Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Vooruitzichten op macro-economisch en aandelenvlak voor India in 2024

Bron: Goldman Sachs Asset Management

India zit zonder enige twijfel in de lift.

De Indiase economie heeft de afgelopen 20 jaar een zevenvoudige groei genoteerd en zal naar verwachting tegen 2027 Japan voorbijsteken als de op twee na grootste economie ter wereld1,2 … Deze groei kan worden toegeschreven aan een gunstige demografie, stijgende inkomsten, financiële verdieping en de impact van innovatie en digitalisering. In vergelijking met zijn peers vertoont India een van de nauwste relaties tussen economische groei en marktrendement, de bepalende factor voor rendement op de aandelenmarkt.

Macrovooruitzichten: in 2023 was India een van de snelst groeiende economieën met ~7%, het op een na hoogste percentage van de G20-landen en bijna twee keer het gemiddelde van de economieën van opkomende markten. We zijn van mening dat in 2024 de binnenlandse macrocijfers van India sterk en stabiel zullen blijven, met een aanhoudende bbp-groei van 6,2%3. Volgens ons zullen de groeivooruitzichten van India voor 2024 voornamelijk worden bepaald door – 1) de macro-economische stabiliteit van het land 2) de mogelijkheid tot renteverlagingen 3) de algemene verkiezingen in april-mei en 4) het herstel van de consumptie.

Het resultaat van de aanstaande algemene verkiezingen, die naar verwachting rond april-mei 2024 zullen plaatsvinden, zal een belangrijke katalysator zijn voor de markt. Hoewel we als bottom-upbeleggers geen macrovisie hebben op de uitkomst van de verkiezingen, is het historisch gezien zo dat parlementsverkiezingen het vermogen hebben om op korte termijn een belangrijke drijfveer te zijn voor de markt, gelet op hun impact op de continuïteit van beleidskeuzes en toekomstige structurele hervormingen. We denken dat, ongeacht de uitkomst op politiek vlak, een volledige omkering van de al in de praktijk gebrachte beleidslijnen, zoals uitgaven voor infrastructuur, onwaarschijnlijk is.

Aandelenvooruitzichten: India blijft een van de best samenstellende markten in de regio – de afgelopen tien jaar heeft MSCI India ~10% in USD geleverd, bijna drie keer meer dan de ~3% van de MSCI EM Index. Hoewel het groeiverhaal van India bekend en erkend is, kunnen hoge waarderingen een zorg zijn voor beleggers. Op het moment van het schrijven van deze tekst verhandelt de BSE Sensex aan 20,5x de ratio forward koers/winst aan 1 jaar, wat een meerprijs van ~12% is ten opzichte van het gemiddelde over 10 jaar na een geweldige aanloop aan het einde van 20234. Terwijl deze waarderingen op zich aan de hogere kant lijken te liggen, moeten we rekening houden met een sterke winstgroei en een goede zichtbaarheid in de komende vijf jaar, ondersteund door een opkomende herstelcyclus van de kapitaaluitgaven, de afbouw van de bedrijfsbalans, de uitvoering van structurele hervormingen, de ontwikkeling van nieuwe consumptiemodellen mogelijk gemaakt door het zogeheten demografisch dividend en de verstedelijking en een aanhoudende binnenlandse retailinstroom. Hoewel we denken dat de markt in deze context al ‘eerlijk geprijsd’ is, kan de onderliggende winstinhaalbeweging de waarderingen in de loop van 2024 verder afkoelen.

Hoewel hoge waarderingen op zich zelden voldoende zijn om een correctie te vergemakkelijken, kan een fout in de winstlevering op korte termijn gepaard gaan met een inkrimping in veelvoud, wat ook een uitgelezen kans zou zijn om een kwalitatief ‘sterker voor langer’ groeiverhaal te kopen bij een dip. Daarom pleiten we voor een selectieve en actieve aanpak om verkeerd geprijsde opportuniteiten op de markt optimaal te kunnen identificeren en grijpen.

We zijn ervan overtuigd dat India een zeer aantrekkelijke beleggingsopportuniteit zal blijven, niettegenstaande de indrukwekkende run in 2023. Zichtbaarheid van de winsten en de potentiële continuïteit van de overheid en dus het beleid blijven gunstige factoren, vooral in een bevorderlijke grondstoffenomgeving. Beleggers moeten evenwel goed letten op de verwezenlijking van winsten naarmate de cyclus vordert, aangezien deze in het geval van India de belangrijkste drijfveer voor rendement waren.


1Bron: CLSA Research, gegevens december 2023

2De economische en marktprognoses die hierin worden voorgesteld, zijn ter informatie op de datum van deze presentatie. Het behalen van deze prognoses kan niet worden gegarandeerd.  Zie aanvullende informatie aan het einde van deze presentatie.

3Bron: Goldman Sachs Global Investment Research, gegevens december 2023

4Per 31 december 2023


Toelichtingen

DIT MATERIAAL IS GEEN AANBOD OF VERZOEK IN ENIGE JURISDICTIE WAAR OF AAN ENIGE PERSOON AAN WIE HET ONBEVOEGD OF ONRECHTMATIG ZOU ZIJN OM DIT TE DOEN. 

Dit materiaal wordt uitsluitend op uw verzoek en voor uw gebruik verstrekt.

Dit materiaal wordt uitsluitend op uw verzoek ter informatie aangeboden. Het is geen aanbod of verzoek om effecten te kopen of te verkopen.

Uw vermogen loopt gevaar.

Het hierin verstrekte materiaal is uitsluitend voor informatieve doeleinden.  Het vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek tot aankoop van effecten met betrekking tot een van de hierin vermelde producten, ondanks het feit dat dergelijke effecten momenteel aan anderen worden aangeboden.  Een dergelijk aanbod zal uitsluitend worden gedaan in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de aanbiedingsdocumenten met betrekking tot een dergelijk Fonds.  De beleggers worden sterk aangeraden om alle aanbiedingsdocumenten zorgvuldig te lezen voordat ze een beleggingsbeslissing nemen.

Deze informatie behandelt de algemene marktactiviteit, trends in de industrie of sector, of andere brede economische, markt- of politieke omstandigheden en mag niet worden geïnterpreteerd als onderzoek of beleggingsadvies. Dit materiaal is opgesteld door Goldman Sachs Asset Management en vormt geen financieel onderzoek noch een product van Goldman Sachs Global Investment Research (GIR).  Het is niet opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van financiële analyse te bevorderen en het is niet onderworpen aan een verbod op handel na de verspreiding van financieel onderzoek. De geuite standpunten en meningen kunnen verschillen van die van Goldman Sachs Global Investment Research of andere afdelingen of divisies van Goldman Sachs en de gelieerde ondernemingen.  De beleggers worden aangespoord om hun financiële adviseurs te raadplegen alvorens effecten te kopen of te verkopen. Deze informatie is mogelijk niet actueel en Goldman Sachs Asset Management is niet verplicht om updates of wijzigingen te verstrekken.

De Global Industry Classification Standard (‘GICS’) is ontwikkeld door en is het exclusieve eigendom en dienstmerk van MSCI Inc. (‘MSCI’) en S&P Global Market Intelligence (‘S&P’) en is in licentie gegeven voor gebruik door Goldman Sachs.  Noch MSCI, S&P, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of enige GICS-classificatie geeft enige uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot een dergelijke norm of classificatie (of de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik ervan), en al deze partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af met betrekking tot een dergelijke norm of classificatie. Zonder het voorgaande te beperken, zijn MSCI, S&P, hun gelieerde ondernemingen of een derde partij die betrokken is bij het maken of samenstellen van de GICS of enige GICS-classificatie in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Verwijzingen naar indexen, benchmarks of andere maatstaven van relatieve marktprestaties over een bepaalde periode worden uitsluitend ter informatie verstrekt en impliceren niet dat de portefeuille vergelijkbare resultaten zal behalen. De samenstelling van de index weerspiegelt mogelijk niet de manier waarop een portefeuille is opgebouwd. Hoewel een adviseur ernaar streeft een portefeuille samen te stellen die de juiste risico- en rendementskenmerken weerspiegelt, kunnen de kenmerken van de portefeuille afwijken van die van de benchmark.

DEZE MATERIALEN WORDEN UITSLUITEND GELEVERD OP DE BASIS DAT ZE GEEN BELEGGINGSADVIES ZULLEN BETREFFEN EN GEEN PRIMAIRE BASIS ZULLEN ZIJN VOOR BELEGGINGSBESLISSINGEN VAN EEN PERSOON OF PLAN EN GOLDMAN SACHS IS GEEN FIDUCIAIR BEHEERDER MET BETREKKING TOT EEN PERSOON OF PLAN OM DE REDEN DAT HET MATERIAAL OF DE INHOUD HIERIN WORDT GELEVERD. FIDUCIAIRE PLANBEHEERDERS MOETEN HUN EIGEN OMSTANDIGHEDEN IN AANMERKING NEMEN BIJ HET BEOORDELEN VAN EEN POTENTIËLE BELEGGINGSPROCEDURE.

Hoewel bepaalde informatie is verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, garanderen wij niet de nauwkeurigheid, volledigheid of billijkheid ervan. Wij hebben zonder onafhankelijke controle vertrouwd op de juistheid en volledigheid van alle informatie die beschikbaar is uit openbare bronnen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten die kunnen variëren. De waarde van beleggingen en de inkomsten uit beleggingen zullen schommelen en kunnen zowel dalen als stijgen. Er kan kapitaalverlies optreden.

Benchmarkindexen:

Indexen worden niet beheerd. De cijfers voor de index weerspiegelen de herbelegging van dividenden, maar niet de aftrek van vergoedingen of kosten die het rendement zouden verminderen. Beleggers kunnen niet rechtstreeks beleggen in indexen.

De indexen waarnaar hierin wordt verwezen, zijn geselecteerd omdat ze bekend zijn, gemakkelijk herkenbaar zijn voor beleggers en die indexen weerspiegelen waarvan de Beleggingsbeheerder meent dat ze, gedeeltelijk op basis van de praktijk in de sector, een geschikte benchmark bieden om de hierin beschreven belegging of bredere markt te evalueren. Indexen worden niet beheerd en de uitsluiting van ‘gefaalde’ of gesloten hedgefondsen kan betekenen dat elke index de prestaties van hedgefondsen in het algemeen overschat.

Beleggingen in opkomende markten kunnen minder liquide zijn en zijn onderhevig aan een groter risico dan beleggingen in ontwikkelde markten als gevolg van, maar niet beperkt tot: onvoldoende regelgeving, volatiele effectenmarkten, ongunstige wisselkoersen en sociale, politieke, militaire, regelgevende, economische of milieuontwikkelingen of natuurrampen.

De hierin gepresenteerde economische en marktprognoses weerspiegelen een reeks veronderstellingen en beoordelingen op de datum van deze presentatie en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.  Deze prognoses houden geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, beperkingen, fiscale en financiële situatie of andere behoeften van een specifieke klant.  Werkelijke gegevens kunnen variëren en worden hier mogelijk niet weergegeven.  Deze prognoses zijn onderhevig aan hoge onzekerheidsniveaus die van invloed kunnen zijn op de werkelijke prestaties. Bijgevolg moeten deze prognoses worden beschouwd als louter representatief voor een breed scala aan mogelijke resultaten.  Deze prognoses zijn geraamd op basis van veronderstellingen en zijn onderhevig aan aanzienlijke herzieningen en kunnen wezenlijk veranderen naarmate de economische en marktomstandigheden wijzigen. Goldman Sachs is niet verplicht om updates of wijzigingen aan deze prognoses te verstrekken. Casestudy’s en voorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie.

Noch MSCI noch enige andere partij die betrokken is bij of gerelateerd is aan het samenstellen, berekenen of creëren van de MSCI-gegevens geeft enige uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot dergelijke gegevens (of de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik ervan), en al deze partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van originaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af met betrekking tot dergelijke gegevens. Zonder het voorgaande te beperken, zijn MSCI, de gelieerde ondernemingen of een derde partij die betrokken is bij of gerelateerd is aan het samenstellen, berekenen of creëren van de gegevens in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (inclusief gederfde winst), zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verdere distributie of verspreiding van de MSCI-gegevens is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MSCI.

Dit materiaal bevat informatie over prestaties in het verleden of vormt de basis voor eerder genomen discretionaire beleggingsbeslissingen.  Deze informatie mag niet worden geïnterpreteerd als een actuele aanbeveling, onderzoek of beleggingsadvies.  Er mag niet worden aangenomen dat de getoonde beleggingsbeslissingen winstgevend zullen blijken of dat toekomstige beleggingsbeslissingen winstgevend zullen zijn of gelijkwaardig aan de prestaties van de hierin besproken beleggingen.  Elke vermelding van een beleggingsbeslissing is slechts bedoeld ter illustratie van onze beleggingsbenadering en/of -strategie en is geen indicatie van de prestaties van onze strategie als geheel.  Een dergelijke illustratie is niet noodzakelijk representatief voor andere beleggingsbeslissingen.

De uitgesproken standpunten en meningen zijn louter informatief en vormen geen aanbeveling van Goldman Sachs Asset Management om effecten te kopen, te verkopen of aan te houden. Standpunten en meningen zijn actueel op de datum van deze presentatie en kunnen worden gewijzigd. Ze mogen niet worden geïnterpreteerd als beleggingsadvies.

In de Europese Unie is dit materiaal goedgekeurd door Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited, dat wordt gereguleerd door de Centrale Bank van Ierland.

Deze marketingcommunicatie wordt verspreid door Goldman Sachs Asset Management B.V., onder meer via haar kantoren (‘GSAM BV’). GSAM BV is erkend en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten, Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam als beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (‘AIFM’) en als beheerder van instellingen voor collectieve belegging in effecten (‘ICBE’). Onder zijn licentie als AIFM is de Beheerder gemachtigd tot het verstrekken van beleggingsdiensten van (i) ontvangst en doorgifte van orders in financiële instrumenten; (ii) portefeuillebeheer; en (iii) beleggingsadvies. Onder zijn licentie als beheerder van ICBE’s is de Beheerder gemachtigd tot het verstrekken van beleggingsdiensten van (i) portefeuillebeheer; en (ii) beleggingsadvies.

Informatie over de rechten van beleggers en collectieve schadevergoedingsmechanismen is beschikbaar op www.gsam.com/responsible-investing (sectie Policies & Governance). Uw vermogen loopt gevaar. Op alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de algemene voorwaarden van deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.

Vertrouwelijkheid

Geen enkel deel van dit materiaal mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Goldman Sachs Asset Management worden (i) overgenomen, gekopieerd of gereproduceerd in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, of worden (ii) doorgegeven aan een persoon die geen werknemer, functionaris, bestuurder of gemachtigde vertegenwoordiger van de ontvanger is.

© 2024 Goldman Sachs. Alle rechten voorbehouden. Compliance Code: 352836-OTU-1950096; 315446-TMPL-04/2023-1786262

Alle nieuwsartikels

Zo herkent u verdachte sms’en of mails

Bron: MeDirect Een verdachte sms of mail ontvangen? Grote kans dat het om social engineering gaat: een steeds meer voorkomende techniek die cybercriminelen gebruiken om