeven, en is tevens de eerste rekening die wordt voorgesteld bij een overdracht tussen uw eigen rekeningen of naar een externe rekening. De gouden ster naast uw rekening verwijst naar de door u gekozen favoriete rekening. Uw favoriete rekening kan worden gewijzigd via het tabblad 'Meer' in uw App.

  Vertegenwoordigen de saldi die in elk van mijn rekeningen worden weergegeven mijn werkelijke saldo of mijn beschikbare saldo?

  Het saldo dat voor elke rekening wordt weergegeven, is uw beschikbare saldo.

  Wat vertegenwoordigt de datum onder elke transactie?

  De datum die onder elke transactie wordt gevonden, is de transactiedatum.

  Wat betekent de gouden ster bij het pictogram van mijn rekening?

  De gouden ster bij uw rekening verwijst naar uw geselecteerde voorkeursrekening. 

  Waarom is de knop 'Overboeking uitvoeren' niet aanklikbaar?
  Alle verplichte velden moeten worden ingevuld voordat u de overschrijving kunt doen.
  Hoe wijzig ik mijn voorkeursrekening?

  Uw voorkeursrekening kan worden gewijzigd via het tabblad 'Meer'. 

  Waarom is de mededeling verplicht?

  Dit veld onderscheidt uw transacties bij het bekijken van het transactie overzicht op de pagina met de gegevens van de rekening.

  Waarom verschijnen er geen rekeningen in de "Rekening" tab?

  Neem contact op met ons Wealth Support Team op 02 518 0000 of op [email protected] om u te laten adviseren. 

  Ik probeer een overschrijving uit te voeren, maar ik kan mijn rekening niet selecteren in het veld "Aan" of "Van" rekening?

  Neem contact op met ons Wealth Support Team op 02 518 0000 of op [email protected] om u te laten adviseren.  

  Hoe maak ik een nieuwe begunstigde aan?

  Een begunstigde kan worden aangemaakt door naar het tabblad ‘Overdracht’ te gaan, gevolgd door ‘Begunstigden beheren’ en op het pictogram in de rechterbovenhoek van uw scherm te drukken.

  Hoe verwijder ik of een begunstigde?

  Een begunstigde kan worden verwijderd door naar het tabblad ‘Overdracht’ te gaan, gevolgd door ‘Begunstigden beheren’. Selecteer hier de drie stippen naast de begunstigde en kies ‘Begunstigde verwijderen’ of selecteer de begunstigde die u wilt verwijderen en druk op het prullenbakpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm.

  Kan ik toekomstige betalingen op datum instellen op de app?

  Ja, u kunt toekomstige betalingen op datum tot twaalf maanden van tevoren instellen, via de Mobiele App (Overschrijving > Betaal iemand anders), als de debet- en kredietrekeningen dezelfde valuta hebben.

  Hoe bekijk ik mijn nieuwe transacties op mijn MeDirect-rekening?

  U kunt uw nieuwe ‘MeAccount’ transacties bekijken, door de betreffende ‘MeAccount’ te selecteren en het tabblad ‘Opnames’ te kiezen.

  Waarom kan ik mijn BIC-code niet invoeren als ik een betaling doe?

  De BIC-code wordt automatisch ingevuld als het gekozen land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) ligt. Als het land buiten de EER ligt, dient u de BIC-code zelf in te vullen.

  Kan ik mijn toekomstige betalingen op datum wijzigen of annuleren?

  Door in het tabblad ‘Overschrijving’ te kiezen voor ‘Geplande betalingen’, kunt u al uw geplande betalingen bekijken en heeft u de mogelijkheid om dergelijke betalingen te wijzigen of te verwijderen.

  Waar wordt MeCode voor gebruikt?

  Het tabblad 'MeCode' wordt gebruikt om in te loggen op uw persoonlijke platform bij MeDirect. Het is een alternatief voor de SMS-code en genereert een 6-cijferige code die u na uw wachtwoord moet invoeren wanneer u via uw pc of laptop inlogt.

  Wat is het maximale dagelijkse bedrag dat ik via de Mobile App naar een andere bank kan overschrijven?
  Om veiligheidsredenen zijn overschrijvingen naar een externe rekening en naar een MeDirect-rekening van een derde partij onderworpen aan een door de bank vastgestelde daglimiet van € 15 000. Als u een bedrag wilt overmaken dat deze daglimiet overschrijdt, neem dan contact op met ons Wealth Support Team om u te laten adviseren.
  Belastingen en roerende voorheffing
  Wat is de Effectentaks?

  De Belgische Regering heeft een nieuwe taks geïntroduceerd die van toepassing is op natuurlijke personen die Beleggingsrekeningen bezitten bij Belgische en buitenlandse financiële instellingen. Een belastingtarief van 0,15% wordt geheven indien de totale gemiddelde waarde over de Referentieperiode van de belastbare effecten gelijk is aan een milijoen EUR, of dit bedrag overschrijdt. 

  De gemiddelde waarde wordt berekend over een periode van twaalf maand, die telkens loopt van 01 oktober tot 30 september (= ‘Referentieperiode’), rekening houdende met de waarde van de Beleggingsrekening(en) op welbepaalde ‘Referentiepunten’, namelijk de laatste dag van elk kwartaal (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september), en de openings-/afsluitingsdatum van de Beleggingsrekening. 

  Deze taks is van toepassing op de hieronder genoemde financiële instrumenten die door MeDirect worden aangeboden:

  • Aandelen
  • Obligaties
  • Trackers
  • Beleggingsfondsen
  Waar kan ik mijn Effectentaks overzicht vinden?

  Alle klanten met een (of meerdere) actieve beleggingsrekening(en), kunnen via de rubriek ‘Rekeninguitstreksels’ hun persoonlijk beleggersoverzicht raadplegen. Dit overzicht is beschikbaar voor eind oktober en vermeldt de totale gemiddelde waarde waarop de mogelijke taks wordt verrekend.  

  Automatische betaling van de taks

  Indien de gemiddelde waarde van uw beleggingen – verspreid over één of meerdere Beleggingsrekeningen – meer dan 500.000,00 EUR bedraagt, draagt MeDirect de verantwoordelijkheid om de taks af te houden, deze aan te geven en vervolgens door te storten aan de Belgische fiscus. Deze taks wordt automatisch geïnd, mits er voldoende beschikbare cash op uw Geldrekening (EUR) staat. Zo niet gaan wij u adviseren om uw Geldrekening (EUR) aan te zuiveren.

  Opt-in voor bestaande klanten

  Indien de gemiddelde totale waarde van uw Beleggingsrekening(en) bij MeDirect minder dan 500.000 EUR bedraagt maar rekening houdend met beleggingen bij andere financiële instellingen de drempel van 500.000 EUR overschrijdt, dan heeft u de mogelijkheid om de effektentaks die van toepassing is op de totale waarde van de Beleggingsrekening(en) bij MeDirect, door MeDirect te laten inhouden en door te storten naar de Belgische fiscus (‘opt-in).

   Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit te bevestigen via een beveiligd bericht voor 30 november. Indien het saldo op uw Geldrekeningen(en) (EUR) hiervoor onvoldoende is, verzoeken wij u om het verschil te storten voor 30 november.

   Unstructies moeten door MeDirect ontvangen worden na het verstrijken van de laatste referentieperiode (30 september) en voor de bovengenoemde uiterste datum (30 november).

   Indien u, als bestaande klant, via MeDirect de keuze “Opt-in” verkiest, maar echter onvoldoende beschikbare cash beschikbaar hebben en/of het tekort niet aanzuiveren vóór 30 november, wordt de “opt-in”-instructie ongeldig verklaard.

  Wat indien ik bij MeDirect mijn Beleggingsrekening(en) heb afgesloten maar de relatie niet heb beëindigd?

  MeDirect zal een persoonlijk overzicht opstellen van de gesloten Beleggingsrekening(en), en dit tegen het einde van de maand volgend op de afsluiting. U zal dit kunnen raadplegen via de rubriek ‘Rekeninguittreksels’.  

  Wat indien ik bij MeDirect al mijn Beleggingsrekening(en) heb afgesloten en de relatie heb beëindigd?

  Indien u als klant uw relatie bij MeDirect heeft beëindigd, zal u een persoonlijk overzicht van de afgesloten Beleggingsrekening(en) per reguliere post ontvangen voor eind november.

   In dit geval mag u ons een “opt-in”- instructie bezorgen voor 30 november via e-mail aan [email protected]. U ontvangt dan verdere instructies hoe u het uitstaande bedrag kan overschrijven naar MeDirect,  en MeDirect dit in uw naam kan doorstorten naar de Belgische fiscus.

   “Opt-in” instructies worden ongeldig verklaard indien MeDirect geen instructie én geen betaling heeft ontvangen voor 30 november.

  Waarom heeft MeDirect niet-gereglementeerde spaarrekeningen en waarom moet ik roerende voorheffing op mijn interest betalen?

  De term ‘niet-gereglementeerde’ kan verwarrend zijn. Alle spaarproducten aangeboden in België vallen immers onder het toezicht van de financiële regulatoren (de Nationale Bank van België en de FSMA) en zijn conform de Belgische wetgeving.

  Wanneer men spreekt van een gereglementeerde rekening, dan gaat het over een spaarrekening die vrijgesteld wordt van roerende voorheffing op de eerste 980 EUR in interesten. Hiervoor moet de rekening aan bepaalde regels voldoen, zoals het aanbieden van een getrouwheidspremie. Spaarproducten die niet aan deze voorwaarden voldoen (zoals termijnrekeningen en andere eenvoudige spaarproducten met één duidelijke rente) vallen niet onder de technische categorie van gereglementeerde rekeningen. Deze zijn dus wel onderhevig aan roerende voorheffing. Niet-gereglementeerde rekeningen zijn dus volkomen legaal en goedgekeurd door de financiële regulatoren. MeDirect kiest bewust voor dergelijke rekeningen omdat de duidelijke en hogere rente (zelfs na aftrek van roerende voorheffing) in het voordeel is van onze klanten.

  Wat is beurstaks?
  Beurstaks is een Belgische belasting op transacties in openbare aandelen en andere financiële instrumenten. Het tarief van de Belgische beurstaks varieert - afhankelijk van het soort transactie (inschrijving, aankoop, verkoop etc.) en het soort activa (aandelen, obligaties etc.) - en wordt toegepast op de waarde van de transactie, onder voorbehoud van maximale drempelwaarden. U kunt per financieel product nakijken hoeveel beurstaks er van toepassing is. Tevens vindt u dit bedrag op uw order confirmatie. MeDirect raadt particulieren aan om professioneel fiscaal advies over specifieke toepasselijke fiscale regelingen in te winnen.
  Wat is een W-8BEN Form?
  W-8BEN is een formulier dat wordt uitgegeven door de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) waarin vermeld staat dat een bepaalde persoon een niet-Amerikaanse burger is en daardoor een verlaagd tarief kan genieten voor de belasting op dividenden en coupons, betaald door Amerikaanse bedrijven. Indien u wenst te beleggen in Amerikaanse aandelen, moet u ons een naar behoren ondertekend W-8BEN formulier bezorgen. Het W-8BEN formulier is geldig gedurende drie kalenderjaren na het jaar waarin het werd ondertekend. Telkens als het bestaande afloopt, moet u een nieuw formulier indienen. MeDirect zal u vooraf informeren over de vervaldatum. MeDirect raadt particulieren aan om professioneel fiscaal advies over specifieke toepasselijke fiscale regelingen in te winnen.
  Biedt MeDirect buitenlandse belastingvermindering of buitenlandse belastingteruggave aan als dienst?
  U kunt genieten van korting op de buitenlandse roerende voorheffing op de inkomsten die worden uitgekeerd over Amerikaanse aandelen, ETFs en obligaties. Om MeDirect toe te laten om in uw naam aanspraak te maken op deze korting, dient u een W-8BEN formulier in te vullen en op te sturen. Wij bieden geen diensten aan voor buitenlandse belastingteruggave. Klik hier om te raadplegen welke kosten worden aangerekend voor buitenlandse belastingvermindering.
  Is het inkomen dat ik verdien met spaar- en beleggingsproducten onderworpen aan buitenlandse roerende voorheffing?
  De ontvangen interesten op Geldrekeningen, Express Spaarrekeningen, ME3 Spaarrekeningen en Termijnrekeningen zijn niet onderworpen aan buitenlandse roerende voorheffing. Opbrengsten uit aandelen die zijn uitgegeven door buitenlandse bedrijven, kunnen eventueel vallen onder de roerende voorheffing in het land waar het aandeel werd uitgegeven. Een Belgische belegger kan echter profiteren van een lagere buitenlandse roerende voorheffing of van recht op een teruggave van buitenlandse roerende voorheffing, op grond van een dubbel belastingsverdrag tussen België en het land waar de uitgever van het aandeel gevestigd is. MeDirect raadt particulieren aan om professioneel fiscaal advies over specifieke toepasselijke fiscale regelingen in te winnen.
  Wat is de huidige toepasselijke roerende voorheffing in België?
  De huidige toepasselijke roerende voorheffing in België is 30%. MeDirect raadt particulieren aan om professioneel fiscaal advies over specifieke toepasselijke fiscale regelingen in te winnen.
  Welke inkomsten of meerwaarden zijn onderworpen aan roerende voorheffing in België?

  MeDirect is verplicht om Belgische roerende voorheffing te rekenen op:

  • Rente uitgekeerd op Geldrekeningen, Express Spaarrekeningen, ME Spaarrekeningen en Termijnrekeningen
  • Coupons uitgekeerd op obligatiebeleggingen
  • Dividenden uitgekeerd op aandelen, trackers en fondsen
  • Meerwaarden die behaald worden uit de verkoop van fondsen en trackers die 10% of meer in vastrentende effecten beleggen (zoals obligaties). De roerende voorheffing wordt toegepast op de meerwaarde die voortvloeien uit vastrentende effecten.

  In dergelijke gevallen betaalt MeDirect uw belegging uit na aftrek van de verschuldigde roerende voorheffing, en draagt de roerende voorheffing over aan de Belgische belastingadministratie. Deze belasting hoeft u dan niet meer aan te geven in uw belastingaangifte.

  MeDirect raadt particulieren aan om professioneel fiscaal advies in te winnen over uw specifieke financiële situatie.

  Is het inkomen dat ik verdien met spaar- en beleggingsproducten in België onderworpen aan roerende voorheffing?
  Volgens de Belgische wetgeving is MeDirect verplicht om roerende voorheffing in te houden op inkomsten uitgekeerd aan iedereen die woonachtig is in België (zowel van deposito's als van producten uit het vermogensbeheer) op het moment dat roerende voorheffing verschuldigd is, en dit afhankelijk van de aard van het inkomen. In dergelijke gevallen zal MeDirect de roerende voorheffing van uw bruto-opbrengst afhouden en dit bedrag overmaken aan de fiscus. MeDirect raadt particulieren aan om professioneel fiscaal advies over specifieke toepasselijke fiscale regelingen in te winnen.
  Welke gegevens moet MeDirect doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB)?

  De wet van 14 april 2011 verplicht de bankinstellingen die in België actief zijn, waaronder ook MeDirect, om bepaalde gegevens over cliënten en bepaalde informatie over hun rekeningen/contracten eenmaal per jaar over te maken aan een centraal aanspreekpunt, ook wel ‘CAP’ genoemd.

  Het CAP wordt georganiseerd door de Nationale Bank van België (NBB). Het CAP stelt de fiscale ambtenaren, belast met de vestiging en invordering van de belasting, in staat om in bepaalde gevallen na te gaan bij welke financiële instellingen belastingplichtigen rekeningen of contracten aanhouden, om zo aan deze instellingen eventuele verdere informatie te kunnen vragen.

  De volgende gegevens van cliënten zullen worden doorgegeven aan het CAP:

  1) Het rijksregisternummer (indien niet aanwezig naam, voornaam, geboortedatum, -plaats, (-land)).

  2) Per cliënt, een lijst van rekeningnummers waarvan de cliënt (mede)houder is geweest op om het even welk ogenblik van het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben.

  Vanaf maart 2015 delen wij aan het CAP ook de gegevens mee van bepaalde contracten, zoals de vermogensbeheercontracten, die reeds opgestart waren in 2014.

  U heeft het recht om bij de NBB inzage te bekomen van de gegevens die door het CAP op uw naam zijn geregistreerd.  In geval deze gegevens onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd, heeft u het recht deze aan te laten passen of te laten verwijderen door de financiële instelling die de gegevensoverdracht aan het CAP heeft gedaan.

  De gegevens worden maximaal 8 jaar door het CAP bewaard, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van het laatste kalenderjaar waarin nog gegevens over de cliënt en/of rekening werden medegedeeld.

  Voor bijkomende informatie kunt u het volledige Koninklijk Besluit hier terugvinden.

  Aangifteplicht inkomsten beleggingsfondsen
  Inkomsten verkregen uit buitenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF, ook gekend als FCP – Fonds Commun de Placement) worden niet aan de bron belast.

  Gemeenschappelijke fondsen beschikken namelijk niet over een eigen rechtspersoonlijkheid. Daarom wordt u als deelbewijshouder verondersteld zélf alle roerende inkomsten te innen. Door jaarlijks het totale bedrag aan roerende inkomsten (uit dividenden en, afhankelijk van het fonds, uit interesten) in de belastingaangifte in te vullen, bent u in orde wat de bevrijdende voorheffing betreft.

  Voor alle duidelijkheid, deze aangifteplicht geldt niet voor de beleggingsfondsen die wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben zoals een BEVEK (SICAV in het Frans) of een open beleggingsvennootschap.

  De houders van deelbewijzen in GBF/FCP-beleggingsfondsen moeten deze inkomsten (dividenden en interesten) zelf invullen in de personenbelasting onder Deel I, Vak VII. A2d 1° (codes 1444-11 en/of 2444-78).

  Hoeveel dit in uw persoonlijk geval is, kunt u onder andere berekenen via de fiscale simulators van de volgende fondsen-huizen:

  Carmignac: www.carmignac.be/nl/fiscale-simulator 

  FR0010149302 : Carmignac Emergents A EUR Acc
  FR0010149179: Carmignac Euro-Patrimoine A EUR
  FR0010148981 : Carmignac Investissement A EUR Acc
  FR0010135103 : Carmignac Patrimoine A EUR Acc
  FR0010149120 : Carmignac Sécurité A EUR Acc
  FR0010149211: Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc
  FR0010149203: Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc

  Flossbach von Storch: www.flossbachvonstorch.be/nl/beleggingsfondsen/simulator/

  LU1038809395: Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II RT

  Ethnea: www.ethna-calculator.be/nl/

  LU0431139764: Ethna-AKTIV T
  LU0279509144: Ethna-DEFENSIV T
  LU0455735596: Ethna-DYNAMISCH T

  La Financiere de l’echiquier: http://int.lfde.com/benl/

  FR0010321802 - Echiquier Agressor
  FR0010611293 - Echiquier Arty
  FR0010434019 - Echiquier Patrimoine

  Bij de verkoop van deze fondsen wordt geen beurstaks ingehouden.
  Hoe berekent MeDirect de meerwaardebelasting of Reynderstaks voor beleggingsfondsen?

  Een meerwaardebelasting is enkel van toepassing bij de verkoop van:

  Fondsen aangekocht voor 31/12/2017

  1. kapitalisatiefondsen en trackers die voor 25% of meer investeren in vastrentende beleggingen zoals obligaties;
  2. distributiefondsen en trackers die voor 25% of meer investeren in vastrentende beleggingen, en die niet 100% van hun rente-inkomsten uitkeren.

  In beide gevallen wordt een roerende voorheffing (meerwaardebelasting) van 30% ingehouden op de meerwaarde die voortkomt uit deze vastrentende effecten.

  Fondsen aangekocht na 1/1/2018

  1. kapitalisatiefondsen en trackers die voor 10% of meer investeren in vastrentende beleggingen zoals obligaties;
  2. distributiefondsen en trackers die voor 10% of meer investeren in vastrentende beleggingen, en die niet 100% van hun rente-inkomsten uitkeren.

  In beide gevallen wordt een roerende voorheffing (meerwaardebelasting) van 30% ingehouden op de meerwaarde die voortkomt uit deze vastrentende effecten.

  Om deze taks te kunnen berekenen, bestaan er 2 methodes:

  • ofwel berekent het fonds de BE TIS waarde (Taxable Income per Share).
  • ofwel wordt de taks berekent op de meerwaarde die voortkomt uit de vastrentende effecten wanneer de BE TIS waarde niet gekend is.

  Ter illustratie:

  Een kapitalisatiefonds belegt voor 40% in obligaties en voor 60% in aandelen. De belegger heeft het fonds voor 100 euro gekocht, en verkoopt het voor 120 euro.

  De BE TIS waarde is gekend op het moment van aan- en verkoop. Is het verschil positief, dan wordt dit belast tegen 30% roerende voorheffing.

  Het fonds berekent geen BE TIS waarde. De gerealiseerde meerwaarde is 20 euro. Aangezien het fonds voor 40% in obligaties heeft belegd wordt de belasting enkel over 40% berekend. 40% van 20 euro is 8 euro. De belasting is 30%, wat betekent dat 2,4 euro wordt ingehouden en de belegger 5,6 euro netto zal ontvangen. Het fonds belegt voor 60% in aandelen; 60% van 20 euro is 12 euro, waarover geen meerwaardebelasting wordt berekend. De belegger zal 120 euro – 2,4 euro (meerwaardebelasting) = 117,6 euro ontvangen bij verkoop van het fonds.

  Transfer van een bestaande portefeuille naar MeDirect
  Wat zijn de stappen voor het overdragen van mijn effectenportefeuille?
  Als u uw portefeuille wenst over te dragen naar MeDirect, dient u het  Formulier Transfer Effecten (formulier A) te downloaden, vervolledigen en naar ons te sturen. MeDirect zal uw aanvraag bekijken en u informeren of we alle effecten kunnen overdragen. Voor sommige fondsen (obligatie en gemengde fondsen) hebben we de gemiddelde aankoopwaarde nodig om zo bij verkoop de meerwaardebelasting correct te kunnen berekenen voor u. Zodra wij in het bezit zijn van alle nodige informatie zal MeDirect u, via een beveiligd bericht, het finale transferdocument (formulier B) bezorgen ter ondertekening. Dit kan in de meeste gevallen terug worden bezorgd via een beveiligd bericht. Bij een beperkt aantal brokers, wordt een origineel document gevraagd. MeDirect zal u hierover inlichten op het tijdstip van de aanvraag. Bij ontvangst van dit ondertekend document nemen we rechtstreeks contact op met uw huidige bank of broker om de overdracht in uw naam te regelen.
  Wat zijn de kosten voor het overzetten van een portefeuille naar MeDirect?
  Wij rekenen geen vergoeding aan voor de overdracht van uw bestaande portefeuille naar MeDirect. Tevens vergoeden wij ook de eventuele kosten die uw huidige broker u in rekening zou kunnen brengen voor het transfereren van uw effecten, en dit tot een maximaal bedrag van 500,00 EUR per klant. Het betreft een totaalbedrag van 500,00 EUR per klant over de volledige levensduur van de klantrelatie. (Bijvoorbeeld: u heeft bij een eerdere transfer van effecten reeds 250,00 EUR aan kosten terugbetaald gekregen van MeDirect, dan kunt u nog tot 250,00 EUR aan kosten inbrengen.) Deze terugbetaling is beperkt tot maximum 100,00 EUR per getransfereerde lijn met een minimum tegenwaarde van 500,00 EUR (of een equivalent van 500,00 EUR indien het effect in een andere valuta noteert).
  GDPR: alles wat u moet weten
  Wat zijn de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om uw gegevens te mogen gebruiken?

  De GDPR wetgeving stipuleert dat tenminste aan één van de volgende voorwaarden dient voldaan te worden om uw persoonsgegevens te mogen verwerken:

  • Actieve toestemming: Elke persoon die actief zijn toestemming heeft verleend om zijn persoonsgegevens te mogen gebruiken. Deze toestemming kan zowel digitaal als op papier bekomen worden.
  • Contract: Het verwerken van persoonsgegevens kan nodig zijn om bepaalde contractuele verplichtingen te voldoen.
  • Wettelijke verplichting: Het verwerken van persoonsgegevens kan kaderen om wettelijke verplichtingen na te komen. 
  Wat doet MeDirect om in regel te zijn met deze wetgeving?

  Reeds een aantal maanden voorafgaand aan 25 mei 2018 heeft MeDirect gewerkt om in zich in regel te stellen met de GDPR wetgeving. Verschillende initiatieven zijn uitgevoerd ter bescherming van onze klanten en medewerkers, waaronder:

  • Aanpassing van onze privacybeleid
  • Het geven van privacy training aan al onze medewerkers
  • Aanpassing van onze algemene voorwaarden en cookiebeleid
  • Training aan onze medewerkers betreffende HR aanvragen
  • Herbekijken van de manier waarop we vragen of iemand op de hoogte wil blijven van acties, interessante aanbiedingen of nieuwsbrieven
  • Aanpassing van interne policies zodat deze in lijn zijn met de GDPR wetgeving
  Wat houdt GDPR in?

  De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Het is een herziening van de Europese wetgeving uit 1995; de Data Protection Directive. Het doel van de GDPR is dubbel: enerzijds wil het de privacy van Europese burgers vrijwaren, anderzijds wil het de burgers meer rechten geven over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. GDPR is in voege getreden op 25 mei 2018.

  Wat betekent GDPR met betrekking tot mijn rechten?

  We kunnen GDPR samenvatten in volgende principes:

  1. Het recht op informatie: De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden. De organisaties moeten hier volledig transaparant in zijn.
  2. Transparantie: De persoon van wie gegevens verwerkt worden heeft daar op actieve manier zijn akkoord voor gegeven en is op de hoogte gebracht zijn rechten.
  3. Het recht op toegang tot uw data: Elke persoon heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijk data en aanvullende informatie. Deze gegevens moeten ten allen tijde correct blijven. Elke persoon heeft het recht om zijn gegevens te kunnen aanpassen.
  4. Het recht om vergeten te worden: Elke persoon heeft het recht te vragen om zijn persoonlijke data te verwijderen zonder daarvoor een speciefieke reden te moeten opgeven.
  5. Bewaarbeperking: Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig geacht voor een bepaald doel.
  6. Gegevensbescherming: Alle persoonsgegevens dienen beschermd te worden tegen toegang door onbevoegden of verlies van data.
  7. Het recht om gegevens te gebruiken voor eigen doel: Elke persoon heeft het recht zijn persoonlijke data op te vragen en/of te gebruiken voor eigen doeleinden. Elke persoon heeft ook het recht om zijn data te verplaatsen en/of te kopiëren naar een andere organisatie.
  8. Informatiebeperking: Elke persoon heeft het recht de toegang tot zijn data te beperken of volledig af te sluiten.
  Bescherming van uw persoonsgegevens

  MeDirect verzekert dat alle persoonsgegevens veilig bewaard worden. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang van onbevoegden of verlies, implementeerden we de nodige technologie en houden deze constant up-to-date.
  In het geval dat derde partijen een dienst aanbieden aan MeDirect, wordt op basis van een contractuele overeenkomst verzekerd dat zij de correcte veiligheidsprocedures implementeren om uw persoonsgegevens veilig te stellen zoals het werken met versleutelde informatie. Persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen zal enkel gebeuren voor doelen vastgelegd in onze overeenkomsten met klanten en/of onze term and conditions .

  Wat is opgenomen in onze privacybeleid?

  We hebben ons privacybeleid aangepast om in lijn te zetten met de GDPR wetgeving. Dit privacybeleid definieert welke informatie we van elke persoon verzamelen, waarom we deze informatie verzamelen en met welke partijen deze informatie gedeeld wordt. Tevens definieert dit privacybeleid uw rechten en kunt u hier ook het aanspreekpunt van MeDirect vinden als u vragen zou hebben over veiligheid van persoonsgegevens. 

  Toestemming voor het sturen van informatie over acties en/of aanbiedingen

  MeDirect maakt gebruik van een aantal kanalen om klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten, dienstverleningen en/of aanbiedingen waaronder via e-mail en per post. MeDirect geeft zijn klanten de mogelijkheid zich aan te melden om deze communicatie te ontvangen. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt door de klant zal deze voorgaand genoemde communicatie niet ontvangen. Elke klant kan ten allen tijde zijn voorkeuren aanpassen door:

  • Uitschrijven door op de “uitschrijven” link te klikken in de e-mail communicatie
  • Onze klantendienst te contacteren
  • Een mail te sturen naar [email protected] ter attentie van onze Data Protection Officer (DPO)  
  • Update uw voorkeuren bij uw profiel op uw beveiligde website
  Corporate actions
  Wat is het verschil tussen een verplichte corporate action en een niet-verplichte corporate action?

  Een verplichte corporate action vergt geen beleggingsbeslissing van u, maar heeft louter een informatieve waarde. Een voorbeeld van een verplichte corporate action zou een spin-off kunnen zijn, waarbij een nieuw bedrijf ontstaat uit een ander (groter) bedrijf. Indien u aandelen heeft in het oorspronkelijke bedrijf, zal u aandelen ontvangen van het nieuwe bedrijf, waarbij uw aanvankelijke belegging behouden blijft.

  Een niet-verplichte corporate action nodigt u uit om deel te nemen, maar u kan deze ook weigeren. ‘Geen actie ondernemen’ is de gebruikelijke standaardoptie voor niet-verplichte corporate actions. Een overnamebod is een voorbeeld van een niet-verplichte corporate action, waarbij een derde partij een deel van het kapitaal wil kopen in het betrokken bedrijf. U heeft de optie om geheel of gedeeltelijk in te schrijven. De corporate action zou in een latere fase evenwel een verplichte overname kunnen worden, waarbij de derde partij het volledige aandelenkapitaal probeert te kopen, zonder u daarbij de keuze te laten deel te nemen of niet.

  Gelieve onze woordenlijst te raadplegen voor verdere inlichtingen over specifieke types van corporate actions.

  Wat moet ik doen wanneer ik beleggingen in effecten heb die het onderwerp vormen van een corporate action?

  U wacht gewoon tot wij contact met u opnemen. Wanneer bepaalde corporate actions uw aandacht vereisen, zal u van MeDirect een beveiligd bericht ontvangen in uw beveiligde online inbox.

  U kan uw instructies aan ons doorgeven door het beveiligde bericht in kwestie te beantwoorden. In de berichtgeving over de corporate action vermelden wij de uiterste datum waarop wij uw antwoord verwachten

  Rekent MeDirect kosten aan voor het beheer van corporate actions?
  Neen, deelnemen aan corporate actions is gratis.
  Zijn er corporate actions die niet zijn opgenomen in het aanbod van MeDirect?

  Uw belegging wordt veilig opgeslagen bij professionele bewaarnemers – ook wel custodians genaamd. Daardoor is het mogelijk u de laagste uitvoeringskosten binnen ons schaalbaar businessmodel aan te bieden. Dit betekent echter dat we aanlopen tegen bepaalde beperkingen in het MeDirect aanbod.

  Hieronder kan u een aantal corporate actions terugvinden die door MeDirect momenteel niet worden aangeboden:

  • Dividendherbeleggingen/dividendopties op internationale markten. Waar mogelijk bieden wij deze optie aan op de lokale Belgische, Franse en Duitse markten.
  • ‘Odd-lot offertes’, wat vooral op de Amerikaanse markt gebeurt, bv. mini-tenders.
  • Niet-officiële offertes, of offertes die niet vallen onder het toezicht van of gereguleerd zijn door een officiële instantie.
  • Franse corporate actions uitgeschreven als getrouwheidsbonus.
  • Bedrijfsvergaderingen, stemmachtiging en calls met voorafgaande toestemming.
  • Niet-gereguleerde/onbeschermde corporate actions aangeboden door derden.
  Hoe maak ik mijn instructie over aan MeDirect?
  U kan uw instructies online doorsturen door in te loggen op uw persoonlijk online platform en ons een beveiligd bericht te beantwoorden. De instructies moeten heel duidelijk en niet vatbaar zijn voor interpretatie, door het optienummer van uw keuze duidelijk te vermelden.
  Waarom is de deadline voor MeDirect corporate actions vroeger dan die van de bedrijfsregisterhouder?
  De registerhouder van het bedrijf stelt een deadline voorop voor de inschrijvingen op de corporate action en we moeten garanderen dat alle klanteninstructies de registerhouder bereiken vóór het verstrijken van de deadline. Daarom zal onze deadline steeds vroeger ingesteld zijn dan deze van de registerhouder, teneinde ons de tijd te geven om de klanteninstructies te verwerken en door te sturen.
  Kan MeDirect mij adviseren op welke optie ik moet inschrijven?
  Onze beleggingsdiensten zijn gebaseerd op een ‘execution-only’-dienstverlening. Dit betekent dat we geen persoonlijk financieel advies geven over de geschiktheid van een effectenrekening of een belegging die u erin heeft ondergebracht.
  Wat gebeurt er als ik de deadline niet haal voor het geven van mijn keuzeoptie?
  Indien u de deadline van MeDirect heeft gemist, zal de standaardoptie worden toegepast op uw belegging.
  Heeft MeDirect steeds dezelfde standaardoptie als die van de registerhouder?
  De registerhouder van het bedrijf stelt vaak een standaardoptie in voor effectenhouders, indien deze geen specifieke instructies hebben meegegeven. MeDirect probeert dezelfde standaardoptie te gebruiken, maar er kunnen zich evenwel gelegenheden voordoen waarbij MeDirect een andere standaardoptie instelt. MeDirect zal steeds de standaardoptie adviseren op onze corporate actions melding.
  Ik heb mijn keuze voor een corporate action verstuurd. Waarom kan ik mijn gerelateerde belegging niet meer verkopen?
  Dit kan variëren, maar in het algemeen zal dit niet gebeuren vooraleer het bedrijf de officiële documentatie heeft verstuurd naar de aandeelhouders. Wij nemen geen contact op met klanten op basis van persberichten en/of marktspeculaties. Wij valideren de corporate action en zoeken een tweede bron vooraleer wij de informatie doorgeven naar onze klanten.
  Ik heb gehoord dat een bedrijf een corporate action plant, wanneer zal MeDirect me hierover contacteren?
  Dit kan variëren, maar in het algemeen zal dit niet gebeuren vooraleer het bedrijf de officiële documentatie heeft verstuurd naar de aandeelhouders. Wij nemen geen contact op met klanten op basis van persberichten en/of marktspeculaties. Wij valideren de corporate action en zoeken een tweede bron vooraleer wij de informatie doorgeven naar onze klanten.
  Wat moet ik doen wanneer ik geen informatie heb ontvangen over een corporate action waarvan ik al op de hoogte had willen zijn?
  Als u denkt dat wij niet over een corporate action hebben gecommuniceerd en u dit wel had verwacht, gelieve ons dan een beveiligd online bericht te sturen vanaf uw online platform.
  Hoe kan ik te weten komen waarom een bedrijf heeft beslist een corporate action in te stellen?
  Meer uitleg hierover kan u vinden in de officiële documenten die werden uitgegeven door het desbetreffend bedrijf. Deze documenten kan u meestal terugvinden op de website van het bedrijf, of op de website van de beurs waarop het bedrijf genoteerd is.
  Hoe kan ik me aanmelden voor en/of stemmen op een bedrijfsvergadering?
  Uw belegging wordt veilig opgeslagen bij onze professionele bewaarnemers (custodians). Dit laat ons toe om u de laagste uitvoeringskosten binnen ons schaalbaar businessmodel aan te bieden. Dit betekent echter dat wij u niet de mogelijkheid kunnen bieden om te stemmen en/of bedrijfsvergaderingen bij te wonen.
  Hoe ontvang ik nieuwe aandelen of rechten die voortvloeien uit een corporate action?
  Onder normale omstandigheden zullen nieuwe aandelen of rechten voortvloeiend uit een corporate action automatisch worden gecrediteerd naar uw beleggingsrekening op de vermelde datum zoals aaangegeven in de berichtgeving van de corporate action. Er kan echter een vertraging optreden van 1 of 2 dagen, te wijten aan beperkingen in de markt of tijdens de verwerking.
  Hoe kan ik een betaling van een corporate action te gelde maken?
  Cash-aanspraken voortvloeiend uit corporate actions worden rechtstreeks overgemaakt naar uw Geldrekening, in dezelfde munteenheid van de nominale waarde per eenheid van de effecten. Indien u geen Geldrekening heeft in de munteenheid van de nominale waarde per eenheid van de effecten, wordt er automatisch een nieuwe Geldrekening in deze munteenheid geopend om de verwerking van het betalingsrecht mogelijk te maken.
  Veiligheid
  Hoe zijn mijn effecten beschermd?

  De klant blijft eigenaar van de effecten die hij in bewaring houdt bij MeDirect. Hij beschikt over een rechtstreeks revindicatierecht, wat inhoudt dat de effecten hem moeten worden teruggegeven door de curator en niet in de boedel van een eventueel faillissement van de bank kunnen vallen. Deze teruggave zal gebeuren door overdracht op een effectenrekening van de klant bij een andere instelling, ongeacht de waarde van deze effecten.

  Dankzij deze stevige waarborg is het risico zéér beperkt dat de klant al zijn effecten niet zou recupereren. Mocht dit uitzonderlijk toch het geval zijn en de klant het revindicatierecht niet kan uitoefenen, geniet de klant van een beschermingsregeling tot €20.000 per persoon. Gedetailleerde informatie over de door het Beschermingsfonds gedekte financiële instrumenten, is te vinden op de website http://www.protectionfund.be. Om misverstanden te vermijden: de beschermingsregeling biedt geen enkele dekking tegen een eventueel waardeverlies van de effecten.

  Kan ik mijn veiligheids- en contactgegevens wijzigen?
  U kunt uw veiligheidsgegevens (wachtwoord en veiligheidswoord) ) veranderen door in te loggen op uw beveiligde website en in uw Home pagina op ‘Profiel’ te klikken. U kan daar tevens de aanpassing van uw adres, e-mail en GSM nummer doorgeven.
  Hoe kan ik mijn inloggegevens terug aanvragen?

  Indien u niet meer beschikt over uw wachtwoord, dient u tijdens het inloggen op de optie ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Hierna zal u worden gevraagd naar uw veiligheidswoord en een SMS code. Zodra u deze gegevens heeft ingevuld, ontvangt u een e-mail op het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat, waarmee u uw wachtwoord opnieuw kan instellen. Merk op dat deze e-mail slechts voor korte tijd geldig is. Indien u niet meer beschikt over uw veiligheidswoord, gelieve telefonisch contact met ons op te nemen.

  Waar kan ik mij aanmelden om in te loggen?
  U dient hier te klikken en verder uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en SMS code in te vullen. Zo krijgt u toegang tot de beveiligde website en kunt u uw MeDirect rekeningen consulteren en transacties uitvoeren.
  Wat doet MeDirect om de veiligheid van elektronisch bankieren te garanderen?

  MeDirect legt telkens een beveiligde verbinding tussen uw computer of ander toestel en de beveiligde website. Dit kan u zelf nagaan in uw URL adresbalk van uw browser, daar staat https://secure.medirect.be/banking/abaxx-?%24part=Welcome.content.login&lang=nl. Zo bent u zeker van een beveiligde verbinding.

  Verder moet u zich aanmelden met uw gebruikersnaam en uw zelfgekozen wachtwoord. Als laatste stap krijgt u van ons nog een SMS code toegestuurd ter verificatie. Door verschillende manieren van aanmelden te gebruiken, zijn wij zeker dat u de correcte persoon bent om toegang tot de rekeningen te geven. Verder dient u transacties ook steeds te ondertekenen met de SMS code.

  Wij zullen u nooit contacteren per email om persoonlijke of log-in gegevens door te sturen. Hiervoor gebruiken wij steeds ons berichtendienst, toegankelijk via de beveiligde website.

  Wat kan ik doen om de veiligheid van elektronisch bankieren te garanderen?

  Als eerste brengt u ons zo snel als mogelijk op de hoogte indien uw GSM nummer of email adres is gewijzigd.

  Indien u verdachte e-mails (phishing mails) zou ontvangen, uit naam van MeDirect, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen. Open deze mail niet of geef in geen geval gegevens door of klik niet op een link. Wij zullen de bevoegde instanties hiervan verwittigen.

  Geef ook geen persoonlijke details door via de telefoon.

  Verder raden wij u ook aan om bijvoorbeeld uw gebruikersnaam niet te bewaren op een openbare computer en uw wachtwoord en veiligheidswoord geheim te houden. Stuur ons enkel financiële of persoonlijke informatie door via een beveiligd bericht.

  U houdt zelf ook best de beveiliging van uw computer up-to-date door steeds de laatste versie van uw antivirusprogramma te installeren en de laatste versie van uw gebruikte browser. Indien u een draadloos netwerk gebruikt, installeert u ook best een extra beveiliging hiervoor zodat niet iedereen dit kan gebruiken.

  Indien u klaar bent met uw MeDirect bankzaken te regelen, log steeds volledig uit en sluit het browservenster.

  Hoe zorgt MeDirect ervoor dat mijn beleggingen worden beschermd ongeacht wat er gebeurt?
  Alle beleggingen van klanten worden ondergebracht op gescheiden beleggingsrekeningen bij robuuste en betrouwbare bewaarders (custodians genaamd). Deze rekeningen worden gehouden op naam van MeDirect als gevolmachtigde voor haar klanten en dus zeker niet in MeDirects eigen naam. Dit betekent dat, wat er ook met MeDirect gebeurt, alle beleggingen op deze gescheiden rekeningen blijven staan op naam van onze klanten in alle veiligheid.
  Hoe is mijn spaargeld beschermd?
  Tegoeden op spaarrekeningen bij MeDirect Bank NV (die een Belgische bank naar Belgisch recht is met een Belgische banklicentie) zijn beschermd onder het depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon. Spaargelden boven de €100.000 kunnen mogelijks worden omgezet in aandelen (bail-in) hetzij geheel of gedeeltelijk verloren gaan in geval van (dreigend) faillissement van de bank. Lees hier de Informatiefiche over de Depositobescherming.
  Over MeDirect?
  Is MeDirect een Belgische bank?
  MeDirect is een Belgische bank naar Belgisch recht en een dochteronderneming van MeDirect Group plc, dat behoort tot een solide Europese bankengroep met sterke financiële ratio's. Deposito’s bij MeDirect worden gegarandeerd tot maximaal 100.000,00 EUR per cliënt door het Belgische depositogarantiestelsel.
  Modelportefeuilles
  Wat is een modelportefeuille?
  Een modelportefeuille is een korf van fondsen. Door te beleggen in een Modelportefeuille, verdeelt u één bedrag over al deze fondsen samen. Zo belegt u efficiënt en diversifieert u uw portefeuille met één klik.
  Wat zijn de criteria voor de fondsenselectie?

  De fondsen voor de Modelportefeuille Kapitalisatie en Inkomen worden geselecteerd op basis van hun ratings in samenwerking met Morningstar. Niet alleen de prestaties in het verleden zijn hierbij belangrijk, maar tevens de analistenrapporten voor de toekomst. Op basis van 5 pijlers (beheerteam, fondshuis, beleggingsproces, rendementen en kosten) maken zij een prognose die aangeeft of het fonds het potentieel heeft om al dan niet beter te presteren dan soortgelijke fondsen.

  Hoe kan ik beleggen in een modelportefeuille?
  U bent nog geen klant? Word dan eerst klant door hier te klikken. Wanneer uw MeDirect Geldrekening geopend is, kunt u via de beveiligde site in het menu ‘Modelportefeuilles’ de portefeuille van uw keuze aanklikken en het gewenste bedrag invoeren in ‘Beleg in deze portefeuille’. Alle fondsen in deze portefeuille zullen dan samen worden aangekocht voor u en samen in deze modelportefeuille worden aangehouden.
  Wat is het minimum bedrag om te beleggen in een modelportefeuille?
  U kunt reeds beleggen in een modelportefeuille vanaf 2.500 EUR.
  Kan ik maandelijks een bedrag bijstorten in de modelportefeuille?

  U heeft de mogelijkheid om een maandelijkse bijdrage op te starten. Dit kan vanaf 100 EUR per maand. Doorloop daarvoor volgende stappen: 

  Ga naar ‘Home > Mijn Beleggingen > Overzicht.’ U komt nu terecht op de pagina ‘Mijn beleggingsoverzicht’.

  1. Klik op ‘Details van uw beleggingen'
  2. Selecteer in de zwart omlijnde kader de desbetreffende Modelportefeuille.
  3. In de linkerkolom zal u de maandelijkse bijdrage zien verschijnen die momenteel van toepassing is. Klik op wijzigen om een maandelijkse bijdrage te starten of de maandelijkse bijdrage aan te passen.

  Maandelijkse_Bijdrage-001

   

  Geef op het volgende scherm uw gewenste maandelijkse bijdrage op. Om te bevestigen scrollt u helemaal naar de onderkant van de pagina. 

  Maandelijkse_Bijdrage-002

   

  Op het laatste scherm selecteert u uw rekening van waar de maandelijkse bijdrage wordt uitgevoerd. Klik op ‘uitvoeren’ om te bevestigen. Uw maandelijkse bijdrage is nu ingesteld. 

  Maandelijkse_Bijdrage-003

  Ben ik verplicht om deze portefeuille in zijn oorspronkelijk staat te houden?

  Neen, u kunt uw modelportefeuille later nog wijzigen indien u dat wenst. U kunt een fonds, meerdere fondsen of een deel van een fonds in de portefeuille verkopen.

  Hoe fondsen kopen en verkopen in uw Modelportefeuille ?

  Eerst en vooral zijn de Modelportefeuilles ontworpen zodat u als belegger er zo weinig mogelijk beheer aan heeft. U beschikt immers over een kant-en-klare,  gespreide portefeuille van fondsen. U dient dus zelf niet op zoek gaan naar fondsen om uw portefeuille samen te stellen. Binnen de portefeuille wordt elke fonds bovendien actief beheerd door professionele fondsbeheerders.

  Indien u dat wenst kunt u natuurlijk wel fondsen kopen en verkopen binnen uw Modelportefeuille. Onderaan de stappen bij aankoop, verkoop en de maandelijkse bijdrage.

  1) Een fonds verkopen

  2) Een fonds aankopen

  3) Indien u gebruik maakt van de maandelijkse bijdrage en u wenst dat deze rekening houdt met de nieuwe portefeuillesamenstelling en wegingen, dan dient u wel onze klantendienst nog een bericht te sturen via uw beveiligde website met de vraag om dit voor u in orde te brengen. Hetzelfde geldt als u nog geen maandelijkse bijdrage heeft en dit zou willen activeren. Anders wordt de maandelijkse bijdrage nog verdeeld volgens de initiële portefeuile.

  1. Een fonds verkopen

  Een fonds verkopen doet u via het menu ‘Mijn beleggingen’. Hier klikt u op ‘Details van uw Beleggingen’ en selecteert u uw Modelportefeuille net boven het woord ’Rekeningtype’. Let op: het referentienummer van uw portefeuille zult u in de volgende stappen ook nog nodig hebben.

  Screenshot-1-NL

  Onder ‘Activa’, kan u de details van uw portefeuille controleren door op het blauw plusteken te klikken. Op die manier word alle fondsen zichtbaar. Klik op de knop ‘Transactie uitvoeren’ rechts naast het fonds indien u wenst te verkopen

  Screenshot-2-NL

  Een overzicht van het fonds is nu geopend op uw scherm. Scrol omlaag tot u de ’Koop/Verkoop’ knop ziet zoals weergegeven in  onderstaande schermafdruk.

  Screenshot-8-NL

  Op het scherm dat nu verschijnt, selecteert u de optie ‘Verkoop’ waarna u op de ‘Alles verkopen’ knop drukt. Controleer nog even aan de rechterzijde van uw scherm dat u in de juiste portefeuille bent (aan de hand van het eerder genoemde referentie nummer) onder  Details van uitvoering’. Vergewis u er ook van dat u de EUR Geldrekening selecteert in de lijn onder uw portefeuille. Klik vervolgens op de groene knop ‘’Berekenen’’ om de relevante belastingen (beurstaks en mogelijke meerwaardebelasting) te zien.

  Screenshot-4-NL

  Indien u akkoord gaat met de berekende waarden, dan kunt u de transactie bevestigen door op de groene knop ’Order plaatsen’ te drukken.

  Screenshot-10-NL

  Het kan tot 7 werkdagen duren alvorens de verkoopssom op uw Geldrekening verschijnt. In de tussentijd kunt u de transactie bekijken onder het menu ‘lopende orders’. Ofwel wacht u op deze transactie, ofwel zet u extra geld over naar uw Geldrekening via het menu ‘Mijn Transacties’ om de volgende stap in the proces aan te vatten.

  2. Een fonds aankopen

  Wanneer er op uw Geldrekening* genoeg geld aanwezig is, dan kunt u fondsen aankopen via de ‘Order Plaatsen’ tab onder het menu ‘Mijn beleggingen’. Hier selecteert u ‘Fondsen’ en kunt u het nieuwe fonds opzoeken door de ISIN codes in te voeren in het zoekveld. 

  Screenshot-6-NL

  U ziet nu het gewenste fonds en dient op de knop ‘Meer info’ te klikken om verder te gaan. 

  Screenshot-7-NL

  Een overzicht van het fonds is nu geopend op uw scherm. Scrol omlaag tot u de ‘Koop/Verkoop’ knop ziet zoals weergegeven in onderstaande schermafdruk.

  Screenshot-8-NL

  Op het scherm dat nu verschijnt, selecteert u de optie ‘Beleggen’. Controleer nog even aan de rechterzijde van uw scherm dat u in de juiste portefeuille bent (aan de hand van het eerder genoemde referentienummer) onder ‘Details van uitvoering’. Vergewis u er ook van dat u de EUR Geldrekening selecteert in de lijn onder uw portefeuille (deze rekening dient over het bedrag te beschikken dat u heeft ingevuld in ‘Bedrag’). Klik vervolgens op de groene knop ‘Berekenen’ om de relevante details te zien.

  Screenshot-4-NL

  Indien u akkoord gaat met de berekende waarden, dan kunt u de transactie bevestigen door op de groene knop ‘Order plaatsen’ te drukken.

  Screenshot-10-NL

  Het kan tot 7 werkdagen duren alvorens het aangekochte fonds zichtbaar zal zijn in uw portefeuille . In de tussentijd kunt u de transactie bekijken onder het menu ‘lopende orders’.

  Veranderingen in de maandelijks bijdrage(n) (optioneel)

  Indien u gebruik maakt van de maandelijkse bijdrage en u wenst dat deze rekening houdt met de nieuwe portefeuillesamenstelling en wegingen, dan dient u wel onze klantendienst nog een bericht te sturen via uw beveiligde website met de vraag om dit voor u in orde te brengen. Hetzelfde geldt als u nog geen maandelijkse bijdrage heeft en dit zou willen activeren. Anders wordt de maandelijkse bijdrage nog verdeeld volgens de initiële portefeuile.

  Na het inloggen, kunt u een beveiligd bericht versturen door rechtsboven op ‘Berichten’ te klikken. Onderaan de pagina klikt u op ‘Nieuw bericht’ en vervolgens op ‘Bericht versturen’.

  *Om te bekijken welke Geldrekening u dient aan te zuiveren kunt u op het plusteken klikken op het scherm ‘Details van uw beleggingen’ zoals te zien is op onderstaande schermafdruk.

  Screenshot-11-NL

  Kan ik het bedrag en de frequentie van de maandelijkse bijdrage wijzigen?
  De frequentie van de maandelijkse bijdragen kan niet gewijzigd worden, aangezien dit automatisch wordt ingesteld op één keer per maand. Indien u uw maandelijkse bijdrage wenst te wijzigen of te stoppen, kunt u het bedrag wijzigen in de modelportefeuille via ‘Maandelijkse bijdrage’. Indien u volledig met maandelijkse bijdragen wenst te stoppen, zet u de ‘Maandelijkse bijdrage’ op 0. Indien uw instructie voor wijziging of stopzetting van de maandelijkse contributie vóór de 10de van de maand wordt ontvangen, dan zal de wijziging in dezelfde maand worden verwerkt; indien uw instructie voor wijziging of stopzetting van de maandelijkse contributie na de 10de van de maand wordt ontvangen, dan zal de eerste maandelijkse bijdrage in de daaropvolgende maand worden verwerkt.
  Hoe worden maandelijkse bijdragen uitgevoerd?
  Uw maandelijkse bijdrage zal worden verdeeld over de verschillende fondsen, gebaseerd op uw eerste initiële aankoop van de modelportefeuille. Dit wil zeggen gebaseerd op de oorspronkelijke samenstelling modelportefeuille. Indien u zelf wijzigingen heeft aangebracht aan deze modelportefeuille, dient u hiermee rekening te houden.
  Zijn er kosten verbonden aan mijn modelportefeuille?
  Er zijn geen extra kosten verbonden aan de modelportefeuilles. U betaalt geen instap- of uitstapkosten. Bij verkoop van een fonds dient u wel rekening te houden met de beurstaks en eventueel de meerwaardebelasting die van tel is op fondsen die meer dan 10% in obligaties beleggen. Deze afhouding is bevrijdend, dit wilt zeggen dat u dit zelf niet meer moet aangeven op uw belastingbrief.
  Hebben de modelportefeuilles een specifiek risicoprofiel?

  De modelportefeuille ‘Kapitalisatie’ heeft 5 verschillende risicoprofielen. U kunt een defensief tot dynamisch risicoprofiel kiezen. Een defensieve portefeuille bevat voornamelijk obligatiefondsen, een dynamische portefeuille voornamelijk aandelenfondsen. Een dynamische portefeuille zal dus gevoeliger zijn voor beursschommelingen of, met andere woorden, een hogere volatiliteit hebben. De winstverwachting van een dynamische portefeuille zijn ook hoger dan die van een defensieve portefeuille. Het bijhorend risico natuurlijk ook.

  De modelportefeuille ‘Inkomen’ heeft een eerder evenwichtig risicoprofiel.

  Kan ik in meerdere modelportefeuilles beleggen?
  Ja, u kunt in verschillende modelportefeuilles beleggen.
  Krijg ik ook advies bij de modelportefeuilles?
  De modelportefeuille is een gespreide korf van fondsen die u met één muisklik kunt aankopen, maar houdt geen enkel beleggingsadvies in. U beslist zelf al dan niet te beleggen in deze korf van fondsen. U moet de wettelijk verplichte documenten van alle fondsen zorgvuldig door te nemen, zoals het prospectus en KIID. Zo weet u waarin u belegt. De modelportefeuilles worden op basis van ‘execution only’ aangeboden, dus MeDirect beheert die niet voor u. U dient uw belegging zelf verder op te volgen.
  Hoe gebeurt de betaling van de dividenden bij de modelportefeuille 'Inkomen'?
  Telkens wanneer dividend wordt uitbetaald van een fonds in deze portefeuille, zal dit bedrag worden gestort op de Geldrekening die bij uw Modelportefeuille hoort. U heeft dan de keuze om dit bedrag naar uw andere MeDirect-rekeningen over te schrijven of naar uw gekoppelde rekening.
  Wanneer worden de maandelijkse bijdragen uitgevoerd?

  De maandelijkse bijdrage wordt op de 20ste van elke maand verwerkt of op de eerstvolgende werkdag als de 20ste geen werkdag is. Deze bijdrage wordt afgenomen van de Geldrekening die bij uw Modelportefeuille hoort. Als er onvoldoende saldo op uw Geldrekening staat, wordt uw bijdrage niet verwerkt.

  Als u uw Modelportefeuille vóór de 10de van de maand voor de eerste keer heeft aangekocht, dan zal de eerste maandelijkse bijdrage in dezelfde maand worden uitgevoerd. Als u uw Modelportefeuille na de 10de van de maand heeft aangekocht, dan zal de eerste maandelijkse bijdrage in daaropvolgende maand worden verwerkt.

  Kan ik een extra bedrag bijstorten in mijn modelportefeuille?
  U kunt een extra bedrag bijstorten volgens de actuele wegingen van de fondsen op dat moment. U kunt zelf dit bedrag bijstorten via de beveiligde website. U kiest de modelportefeuille via ‘Mijn beleggingsoverzicht’ en verder de knop ‘Extra bedrag toevoegen’. Het minimum bedrag hiervoor is 2.500 EUR.
  Hoe worden die transacties uitgevoerd voor mijn modelportefeuille?
  Als u een extra bedrag wil bijstorten of opvragen, zal dit bedrag worden samengesteld op basis van de actuele wegingen van de fondsen in die Modelportefeuille op dat moment. De procentuele verdeling wordt per fonds naar beneden afgerond, zonder decimalen. Bijvoorbeeld 9,63% wordt dan 9%. Het restbedrag zal dan aan het grootste fonds in de modelportefeuille worden toegekend om steeds op een totaal van 100% te kunnen komen. Als u het order heeft bevestigd, wordt deze doorgestuurd ter verwerking. U dient er rekening mee te houden dat fondsen niet steeds dezelfde verwerkingstijd hebben. U ontvangt per order een uitvoeringsbevestiging via de mailbox van de beveiligde website. Het opgevraagde bedrag zal beschikbaar zijn op de geldrekening die bij de modelportefeuille hoort.
  Kan ik mijn Modelportefeuille in één keer verkopen?
  U kunt alle fondsen in de Modelportefeuille verkopen via de knop ‘Alles verkopen’ in plaats van fonds per fonds te verkopen. Let op: MeDirect rekent geen transactiekosten aan, maar u dient beurstaks te betalen bij verkoop van kapitalisatiefondsen en mogelijk ook meerwaardetaks.
  Kan ik een bedrag opvragen uit mijn modelportefeuille?
  U kunt een bedrag opvragen uit de modelportefeuille. Dit bedrag zal samengesteld worden op basis van de actuele wegingen van de fondsen in die modelportefeuille op dat moment. U kunt zelf dit bedrag opvragen via de beveiligde website. U kiest de modelportefeuille via ‘Mijn beleggingen’ en verder de knop ‘Bedrag opvragen’. Het minimum bedrag hiervoor is €2.500. U dient er ook voor te zorgen dat er minimaal €2.500 aan beleggingen in uw modelportefeuille blijft. U kunt er ook voor kiezen om alle fondsen in de modelportefeuille te verkopen via de knop ‘Alles verkopen’. Let op: MeDirect rekent geen transactiekosten aan, maar u dient beurstaks te betalen bij verkoop van kapitalisatiefondsen en mogelijk ook meerwaardetaks.
  Alles over uw nieuwe beveiligde website
  Hoe kan ik inloggen op de vernieuwde beveiligde site?
  1. Gebruik eerst uw gebruikersgegevens in zoals u vroeger deed:
  • U heeft hiervoor uw zelfgekozen gebruikersnaam nodig en uw familienaam.
  • Voer dan de veiligheidsvragen in: uw wachtwoord, een antwoord op een veiligheidsvraag en uw PIN code.
  2. Nu kunt u uw nieuwe login gegevens instellen:
  • U heeft hiervoor uw nieuwe gebruikersnaam nodig, u kan deze niet meer zelf kiezen en is uw MeDirect klantennummer. We hebben u dit nummer per mail bezorgd. U vindt ook deze gebruikersnaam of klantennummer terug op uw rekeningafschriften. Indien u dit nummer niet terugvindt, gelieve ons hiervoor de contacteren.
  • Stel uw zelfgekozen wachtwoord in.
  • Stel uw zelfgekozen veiligheidswoord in. Dit heeft u nodig om uw wachtwoord te herstellen indien u uw wachtwoord bent vergeten.
  • Bevestig nu door de SMS code in te voeren die MeDirect u heeft gestuurd.
  Nu kunt u inloggen met uw nieuwe gegevens om toegang te krijgen tot de vernieuwde MeDirect website.
  Hoe wordt de basisrente en de getrouwheidspremie berekend en uitbetaald?

  De basisrente is van toepassing vanaf de eerste dag van storting voor MeDirect Fidelity Sparen tot de dag van opvraging. Deze basisrente wordt op jaarbasis berekend en jaarlijks betaald, telkens op 1 januari of op het moment dat u de spaarrekening afsluit.

  De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden op de rekening staat. U ontvangt deze op de eerste dag van het kwartaal volgend op het moment dat u deze getrouwheidspremie heeft behaald: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of op het moment dat u de spaarrekening afsluit. De geldende getrouwheidspremie op het moment van storting of aan de start van een nieuwe periode zal steeds van toepassing blijven voor een periode van 12 maanden.

  Ik ben reeds klant, maar hoe kan ik mijn huidige gebruikersnaam en veiligheidsgegevens opvragen mocht ik deze vergeten zijn?
  Om te kunnen aanmelden op de vernieuwde MeDirect website, heeft u uw huidige gebruikersnaam en veiligheidsgegevens nodig. Gelieve ons telefonisch te contacteren mocht u deze niet meer terugvinden.
  Wat is mijn gebruikersnaam?
  Uw klantnummer is uw nieuwe gebruikersnaam. U kunt deze terugvinden op uw rekeninguittreksels, en ook in de email die wij u hebben gestuurd betreffende de vernieuwde website.
  Bij het instellen van mijn nieuw wachtwoord voor de nieuwe MeDirect website, kan ik mijn huidig wachtwoord behouden?
  Ja, maar wij raden u ten sterkste aan voor veiligheidsredenen een nieuw wachtwoord in te stellen.
  Waarom heb ik een GSM nodig voor de nieuwe verbeterde website?
  MeDirect maakt nu gebruik van een identificatie door u een SMS code te sturen. Zo krijgt u toegang tot uw rekeningen met deze extra beveiliging. Deze SMS code is maar een beperkte tijd geldig.
  Wat doe ik als ik geen SMS code ontvangen heb bij het inloggen op de nieuwe website?

  Op het login scherm klikt u op ‘’Ik heb geen SMS code ontvangen”.Dan ziet u de laatste vier cijfers van uw GSM nummer waarnaar de SMS code reeds is verstuurd. Mocht dit niet het juiste GSM nummer zijn, klik dan op “Wijzig GSM-nummer”. Hier kan u uw GSM nummer opnieuw in te stellen.

  Mocht het GSM nummer wel juist zijn, klik dan op “Opnieuw versturen” en u ontvangt een nieuwe SMS code. Gelieve steeds de meest recente SMS code te gebruiken. Tevens heeft u de mogelijkheid om een oproep op uw GSM te ontvangen met een gesproken SMS code. Hiervoor dient u op “Bel me met code” te klikken.

  Wanneer ontvang ik een SMS?

  Om in te loggen op de vernieuwde website, heeft u ten eerste uw gebruikersnaam en uw zelfgekozen wachtwoord nodig. Vervolgens krijgt u van ons de SMS code toegestuurd ter identificatie. Door verschillende manieren van inloggen te gebruiken, zijn wij zeker dat u de correcte persoon bent om toegang tot de rekeningen te geven.

  Verder dient u uitgaande betalingen ook steeds te ondertekenen met de SMS code die telkens wordt verstuurd naar uw GSM nummer.

  Hoe open ik een gezamenlijke MeDirect rekening als een bestaande of nieuwe klant?

  De aanvraag tot het openen van een gezamenlijke rekening, kan gedaan worden door een bestaande klant. Hiervoor dient ueerst in te loggen op de nieuwe beveiligde site. Dan klikt u op de knop ‘Open een rekening’ die rechtsboven terug te vinden is op uw Home pagina. Vervolgens kunt u aangeven of u een gezamenlijke rekening wil openen met een nieuwe of een bestaande klant. Nadien wordt de toestemming gevraagd van de tweede rekeninghouder om de gezamenlijke rekening te openen.

  Indien u beiden nog geen klant zijn bij MeDirect, kunt u een nieuwe gezamenlijke rekening aanvragen door beiden klant te worden. Vervolgens wordt de toestemming gevraagd van beide rekeninghouders om de gezamenlijke rekening te activeren. Als gezamenlijke rekeninghouders zal u beiden toegang hebben tot gezamenlijke MeDirect Geldrekening. Nadien kan u beiden een nieuwe gezamenlijke Spaar- en/of Beleggingsrekening openen.

  Bij een gezamenlijke rekening kan elke rekeninghouder handelen alsof hij de enige rekeninghouder is. Eens de rekening is geactiveerd, is er geen verdere toestemming vereist van de mederekeninghouder voor het uitvoeren van transacties, beleggingen en betalingen.

  Mijn persoonlijke rekening omzetten naar een gemeenschappelijke rekening?
  Het is niet mogelijk om een persoonlijke rekening om te zetten naar een gemeenschappelijke rekening. Als bestaande klant, kunt u een nieuwe gezamenlijke rekening openen met een bestaande of nieuwe MeDirect klant. Uw mederekeninghouder dient eerst een persoonlijke MeDirect rekening te openen zodat ook hij of zij ook over inloggegevens beschikt en ook over een persoonlijke MeDirect Geldrekening beschikt. Nadat deze persoonlijke rekening is geactiveerd, kunt u of uw mederekeninghouder via de beveiligde website een gezamenlijke rekening aanvragen via ‘Open een rekening’. U dient deze nieuwe aanvraag beiden elektronisch te ondertekenen via de beveiligde website. U logt dus beiden afzonderlijk in met uw persoonlijke veiligheidsgegevens om uw nieuwe gemeenschappelijke rekening te activeren.
  Hoe kan ik tegoeden en effecten overzetten van mijn persoonlijke rekening naar mijn gezamenlijke rekening?
  • Geld- en spaartegoeden kan u zelf overschrijven naar deze gemeenschappelijke rekening via ‘Mijn transacties – Overschrijvingen’.
  • Voor de ME1, ME6 en ME3 spaarrekening moet de normale opzegperiode gerespecteerd worden. Voor het overzetten van spaargeld van een ME spaarrekening, kunt u zelf online een instructie geven via ‘Mijn transacties – ME opvraging’.
  • Termijnrekeningen kunnen niet voor de vervaldatum overgezet worden. Eens de termijnrekening is vervallen, kan u zelf online de tegoeden overschrijven naar een rekening naar keuze.
  • Als u effecten van uw effectenrekening wenst over te dragen, kan u ons een beveiligd bericht versturen met de instructie.
  • Momenteel kunnen fondsen van een persoonlijke modelportefeuilles enkel overgezet worden indien er een gemeenschappelijke modelportefeuille bestaat. Het moet over de identieke modelportefeuille gaan. Beschikt u hier nog niet over, open deze dan eerst. Bij het openen van een gezamenlijke modelportefeuille, zal een minimale inleg van EUR 2.500 vereist zijn.
   Om de fondsen van uw persoonlijke modelportefeuille over te dragen naar de nieuwe gemeenschappelijke modelportefeuille, stuurt u ons vervolgens een beveiligd bericht met deze aanvraag.
  • Vermogensbeheerportefeuilles kunnen helaas niet worden overgezet naar een gezamenlijke rekening.
  Ik ben een klant van MeDirect maar ik heb geen GSM nummer. Hoe krijg ik toegang tot mijn rekening?
  Vanaf 16 april 2018 is het helaas niet meer mogelijk om toegang te krijgen tot uw online MeDirect rekeningen als u niet over een GSM beschikt. Gelieve ons telefonisch te contacteren als u niet in het bezit bent van een GSM.
  Ik heb geen GSM nummer. Kan ik klant worden bij MeDirect?
  Helaas is het niet mogelijk om klant te worden bij MeDirect als U niet beschikt over een GSM .
  Waar kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen ?
  Voortaan kunt u zelf via de Home pagina, door te klikken rechtsboven op ‘Profiel’, uw e-mailadres, adres, uw veiligheidsgegevens en uw GSM nummer wijzigen.
  Kan ik een gemeenschappelijke of meerdere vermogensbeheerportefeuille(s) openen?
  Neen, de MeDirect vermogensbeheerportefeuille houdt rekening met uw persoonlijk beleggersprofiel en is beperkt tot één portefeuille per persoon. Gezamenlijke rekeninghouders kunnen niet één gezamenlijke vermogensbeheerportefeuille aanvragen.
  Als ik reeds een vermogensbeheerportefeuille heb, wat gebeurt er als ik opnieuw de vragenlijst doorloop?
  Als u reeds een bestaande vermogensbeheerportefeuille heeft en opnieuw door de vragenlijst gaat, zal bij een gewijzigd beleggersprofiel, uw vermogensbeheerportefeuille aangepast worden aan uw meest recente beleggersprofiel. Deze transactie zal plaatvinden tijdens de eerstvolgende herbalancering van uw portefeuille. MeDirect zal u ook regelmatig vragen om deze vragenlijst opnieuw te doorlopen zodat wij zeker zijn dat u steeds belegd bent in de meest geschikte portefeuille voor u.
  Hoe verstuur ik een beveiligd bericht?
  Na het inloggen, kunt u een beveiligd bericht versturen door rechtsboven op “Berichten” te klikken. Onderaan de pagina klikt u op “Nieuw bericht” en vervolgens op “Bericht versturen”.
  Wat doe ik als mijn GSM verloren ben?
  Gelieve onmiddellijk contact op te nemen met onze klantendienst om de toegang tot uw rekening tijdelijk te laten blokkeren.
  Vermogensbeheer
  Wat zijn de kosten voor vermogensbeheer bij MeDirect?
  De simulatie tool om uw beleggersprofiel te bepalen is gratis beschikbaar op onze website. MeDirect stelt u dan een vermogensbeheer portefeuille voor, aangepast aan uw persoonlijk beleggersprofiel. Indien u besluit om onze aanbevolen portefeuille te volgen en vervolgens te beleggen in de discretionair beheerde portefeuille, dan wordt aan het einde van elk kwartaal een vergoeding aangerekend op basis van de totale waarde van de beheerde activa. Klik  hier om alle huidige tarieven en kosten te raadplegen.
  Als ik de tool voor vermogensbeheer gebruik om mijn aanbevolen portefeuille te simuleren, ben ik dan verplicht om die te kopen?
  In geen enkel geval. Wij doen aanbevelingen om u te helpen uw financiële behoeften en doelen te bereiken, maar u bent niet verplicht om conform onze richtlijnen te beleggen. Voordat u een beslissing neemt, kunt u uw virtuele portefeuille opslaan en verder opvolgen totdat u beslist om ons de portefeuille te laten beheren voor u.
  Hoe worden die transacties uitgevoerd voor mijn Vermogensbeheerportefeuille?
  Als u een extra bedrag wilt bijstorten, zal dit bedrag worden samengesteld volgens uw vooropgesteld beleggersprofiel, dus niet volgens de huidige samenstelling van uw Vermogensbeheerportefeuille. Het kan namelijk zijn dat door de marktomstandigheden, de fondsen in uw portefeuille ondertussen een andere weging hebben. Het grote voordeel hiervan is dat tijdens het herbalanceren per kwartaal er minder verrichtingen dienen te gebeuren. Zo betaalt u minder beurstaks bij verkopen. 

  Als u een bedrag wilt opvragen, zal dit bedrag worden samengesteld op basis van de actuele wegingen van de fondsen in de Vermogensbeheerportefeuille op dat moment. De procentuele verdeling wordt per fonds naar beneden afgerond, zonder decimalen. Bijvoorbeeld 9,63% wordt dan 9%. Het overige bedrag wordt dan aan het grootste fonds in de Vermogensbeheerportefeuille toegekend om steeds op het totaal van 100% te kunnen komen. Als u het order heeft bevestigd, wordt deze doorgestuurd ter verwerking. U dient er rekening mee te houden dat fondsen niet steeds dezelfde verwerkingstijd hebben. U ontvangt een uitvoeringsbevestiging via de mailbox van de beveiligde website als alle orders verwerkt zijn. Het bedrag zal worden gestort op uw geldrekening.
  Hoe voer ik mijn financieel plan uit in de praktijk?
  Nadat u klant bent geworden bij MeDirect, kunt u beleggen in uw voorgestelde portefeuille, die wij u na het invullen van alle informatie aangeraden hebben. U zorgt voor voldoende saldo op uw MeDirect Geldrekening. Nadien kunt u zelf de prestaties van uw aanbevolen portefeuille opvolgen via de beveiligde site.
  Biedt MeDirect beleggingsadvies aan?
  Neen, MeDirect biedt geen individueel beleggingsadvies aan betreffende specifieke effecten. MeDirect beheert wel uw vermogensbeheerportefeuille in zijn totaliteit.

  Onze tool maakt gebruik van geavanceerde profilering systemen om u van financieel advies te voorzien dat op maat is gemaakt met het oog op uw persoonlijke omstandigheden, voorkeuren en financiële doelstellingen. De methodiek die ten grondslag ligt aan ons vermogensbeheer werd ontwikkeld door het financieel plannersbureau Stremersch Van Broekhoven & Partners. Dit bureau verleent al sinds 1990 advies op het vlak van financiële planning en is expert in het opmaken van vermogensanalyses. Morningstar, marktleider op het gebied van beleggersinformatie, stelt de portefeuille aanbeveling samen. Deze worden tevens beoordeeld door het MeDirect beleggingscomité (Investment Committee), wiens leden ruime ervaring hebben in de beleggings- en ‘investment banking’-sector.
  Kan ik een bedrag opvragen uit mijn Vermogensbeheerportefeuille?
  U kunt een bedrag opvragen uit de Vermogensbeheerportefeuille. U kunt zelf dit bedrag opvragen via de beveiligde website. U kiest uw Vermogensbeheerportefeuille via ‘Mijn beleggingen’ en verder de knop ‘Bedrag opvragen’ bovenaan uw Vermogensbeheerportefeuille overzicht. Het minimum bedrag hiervoor is €5.000. U dient er ook voor te zorgen dat er minimaal €5.000 aan beleggingen in uw portefeuille blijft. U kunt er ook voor kiezen om uw Vermogensbeheerportefeuille in zijn totaliteit te verkopen via de knop ‘Alles verkopen’. Let op: MeDirect rekent geen transactiekosten aan, maar u dient beurstaks te betalen bij verkoop van kapitalisatiefondsen en mogelijk ook meerwaardebelasting.
  Waarom moet ik bepaalde vragen beantwoorden om een aanbevolen portefeuille te krijgen?
  Onze tool voor vermogensbeheer helpt u om uw financiële doelen te definiëren en de optimale manier te vinden om die te verwezenlijken, en dit aan de hand van de gegevens die u opgaf met betrekking tot uw inkomen, spaargeld, houding ten opzichte van risico’s, enzovoort. Hoe meer accurate informatie u ons verstrekt, des te beter we kunnen beoordelen of bepaalde beleggingen geschikt zijn voor uw profiel en hoe groter de kans is dat u uw financiële doelen zal bereiken.
  Kan ik mijn Vermogensbeheerportefeuille in één keer verkopen?
  U kunt de volledige Vermogensbeheerportefeuille verkopen via de knop ‘Alles verkopen’. Let op: MeDirect rekent geen transactiekosten aan, maar u dient beurstaks te betalen bij verkoop van kapitalisatiefondsen en mogelijk ook meerwaardetaks. MeDirect zal tevens de nog verschuldigde vermogensbeheervergoeding proportioneel berekenen en afrekenen.
  Heb ik gespecialiseerde kennis nodig om gebruik te maken van MeDirect tool voor vermogensbeheer?
  Een minimale basiskennis over beleggingen is vereist. Onze stap voor stap tool gebruiksvriendelijk en helpt u om uw financiële situatie te begrijpen en uw financiële doelstellingen beter te definiëren. De weg naar uw doelstelling zal gepaard gaan met een goede begeleiding en passende ondersteuning. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat u de juiste informatie selecteert en invoert tijdens dit proces. U kunt steeds telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 02 518 00 00 of via e-mail op [email protected] voor extra ondersteuning. 
  Wat zijn de voordelen van vermogensbeheer?
  Door middel van financiële planning vergroot u uw kans om uw financiële doelen te bereiken binnen de door u gekozen tijdshorizon. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van onze tool voor vermogensbeheer, dient u realistisch te zijn over uw doelen en mogelijkheden, en dient u uw plan regelmatig te herzien en onmiddellijk aan te passen mochten er veranderingen in uw financiële of persoonlijke situatie plaatsvinden, of in uw risicovoorkeuren. In de huidige turbulente economische omgeving is financiële planning vooral zinvol omdat het u de gelegenheid biedt om een plan op lange termijn te maken en zo op een meer anticiperende manier het hoofd te bieden aan toekomstige gebeurtenissen.
  Wat is een beleggersprofiel?
  Een beleggingsplan is het startpunt voor het beheer van uw vermogen. Daarom is het belangrijk dat u uw kapitaal investeert op een manier die bij uw persoonlijke en financiële situatie past. Door uw risicoprofiel op een realistische manier op te zetten, hebt u controle over hoeveel risico u bereid en / of in staat bent te nemen, en kan u dus beleggingen voorkomen die voor u niet passend of geschikt zijn.
  Mijn portefeuille is in waarde gedaald; waarom wordt er geen actie ondernomen?
  De portefeuilles zijn ontworpen als beleggingen op lange termijn. Wij reageren alleen op drawdowns (kapitaalverlies) op korte termijn onder heel uitzonderlijke omstandigheden. MeDirect is van mening dat het diversifiëren, of spreiden, van het risico van de portefeuille over meerdere soorten beleggingen de beste bescherming biedt tegen toekomstige volatiliteit en kapitaalverlies.

  Op het moment dat de marktomstandigheden veranderen, zullen de prestaties van deze diverse soorten beleggingen (aandelen, obligaties, grondstoffen, cash, ...) ook mee fluctueren, waardoor de totale belegging beter beschermd kan worden.

  Wij staan ook achter een strategie waarbij niet te veel van beleggingen gewisseld wordt in een portefeuille en geloven dat het belangrijker is de juiste keuzes te maken om te beleggen op lange termijn.

  Beleggen op korte termijn omvat market timing (proberen om op het juiste moment in en uit te stappen), wat zeer moeilijk is. Market timing vereist twee beslissingen: wanneer te verkopen en, nog belangrijker, wanneer weer in te stappen. Maar heel weinig, of eigenlijk geen, beleggers zijn erin geslaagd om op consistente wijze een succesvolle market timing strategie te ontwikkelen. Wanneer markten fluctueren, gaat het snel. Een recent onderzoek van Fidelity Worldwide Investment toont de gevaren van het missen van zo’n marktfluctuatie:

  Een belegger in wereldwijde aandelen (MSCI World) zou een rendement van 68,95% hebben gegenereerd tussen 31 december 2002 en 31 december 2012. Als een belegger de 10 best presterende beursdagen over deze tien jaar zou missen, zou het rendement -4,64 % zijn, terwijl het missen van de beste 20 best presterende beursdagen zou hebben geleid tot een verlies van -32,19 %.

  Onze portefeuilles zijn opgebouwd volgens het principe ‘buy & hold’ (principe waarbij niet te veel en onnodig transacties worden verricht) omdat wij ons richten op het maximaliseren van uw beleggingstijd in de markt, in plaats van te proberen de markt te timen.
  Mijn portefeuille presteert niet zo goed; ik heb ook een portefeuille bij een andere bank en die presteert een stuk beter over exact dezelfde periode. Waarom is dat?
  Het is meestal niet eenvoudig om de opbrengst van twee portefeuilles te vergelijken zonder hun risicoprofiel en beleggingsuniversum te analyseren.

  Op zijn minst zou een belegger moeten kijken naar de weging van aandelen in beide portefeuilles, maar ook andere factoren zoals valuta, rating, aandelenconcentratie, volatiliteit en het gebruik van afgeleide producten moeten worden beschouwd om de resultaten van twee portefeuilles met elkaar te kunnen vergelijken. Ook de aangerekende vergoedingen zijn soms moeilijk met elkaar te vergelijken.

  De portefeuilles van MeDirect zijn speciaal ontworpen om een optimaal beleggingsprofiel aan te bieden voor een bepaald niveau van risico, en dienen daarom te worden gewaardeerd ten opzichte van hun eigen maatstaven (benchmarks) en de gemiddelden van de sectorgenoten volgens Morningstar.
  Wat is het minimum bedrag dat ik moet beleggen in mijn beheerde portefeuille?
  U kunt al vanaf 5.000 EUR beleggen in een beheerde portefeuille.
  Kan ik het maandelijkse bedrag aanpassen?
  Ja, u kunt zelf het bedrag van uw maandelijkse bijdragen aanpassen via de beveiligde website. De frequentie van de bijdragen kan niet gewijzigd worden.
  Kan ik een extra bedrag bijstorten in mijn Vermogensbeheerportefeuille?
  U kunt een extra bedrag toevoegen aan de Vermogensbeheerportefeuille. U kunt zelf dit bedrag bijstorten via de beveiligde website. U kiest uw Vermogensbeheerportefeuille via ‘Mijn Beleggingen’ en verder de knop ‘Extra bedrag toevoegen’ die te vinden is bovenaan uw vermogensbeheerportefeuille overzicht. Het minimum bedrag hiervoor is €5.000.
  Rekeningen
  Wat is de maandelijkse inlage voor de twee soorten geregelementeerde spaarrekeningen van MeDirect?

  Er is geen maandelijkse limiet van toepassing op de MeDirect Fidelity Sparen.  Een maximale inlage ter waarde van 5.000 euro (hetzij via een eenmalige transactie of een gecumuleerd bedrag) is van toepassing op de MeDirect Maandsparen Max.

  Kan ik een terugkerende betaling instellen ter uitvoering op een toekomstige datum tussen mijn MeDirect rekeningen?

  Het is mogelijk om toekomstige terugkerende betalingen in te stellen met een wekelijkse, maandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse frequentie. Gelieve hiervoor in te loggen en te surfen naar de tab ‘Overschrijvingen’.

  Kan ik een bedrag overzetten van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening aangehouden bij MeDirect?

  Om een bedrag te kunnen overzetten van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening, dient er een gemeenschappelijke rekeninghouder te zijn. Het maximale aantal toegstane transacties per kalenderjaar van het ene type naar het andere type gereglementeerde spaarrekening aangehouden bij MeDirect bedraag 3 en een minimumbedrag van 500 euro is van toepassing voor elke overdracht.

  Een bedrag dat wordt overgedragen van de ene gereglementeerde spaarrekening naar de andere, blijft rente opbouwen voor de getrouwheidspremie, zij het met verschillende rentes die van toepassing zijn op de verschillende delen van de relatieve periode van 12 maanden. Let op: dit is steeds onderhevig aan het maximale aantal transacties (3 per kalenderjaar).

  Wat is een niet-gereglementeerde spaarrekening?

  Een niet-gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening die niet onder de reglementering valt van gereglementeerde spaarrekeningen. Dit wil zeggen dat er geen verplichting is om een samengestelde rentevoet (basisrente + getrouwheidspremie) te hebben en deze dient ook niet in Euro te zijn. Hierdoor kan MeDirect een aantal spaarrekeningen aanbieden die één duidelijke en aantrekkelijke rentevoet bieden. De rente wordt elke 3 maanden uitbetaald.

  Daar staat wel tegenover dat de vrijstelling van roerende voorheffing op interesten tot €980 op deze spaarrekeningen niet van toepassing is. De roerende voorheffing bedraagt 30% en is van toepassing op de volledige interest. MeDirect houdt deze roerende voorheffing zelf reeds in voor de klanten en afficheert steeds de netto rentevoet, na inhouding van de geldende roerende voorheffing.

  Volgende spaarrekeningen vallen onder de noemer ‘niet-gereglementeerde spaarrekening’:

  • ME3 Spaarrekening

  Ook de Termijnrekeningen vallen onder de regels van ‘niet-gereglementeerde spaarrekening’. De niet-gereglementeerde spaarrekeningen van MeDirect vallen, net zoals de gereglementeerde spaarrekening van MeDirect, onder het Belgisch depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon.


  Waarom is er een Geldrekening geopend voor mij, zelfs als ik hiervoor geen aanvraag heb ingediend?

  Voor iedere nieuwe klant van MeDirect openen wij automatisch een Geldrekening. Deze Geldrekening is de basisrekening waarmee u uw geld tussen uw MeDirect rekeningen en naar een rekening bij een andere bank kan overschrijven.

  Bij het openen van een beleggingsrekening in vreemde valuta zal een Geldrekening in de corresponderende vreemde valuta worden geopend. Op die manier kunnen wij de dividenden en terugbetalingen, bij eventuele verkoop van effecten, betalen in de oorspronkelijke denominatievaluta. Zo vermijdt u wisselkoerstransacties.

  Wanneer u kiest voor een termijnrekening in vreemde valuta, dan raden we u aan om een gratis beleggingsrekening met gekoppelde Geldrekening te openen in de corresponderende vreemde valuta. Deze Geldrekening kunt u dan gebruiken om om geld in de gekozen valuta over te schrijven naar uw Termijnrekening. Zo vermijdt u wisselkoerstransacties.

  Kan ik geld overschrijven tussen rekeningen in verschillende valuta’s?

  Als u MeDirect rekeningen heeft in vreemde valuta, kunt u geld overschrijven tussen deze rekeningen aan de hand van het tabblad ‘Mijn transacties’ met als keuzemogelijkheid ‘Overschrijvingen’. U kiest hierbij voor ‘Tussen mijn rekeningen’ en volgt verder de instructies. Daar het een omzetting naar een andere valuta betreft hanteert MeDirect een indicatieve koers inclusief een wisselkoersmarge van 0.50%. 

  Hoe kan ik geld opvragen van mijn ME spaarrekening?

  U kunt via de beveiligde website zelf uw opdracht instellen om uw spaargeld over te schrijven van uw ME Spaarrekening naar uw Geldrekening. Het opgevraagde bedrag wordt automatisch overgemaakt op uw Geldrekening bij MeDirect, rekening houdende met volgende opzegperiodes:

  • ME1: na 1 maand
  • ME3: na 3 maanden
  • ME6: na 6 maanden
  • ME12: na 12 maanden

  U kunt het dan overschrijven naar een andere MeDirect-rekening of naar een rekening bij een andere bank.

  Kan ik het bedrag, rentevoet en looptijd van een termijnrekening veranderen nadat de Termijnrekening werd geopend?
  Eenmaal als de Termijnrekening geopend is, kunt u het gestorte bedrag, de rentevoet of de looptijd niet meer wijzigen.
  Welke overschrijvingen kan ik uitvoeren van mijn MeDirect geldrekening?

  U kan overschrijven tussen uw MeDirect rekeningen en u kan tevens een SEPA overschrijving uitvoeren in EUR naar een geldig IBAN nummer. Deze overschrijving is gratis.

  U kan tevens een overschrijving uitvoeren vanaf uw rekening in vreemde valuta. Indien er een valutawissel dient te gebeuren, zal er een commissie van 0,5% worden genomen als wisselmarge.

  De begunstigden kunnen bewaard worden en u kan tevens een memodatum invoeren waarop de overschrijving moet uitgevoerd worden.

  Wat is een gereglementeerde spaarrekening?

   

  MeDirect Fidelity Savings, MeDirect Maandsparen Max en MeDirect Dynamic Sparen zijn gereglementeerde spaarrekeningen aangeboden door MeDirect. De opbrengst voor de spaarder bij een gereglementeerde spaarrekening moet bestaan uit twee delen: een basisrente en een getrouwheidspremie. Bij deze spaarrekening geniet u van een vrijstelling van roerende voorheffing op interesten tot een bedrag van 980 euro. Op interesten hoger dan dit bedrag geldt een roerende voorheffing van 15%. In dit geval houdt MeDirect deze roerende voorheffing automatisch af op interesten hoger dan 980 euro.   Voor getrouwde of wettelijk samenwonende koppels wordt deze drempel van 980 euro verdubbeld tot 1.960 euro voor een gemeenschappelijke rekening.

   

  Wat is het maximumbedrag dat ik kan overschrijven?
  Uit veiligheidsoverwegingen worden uitgaande betalingen beperkt tot 50.000 EUR per dag. Deze limiet wordt elke werkdag om middernacht opnieuw op nul gezet. Overschrijvingen tussen uw MeDirect-rekeningen zijn niet beperkt. Als u een bedrag wil overboeken dat groter is dan € 50.000 in één dag, gelieve ons dan een beveiligd bericht te sturen en wij helpen u graag verder.
  Kan ik meer dan één gereglementeerde spaarrekening openen?

  Ja, elke klant kan één gereglementeerde spaarrekening van elk type gereglementeerde spaarrekening openen die MeDirect aanbiedt, hetzij persoonlijk of gezamenlijk. Momenteel bied MeDirect 3 types gereglementeerde spaarrekeningen aan.  Een eerste storting op een gereglementeerde spaarrekening kan worden geinitieerd van een bankrekening bij een andere bank. 

  Kan ik een bedrag opvragen van mijn MeDirect Fidelity Sparen rekening?

  U kunt op elk moment een bedrag opvragen van de gereglementeerde spaarrekening. U dient er wel rekening mee te houden dat u mogelijks de getrouwheidspremie of een deel hiervan verliest op bedragen die niet gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening staan. Op uw homebanking kunt u steeds een simulatie hiervoor maken. 

  Waar kan ik de vervaldatum van de opvraging bekijken van mijn ME spaarrekening?
  Op de Homepagina, u klikt op ‘Details’ van de ME1, ME3, ME6 of ME12 rekening waarvan u de opvraging reeds heeft ingediend. Vervolgens klapt u de informatie over de opvragingen uit door op het plus (+) teken te klikken. Zo krijgt u alle informatie te zien, inclusief de vervaldatum van de opvraging.
  Wat als ik het geld van mijn ME Spaarrekening nu nodig heb?

  Wanneer u via de beveiligde website geld wenst af te halen van uw ME Spaarrekening, dient u rekening te houden met volgende opzegperiodes:

  • ME1: 1 maand
  • ME3: 3 maanden
  • ME6: 6 maanden
  • ME12: 12 maanden

  U kunt geen geld afhalen van uw ME Spaarrekening zonder deze opzegperiodes te respecteren.

  Kan ik een bedrag overzetten van mijn ME spaarrekening naar mijn gereglementeerde spaarrekening?

   

  U heeft de mogelijkheid om een bepaald bedrag op te vragen van uw ME Spaarrekening vanaf uw persoonlijk online platform. Allereerst dient u wel een gereglementeerde spaarrekening te openen.   Vervolgens klikt u op de toets “Mijn Transacties” en selecteert u de optie ‘ME Opvragingen’ om het bedrag rechtstreeks over te schrijven van uw Me Spaarrekening naar uw gereglementeerde spaarrekening.

   Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat de opzegperiode dient gerespecteerd te worden, afhankelijk van het type Me Spaarrekening.

  Gedurende de opzegperiode blijft u evenwel rente opbouwen op het totaal bedrag dat u op de Me Spaarrekening heeft staan: opgevraagd bedrag + (eventueel) resterend bedrag.

   

  Welke wisselkoers hanteert MeDirect?
  MeDirect rekent geen provisies of commissies aan, enkel een marge op de marktkoers: bij normale marktomstandigheden is deze marge 0,5% op het geldende markttarief. In periodes van verhoogde volatiliteit is het mogelijk dat tijdelijk een hogere marge wordt toegepast. In elk geval, voor de uitvoering van elk order kunt u de indicatieve wisselkoers terugvinden op de orderuitvoeringspagina en de toegepaste wisselkoers vindt u in de bevestiging van uw transactie.
  Stuurt MeDirect mij bankafschriften?

  Wij sturen u eenmaal per jaar een officieel rekeningafschrift. Begin januari ontvangt u het afschrift over de periode van het volledige vorig jaar via een beveiligd bericht. 

  U heeft tevens de mogelijkheid via de beveiligde site om afschriften aan te maken, te bewaren en af te drukken met data naar keuze.

  Afschriften van uw beleggingsrekening worden tweemaal per jaar verstuurd: aan het begin van het jaar voor de voorbije 6 maanden en op 30 juni over de eerste 6 maanden van het jaar. De rekeninguittreksels worden per beveiligd bericht doorgestuurd. U kunt op elk moment een papieren kopie van uw rekeninguittreksels opvragen, maar hiervoor rekenen wij een extra kost aan. Raadpleeg ons overzicht van tarieven en kosten.

  Indien u een vermogensbeheer portefeuille heeft, ontvangt u 4 keer per jaar een volledig overzicht van de uitgevoerde transacties en laatste rendementen.

  Hoe kan ik een rekening sluiten?

  Indien u één van uw MeDirect rekeningen wenst af te sluiten, gelieve een beveiligd bericht te sturen met als onderwerp ’Wijzigingen’. U dient in dit beveiligd bericht de naam van de rekening en het rekeningnummer te vermelden. Rekeningen zonder opzegtermijn kunnen pas gesloten worden nadat u het saldo online heeft overgeschreven.

  Wanneer u een Spaar- of Termijnrekening wenst te sluiten, zullen wij het resterende saldo samen met de verworven rente tot dag van sluiting, overdragen naar uw Geldrekening. U kunt vanaf de Geldrekening de gelden overschrijven naar een rekening naar keuze. Merk op dat het niet mogelijk is om een Termijnrekening af te sluiten vóór de vervaldatum, en dat u voor ME spaarrekeningen volgende opzegperiode in acht dient te nemen:

  • ME1: 1 maand
  • ME3: 3 maanden
  • ME6: 6 maanden
  • ME12: 12 maanden

  Mocht u uw relatie willen beëindigen, kunt u ons dit bevestigen eens uw rekeningen niet langer over een saldo beschikken.

  MeDirect rekent geen kosten aan voor het sluiten van een rekening.

  Waarom worden de bankrekeningen van haar klanten door de bank geblokkeerd bij overlijden ?

  De Belgische staat belast vaak banken met de inhouding en betaling van belastingen alsook met de bescherming van zijn financiële interesten. Successierechten vormen hier geen uitzondering op, want de Belgische staat verwacht van banken dat ze een proactieve rol spelen in de nalatenschap, door de bankrekeningen van de overledene of van de langstlevende echtgenoot te blokkeren. Deze blokkering zorgt wel vaker voor frustratie bij de erfgenamen, die hier zonder voorafgaande kennisgeving mee geconfronteerd worden. Laten we hier even de situatie schetsen om deze beter te begrijpen.

  Waar heeft men het over ?

  Bij het overlijden van een burger worden banken wettelijk verplicht om zijn bankrekening en/of deze  van zijn langstlevende echtgenoot te blokkeren. Die garandeert de volgende twee zaken :

  1. De wettelijke erfgenamen worden verdedigd, door te vermijden dat één van hen de bankrekeningen van de overledene leegmaakt, ten nadele van de andere erfgenamen; en
  2. De belangen van de Schatkist worden verdedigd, door een correcte heffing van de successierechten en andere fiscale en sociale schulden te garanderen.

  De bank wordt verwacht om deze blokkering te blijven volhouden tot dat ze al de nodige informatie heeft ontvangen die door de wet wordt opgelegd. Dit betreft zowel zichtrekeningen als spaarrekeningen en effectenrekeningen (alsook kluizen). Vaak kan dit wel verrassen, omdat een bank niet alleen rekeningen blokkeert bij het overlijden van één van haar klanten, maar ook bij het overlijden van hun echtgenoot. Behoudens speciale regimes in het huwelijkscontract, echtgenoten elk voor hun helft eigenaar zijn van de activa van het koppel, met inbegrip van de eigen rekeningen van de langstlevende echtgenoot.

  Welke rekeningen worden concreet geblokeerd door de bank ?

  In de praktijk zullen de volgende rekeningen door de bank geblokkeerd worden van zodra ze op de hoogte komt van het overlijden van één van haar klanten of van de echtgenoot ervan :

  -        De eigen rekeningen van de overleden klant;

  -        De gezamenlijke rekeningen van de overleden klant en zijn echtgenoot of wettelijke/feitelijke samenwoner;

  -        De eigen rekeningen van de echtgenoot;

  -        De gezamenlijke rekeningen van de overleden klant met een derde;

  -        De gezamenlijke rekeningen van de echtgenoot en een derde;

  -        De gezamenlijke rekeningen van de overleden klant met zijn echtgenoot en een derde.

  Wat houdt deze blokkering feitelijk in voor de (gezamenlijke) rekeninghouder ?

  Hij zal geen geld meer mogen afhalen of naar een andere rekening transfereren.

  De wet laat de bank echter toe om aan de langstlevende echtgenoot of de wettelijke/feitelijke samenwoner een bedrag ter beschikking te stellen, die de helft van de saldi op de bankrekeningen of een bedrag van 5.000 euro (andere banken inbegrepen) niet overschrijdt. Zonder in detail te gaan moet er opgepast worden voor de nadelige gevolgen voor de erfgenaam, bij het overschrijden van deze limieten.

  Is dit alles ?

  Neen, de wet voorziet nog verder dan de bank de nodige gelden kan vrijgeven om een aantal zeer specifieke kosten te dekken. Dit zijn, bijvoorbeeld, begrafeniskosten of “kosten van laatste ziekte”. Op basis van een factuur zal de bank de bedragen betalen.

  Verder laat de fiscale administratie nog toe om een aantal kosten gelinkt met de laatste woonplaats van de overledene te betalen, zoals bijvoorbeeld de waterrekening, elektriciteit, stookolie, aardgas, enz, mits bepaalde grenzen.

  Hoe worden de rekeningen gedeblokkeerd ?

  Om de rekeningen te kunnen deblokkeren dient de bank één van de volgende twee documenten, door de wet opgelegd, te ontvangen :

  1. Een attest van erfopvolging opgesteld door de team Rechtszekerheid van de fiscale administratie;
  2. Een attest of akte van erfopvolging opgesteld door een notaris.  

  Verder zal de notaris als enige bevoegd zijn om een attest of akte van erfopvolging op te stellen in de volgende gevallen :

  1. Er is een testament;
  2. Sommige erfgenamen zijn onbekwaam, meestal omdat het kinderen zijn;
  3. In geval van contractuele regelingen zoals een huwelijkscontract of een erfovereenkomst.

  Deze documenten dienen ter beschikking te worden gesteld van de bank, door de personen die de bankrekeningen wensen te deblokkeren.

  Dit biedt nogmaals een mogelijkheid aan de fiscale administratie om na te kijken of de overledene, de langstlevende echtgenoot of één van hun erfgenamen nog openstaande fiscale of sociale schulden hebben. De bank zal enkel de bankrekeningen mogen deblokkeren indien ze de bevestiging krijgt in het attest of akte van erfopvolging dat :

  1. Er geen uitstaande fiscale of sociale schulden zijn; of
  2. Dat de uitstaande fiscale of sociale schulden betaald zullen worden door middel van de gelden op de geblokkeerde rekeningen of door andere gelden.

  Slechts op dit moment zal de bank de bankrekeningen wettelijk mogen deblokkeren. Indien een bank betalingen of afhalingen vroeger zou toelaten bovenop de toegelaten bedragen, zou zij zelf kunnen worden gedwongen tot de betaling van deze openstaande fiscale of sociale schulden.

  Is de bank hiermee af ?

  Neen, de bank wordt ook gedwongen om aan de fiscale administratie een gedetailleerde lijst te bezorgen, met een overzicht van alle tegoeden die aan de erfgenamen zullen komen. Deze lijst maakt het mogelijk voor de fiscale administratie om de aangifte successierechten na te kijken. De eigen verantwoordelijkheid van de bank zou op het spel staan indien zij zelf betalingen zou toelaten bovenop de toegelaten bedragen zonder dat ze aan deze voorwaarden heeft voldaan.

  Een aantal specifieke gevallen

  Bent u getrouwd onder het regime van de scheiding van goederen ? Dan kan u uw eigen bankrekeningen deblokkeren door een kopie van uw huwelijkscontract of een brief van uw notaris door te sturen.

  Erfgenamen die buiten het Europees Economische Ruimte wonen zullen een waarborg moeten voorzien, voordat zij de successierechten kunnen betalen.

  Om verder te gaan

  Deblokkeren bankrekeningen | FOD Financiën (belgium.be)

  Deblokkeren van bankrekeningen bij overlijden | FOD Financiën (belgium.be)

  De blokkering van rekeningen | Erven - Notaris.be

  Download ons instructieformulier erfopvolging op de volgende link : https://cdn.medirect.com/docs/default-source/support-documents/medirect-instructie-formulier-erfopvolging.pdf?sfvrsn=8f501a5c_12

  Beursplatform
  Kan ik een verzoek indienen om een aandeel of tracker toe te voegen aan het universum van verhandelbare effecten van MeDirect?

  Jazeker.

  MeDirect heeft op onze website een navigator beschikbaar voor elk type effecten. Als de aandeel of ETF (tracker) niet beschikbaar is in de lijst met resultaten, kunt u ons vragen deze toe te voegen aan ons huidige universum.

  Hoe? Door ons een beveiligd bericht te sturen vanaf uw persoonlijke dashboard met de volgende informatie:

  • ISIN-code

  • De beurs

  • Valuta

  Uw verzoek wordt doorgestuurd naar onze beleggingsafdeling, die zal controleren of het mogelijk is om het toe te voegen aan onze bestaande effecten. Deze bewerking kan tot 3 werkdagen duren na bevestiging van ontvangst van uw beveiligde bericht.

  Toont MeDirect de koersen in realtime?
  In het algemeen zijn de geciteerde prijzen op het online tradingplatform van MeDirect met 15 minuten vertraagd (met uitzondering van obligaties en beleggingsfondsen, die gekoppeld worden aan de slotkoers van de vorige dag ) en dienen ze als een indicatie van de marktprijs.
  Hoe kan ik de prestaties van de effecten in mijn portefeuille bijhouden?
  Alle effecten in uw portefeuille kunnen op één locatie bekeken worden door in te loggen op uw beveiligde website en via uw Beleggingsrekeningen op uw Homepagina. Door op de tab ’Beleggingen’ te klikken, vindt u informatie over de waarde van uw beleggingen, de boekwaarde en een schatting van de niet-gerealiseerde winsten of verliezen gerelateerd aan elk effect in uw portefeuille. Deze informatie wordt dagelijks geüpdatet.
  Kan ik effecten verhandelen of overzetten die momenteel niet worden aangeboden via de MeDirect website?
  Als u een effect wilt verhandelen of overdragen dat op dit moment niet beschikbaar is op ons platform, dan kunt u contact met ons opnemen op het nummer 02 518 00 00 of ons e-mailen op  [email protected]. Wij zullen bekijken of wij ervoor kunnen zorgen dat het gevraagde effect vervolgens verhandelbaar is op ons tradingplatform.
  Welke trackers (ETF’s) kunnen verhandeld worden via MeDirect?
  U kunt op het MeDirect-tradingplatform meer dan 225 trackers aan- en verkopen die genoteerd staan op de belangrijkste Europese markten, met een breed scala van beleggingsstrategieën, beursindexen en activacategorieën.
  Welke obligaties kunnen verhandeld worden via MeDirect ?

  U kunt meer dan 450 obligaties verhandelen op het MeDirect platform. Deze zijn geselecteerd om u te voorzien van een grote verscheidenheid en keuze, en hebben de volgende criteria:

  • Emittenten: overheden, bedrijven, financiële instellingen, supranationale organisaties
  • Regio: België, de VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en vele andere landen
  • Vervalperiode: korte termijn (minder dan twee jaar), middellange termijn (twee tot vijf jaar), lange termijn (meer dan vijf jaar)
  • Enkel eenvoudige obligaties komen in aanmerking die jaarlijks de afgesproken coupon betalen en het kapitaal op eindvervaldag, dus zonder speciale voorwaarden, (plain vanilla bonds)
  • Valuta: EUR, USD en GBP en mogelijk ook andere munten
  Op welke beurzen kan ik beleggen via MeDirect?

  U kan beleggen op de belangrijkste aandelenmarkten ter wereld:

  • Euronext Brussels
  • Euronext Amsterdam
  • Euronext Paris
  • Xetra Frankfurt
  • Borsa Italiana
  • Nasdaq
  • New York Stock Exchange (NYSE)
  • London Stock Exchange (LSE)
  • SIX Swiss Exchange
  Hoe plaats ik een order?

  Nadat u bent ingelogd op de beveiligde website van MeDirect, kunt u op verschillende manieren een order plaatsen:

  • Indien u nog niet over een Beleggingsrekening beschikt, opent u eerst één via ‘Open een rekening.’
  • U kunt de effecten die u reeds heeft op uw MeDirect Beleggingsrekening kopen of verkopen door via de beveiligde website op de tab ‘Beleggingen’ te klikken en verder via uw op ‘beleggingsrekening’. Vervolgens kunt u het effect aankopen of verkopen. Als u de naam, ticker of ISIN van het effect kent, klik dan op ‘Mijn Beleggingen’ in het hoofdmenu bovenaan en dan ‘Order plaatsen’.

   Verder kunt u gebruik maken van de Fondsenzoeker, Trackerzoeker, aandelen- of obligatiezoeker om het effect te vinden dat voldoet aan uw criteria. Na de product detailpagina, kan u telkens tot de aankoop overgaan.
  • Uw order kan enkel worden uitgevoerd indien er voldoende saldo op uw rekening staat.

  Wanneer een aandeel een uitzonderlijke prijsstijging of prijsdaling kent van meer dan 50% in vergelijking met de slotkoers van de vorige dag, kunt u niet via de beveiligde website een order doorgeven. U dient ons hiervoor de contacteren op 02 518 0000 ma – vrij 9u. – 20u. / za 9u. – 14 u.

  Welke ordertypes zijn beschikbaar?

  U kunt effecten kopen of verkopen op het MeDirect tradingplatform door marktorders of limietorders te plaatsen.

  • Marktorders: Als u een marktorder plaatst, zal uw order worden uitgevoerd tegen de best beschikbare marktprijs, en dit volgens het beste uitvoeringsmodaliteiten of Best Execution’van MeDirect, dat u kunt terugvinden in Bijlage 4 van MeDirect ’s Algemene Voorwaarden.

  • Limietorders: Limiet orders zijn alleen beschikbaar voor aandelen en trackers (ETF's). Bij het indienen van een limietorder, dient u een limietprijs te bepalen. Aankooporders zullen alleen worden uitgevoerd tegen een prijs die gelijk is aan of lager is dan de limietprijs, terwijl de verkooporders enkel zullen worden uitgevoerd tegen een prijs die gelijk is aan of hoger is dan de limietprijs. U kunt kiezen uit drie verschillende soorten limietorders:
  • Fill or Kill: uw FOK-order wordt onmiddellijk uitgevoerd in zijn geheel of geannuleerd. Fill or kill limit orders zijn niet beschikbaar voor effecten genoteerd op de Europese markten.
  • Immediate or Cancel: uw IOC-order wordt onmiddellijk uitgevoerd in zijn geheel of gedeeltelijk, of de order (of niet-uitgevoerde delen ervan) wordt geannuleerd. Voor dit ordertype worden gedeeltelijke uitvoeringen geaccepteerd, in tegenstelling tot een FOK-order, die onmiddellijk moet worden uitgevoerd in zijn geheel of geannuleerd.
  • Good for the Day: uw order komt automatisch te vervallen indien deze niet uitgevoerd wordt aan het eind van de dag toen de order werd geplaatst. Een good-for-the-day-order is een order die goed is voor die dag alleen, gedurende welke tijd gedeeltelijk uitvoeringen kunnen plaatsvinden. Als de order (of niet-uitgevoerde delen ervan) niet wordt uitgevoerd, wordt deze geannuleerd. Als u wilt, kunt u de order op de eerstvolgende werkdag weer indienen.
  Alle limietorders vervallen op het einde van de beursdag. Indien u graag het order langer laat lopen, dient u het opnieuw in te voeren.
  Kan ik een order annuleren dat ik reeds heb ingediend?
  Orders voor fondsen kunnen niet worden geannuleerd. Orders voor aandelen en trackers kunnen geannuleerd worden op ons beleggingsplatform indien deze nog niet werden uitgevoerd. Instructies om obligatieorders te annuleren kunnen per beveiligde berichtgeving verstuurd worden. MeDirect zal deze, in de mate van het mogelijke, annuleren indien deze nog niet werden uitgevoerd.
  Kan ik een belegging uitvoeren in een andere valuta dan de valuta waarin het effect noteert?
  Wanneer u een order plaatst, kunt u één van uw Geldrekeningen gebruiken om uw belegging te betalen, zelfs als uw Geldrekening een andere valuta heeft dan het aan te kopen effect. In dergelijke gevallen hanteert MeDirect een indicatieve wisselkoers. De effectieve gebruikte wisselkoers en bedrag van het order wordt na de uitvoering bevestigd. Uiteraard kan u ook een belegging in vreemde valuta uitvoeren via uw corresponderende valuta rekening. Voor het berekenen van het wisselkoerstarief hanteert MeDirect een wisselkoersmarge van 0,5%. In vergelijking met de meeste andere banken hanteert MeDirect een lage wisselprovisie en is daarnaast ook transparant, omdat er geen andere verborgen kosten zijn.
  Hoe plaats ik een limiet order met het in acht nemen van de ‘tick size’?

  Op 3 januari 2018 trad de Europese richtlijn MiFID II in werking en geldt er een nieuw systeem voor de prijszetting voor aandelen en ETF’s (of trackers). Het minimale prijsinterval of ‘tick size’ dat er kan aanvaard worden, zal voor elk effect afzonderlijk bepaald worden.

  Deze tick size betekent dus de minimale opwaartse of neerwaartse prijsschommeling, die mogelijk is per effect. De tick size wordt bepaald door de beurs waar u uw order wenst aan door te geven. Dus zeker als u een limiet order inlegt, dient u rekening te houden met deze prijsinterval. Bijvoorbeeld de tick price is 0,01 EUR, dan moet u bij uw limietorder rekening houden met veelvouden van 0,01 EUR omdat de koers maar met een minimum van 0,01 EUR kan bewegen. Anders kan uw order helaas niet worden uitgevoerd.

  Via deze lijst kan u de tick sizes raadplegen en de meest verhandelde aandelen op Euronext.

  PSDII - Application Programming Interfaces (APIs)
  Waar kunnen de derde-partij ontwikkelaars meer informatie vinden omtrent de MeDirect PSDII APIs ?

  De APIs (account aggregation, payment initiation and confirmation of available funds) zijn allen gelinkt aan PSDII. De technische specificaties en de Sandbox omgeving zijn beschikbaar op het developpers portal. Dit portal laat derde gelicentieerde partijen toe om deze APIs te gebruiken om zo de beste user experience voor de klant te creëren. MeDirect heeft de vrijstelling gekregen van de Nationale Bank van België (in de zin van artikel 33 (6) van de technische reguleringsnormen) om deze toegang uitsluitend via haar beveiligde API's (Application Programming Interfaces) te kunnen aanbieden.

  Klik hier om de statistieken over de interface beschikbaarheid en prestaties van het afgelopen kwartaal te bekijken. 

  Klachten
  Met wie moet ik contact opnemen als ik een klacht heb?

  In geval van een klacht staat de dienst Klachtenbeheer van de Bank voor u klaar. U kunt uw klacht richten aan het volgende e-mailadres:

  [email protected]

  Indien de oplossing van de dienst Klachtenbeheer van de Bank niet naar tevredenheid is, of indien u binnen 10 werkdagen geen antwoord heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de Dienst Ombudsman Banken - Kredieten – Beleggingen op het volgende e-mailadres:

  [email protected]


  Beleggingsfondsen
  Kan ik mijn bestaande beleggingsportefeuille naar MeDirect overdragen?
  U kan uw bestaande beleggingsfondsen overdragen. U kan ons steeds een samenvatting van uw portefeuille mailen naar [email protected] , ons bellen via 02/518.00.00 of via een beveiligd bericht. Wij helpen u dan graag verder en doen voor u het nodige.
  Welke fondsen kan ik alvast niet naar MeDirect overdragen?
  Volgende fondsen kunnen wij helaas niet aanvaarden omdat MeDirect niet kan optreden als verdeler:
  • alle KBC fondsen
  • alle Candriam fondsen
  • een beperkte lijst van BNP Paribas fondsen
  • de Belgische pensioenspaarfondsen
  Welke beleggingsfondsen kunnen aangekocht worden via de MeDirect beveiligde website?
  We hebben een lijst van ongeveer 500 fondsen van 60 gerenommeerde fondsenhuizen geselecteerd waarin u kunt beleggen. Dit zijn fondsen waarvan wij vinden dat zij sterk of bijzonder interessant zijn in hun domein, in vergelijking met vergelijkbare fondsen. Zij variëren in beleggingsstrategieën, markten en activacategorieën om te helpen uw portefeuille te diversifiëren. We bieden zowel kapitalisatie- als distributiefondsen aan. Via de handige fondsenzoeker kan u filteren op verschillende zoekcriteria.
  Kan ik een verzoek indienen om een fonds toe te voegen aan het universum van verhandelbare effecten van MeDirect?

  Jazeker.

  MeDirect heeft op onze website een navigator beschikbaar voor elk type effecten. Als het fonds niet beschikbaar is in de lijst met resultaten, kunt u ons vragen het toe te voegen aan ons huidige universum.

  Hoe? Door ons een beveiligd bericht te sturen vanaf uw persoonlijke dashboard met de volgende informatie:

  • ISIN-code

  • Valuta

  Uw verzoek wordt doorgestuurd naar onze beleggingsafdeling, die zal controleren of het mogelijk is om het toe te voegen aan onze bestaande effecten. Deze bewerking kan tot 3 werkweken duren na bevestiging van ontvangst van uw beveiligde bericht.
  Wanneer wordt mijn fondsenorder uitgevoerd?

  Ieder fondsenhuis hanteert zijn eigen cut-off tijd. Dit wil zeggen dat een order voor de volgende werkdag tot een bepaald tijdstip wordt aanvaard. Indien deze is overschreden, staat uw order op de lijst van de volgende werkdag.

  Indien u zeker wil zijn dat uw order de volgende werkdag wordt uitgevoerd, geeft u best uw order door voor 9.15u. MeDirect geeft wel gedurende de ganse dag de fondsenorders door naar de fondsenhuizen. Indien het fondsenhuis een late cut-off hanteert, is het dus toch mogelijk dat uw order de volgende werkdag wordt uitgevoerd.

  Waarom blijft mijn fondsenorder zo lang op ‘pending’ staan?
  MeDirect moet enkele dagen wachten op de definitieve bevestiging van uw fondsenorder. Sommige fondsenhuizen sturen dit reeds na 2 werkdagen door, bij andere kan dit tot 5 werkdagen in beslag nemen. Van zodra wij uw bevestiging ontvangen, ontvangt u van ons uw ‘Bevestiging van Transactie’ inclusief de transactiedatum en de aan- of verkoopprijs, en actualiseren wij uw effectenrekening.
  Wat is het minimum bedrag dat ik kan beleggen in fondsen?
  Bij de meeste fondsen die MeDirect aanbiedt, kan u reeds intekenen vanaf € 100. Voor een beperkt aantal fondsen, is dit minimum bedrag hoger. U vindt dit minimum bedrag op de fondsendetailpagina die beschikbaar is voor ieder fonds afzonderlijk.
  Met welke kosten moet ik rekening houden?

  Bij MeDirect kunt u via de fondsen detailpagina per individueel fonds nakijken, welke kosten u betaalt als belegger.

  Beurstaks

  Bij aankoop of inschrijving van een beleggingsfonds, betaalt u geen beurstaks.

  Verkoopt u een beleggingsfonds van het kapitalisatietype, dan betaalt u een beurstaks van 1,32% op de waarde van de verkochte deelbewijzen, met een maximum van €4.000 per transactie.

  Bij verkoop van een distributiefonds, betaalt u tevens geen beurstaks. U betaalt de roerende voorheffing van 30% op elke dividend uitbetaling.

  Op de meerwaarde die behaald worden uit de verkoop van fondsen die 25% of meer in vastrentende effecten beleggen (zoals obligaties) betaalt u ook belasting. Indien u deze fondsen heeft aangekocht na 1 januari 2018 daalt deze drempel van vastrentende effecten naar 10%. Deze roerende voorheffing van 30% wordt toegepast op de meerwaarde die voortvloeien uit vastrentende effecten.

  Instap- en uitstapkosten

  MeDirect rekent u geen instap- en uitstapkosten aan. Enkel voor de Carmignac en Degroof Petercam aandelenfondsen en 2 Aberdeen fondsen dient u 1% instap te betalen. Verder is er ook geen bewaarloon of enige andere kost om de rekening aan te houden. Zie onze tarievenfiche.

  Lopende kosten

  De lopende kosten zijn alle kosten die fondsen in de loop van 1 jaar moeten maken. De lopende kosten bevatten de beheersvergoeding van de fondsenmanager, administratiekosten en juridische kosten voor audit en registratie van het fonds en tevens de belastingen die het fonds dient te betalen. Instap- en uitstapkosten of eventuele prestatievergoedingen voor de fondsbeheerder vallen er dus niet onder. Lopende kosten worden op dagelijkse basis in de waarde van het fonds verwerkt en worden dus niet afzonderlijk afgerekend. Via het fondsendetailpagina dat beschikbaar is voor ieder fonds, kan u deze kost nakijken

  MeDirect ontvangt ook een stukje van deze beheersvergoeding van de fondsenmanager als verdeler van het fonds. Dit heet ‘retrosessie’en is onze enige vergoeding als aanbieder van fondsen.

  Kan ik beleggen in fondsen met vreemde munten?

  Ja, dit is zeker mogelijk. U kan een fondsenorder plaatsen via uw Geldrekeningen in de munt van het fonds. Bij MeDirect kunt u over een Geldrekening beschikken in EUR, USD, NOK, CHF en GBP.

  Indien u wenst te beleggen in een fonds in een andere valuta dan EUR, USD, NOK, CHF of GBP, dan kunt u het order plaatsen via uw Geldrekeningen in een andere munt. Zelfs als uw Geldrekening een andere valuta heeft dan het aan te kopen fonds, gebruikt MeDirect een indicatieve wisselkoers. Voor het berekenen van het wisselkoerstarief hanteert MeDirect een wisselkoersmarge van 0,5%. In vergelijking met de meeste aanbieders van fondsen zijn MeDirect ‘s wisselkosten laag en ook transparant, omdat er geen andere verborgen provisies of kosten zijn. 

  Kan ik een fondsenorder annuleren?
  Orders voor fondsen kunnen niet worden geannuleerd. Deze worden onmiddellijk naar de fondsenbroker doorgestuurd ter uitvoering.
  Hoe verdient MeDirect dan aan het aanbieden van fondsen zonder instapkosten aan te rekenen?
  De beheersvergoeding voor de fondsenbeheerders betaalt u, zoals bij alle fondsen, ongeacht via welke bank u ze aanschaft. Deze is inbegrepen in de lopende kosten van een fonds en is hetzelfde voor elk fonds, ongeacht bij welke bank u dit fonds aankoopt. Wij worden vergoed door de fondsenbeheerder, die een deel van zijn beheersvergoeding aan ons afstaat. En dat is voor ons voldoende. Deze retrosessie of distributievergoeding kunt u nakijken op elke fondsen detailpagina.
  Wat is een doorlopende afschrijving?

  De ‘Lopende kosten’ is een vergoeding die van toepassing is op zowel beleggingsfondsen als op beursgenoteerde fondsen (ETFs). Dit cijfer, dat meestal wordt uitgedrukt als een percentage, is een indicatie van de kosten die een belegger betaalt om in het  fonds of de ETF te beleggen. Deze kost heeft een indirect effect op de belegger, aangezien de NIW door deze kost negatief beïnvloed wordt. De ‘Lopende Kosten’ omvat betalingen aan de beheermaatschappij, betalingen aan personen die uitbestedingsdiensten verlenen, kosten voor registratie, regelgeving, audit, compliance, juridische en professionele adviseurs, distributiekosten… enz. Dit omvat echter geen transactiekosten als gevolg van het aan- en verkopen van het fonds door de beleggers (instap- / uitstapvergoedingen of commissies), noch omvat het een prestatievergoeding betaald aan beheermaatschappijen.