Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Opkomende markten: terug in de gunst? 

Nu de inflatiepiek waarschijnlijk achter ons ligt en de Chinese economie in versneld tempo weer aantrekt, trekken de opkomende markten opnieuw de belangstelling van beleggers. Het begrip ‘opkomende markten’ is nu meervoudig en de term omvat nu een gefragmenteerde en diverse reeks landen, die beleggers via verschillende mogelijkheden kunnen benaderen. Wij menen dat het tijd is om de blootstelling aan opkomende markten, die ook in ontwikkeling zijn, te heroverwegen.

Opkomende markten zijn landen met een lager bruto binnenlands product per capita van de bevolking dan de ontwikkelde landen, maar die worden gekenmerkt door een snelle economische groei.

De prestaties van aandelen uit opkomende markten (EM / Emerging Markets) waren het afgelopen jaar eerder gemengd, gehinderd door de underperformance van Chinese aandelen en zwakkere liquiditeitsomstandigheden. Als wij proberen te anticiperen op de ontwikkeling van aandelen uit opkomende landen, spelen twee elementen een cruciale rol: de Amerikaanse dollar en China.

Een sterke dollar heeft de neiging de opkomende markten te benadelen, vooral wanneer zij een achteruitgang van de economische activiteit doormaken. Diezelfde dollar werkt ook strengere kredietvoorwaarden (vanwege de financiering van deze landen in Amerikaanse dollars) en een hogere inflatie in de hand.

Omgekeerd, wanneer de economische activiteit in opkomende markten verbetert, wordt de lokale valuta sterker, wat leidt tot betere prestaties. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat aandelen uit opkomende markten beter presteren dan aandelen uit ontwikkelde markten wanneer de Amerikaanse dollar zwakker is. Aangezien de dollar de afgelopen maanden is gedaald, ondanks een recente opleving, kan dit aandelen uit opkomende markten helpen om te herstellen.

Gevoeligheid van de prestaties van het EM-aandeel voor veranderingen in de US dollar

Relatieve prestaties van EM-aandelen en de Amerikaanse dollar

Bron: Bloomberg, Amundi. Gegevens per 10/02/2023. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor de toekomst. EM: Opkomende markten.

Langetermijnopbrengsten voor opkomende markten

Afgezien van kortetermijnfactoren zullen de opkomende economieën waarschijnlijk profiteren van positieve langetermijnfactoren, zoals een dynamische demografie en toenemende verstedelijking, die de economische groei in de regio de komende jaren zouden moeten versnellen.

De activiteit in deze regio’s is de afgelopen jaren zwaar getroffen door een aantal gebeurtenissen: herhaalde lockdowns in Azië, het conflict tussen Rusland en Oekraïne in Europa en moeilijkere liquiditeitsomstandigheden als gevolg van de agressieve monetaire verstrakking door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB). Opkomende markten hebben echter een veel groter groeipotentieel dan andere meer ontwikkelde economieën.

Volgens ons zouden de opkomende economieën, behoudens een grote wereldwijde recessie, een fase van economisch herstel moeten ingaan, aangevoerd door China.

Volgens schattingen van Bloomberg zal China in 2023 goed zijn voor 60% van de omzetgroei van de MSCI EM, terwijl Zuid-Korea, EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en India naar verwachting positief zullen bijdragen aan de omzetgroei1 . De heropening van China zal naar verwachting gunstig zijn voor Zuidoost-Azië, vooral voor de landen die afhankelijk zijn van toerisme en waarvoor de reisbeperkingen zullen worden opgeheven. Het herstel in China zal echter waarschijnlijk met moeilijkheden gepaard gaan, met episodes van volatiliteit op korte termijn. Men moet zich ook voorbereiden op hernieuwde spanningen tussen China en de VS, die sporadische bewegingen op de aandelenmarkten zouden kunnen veroorzaken.

De laatste kracht van aandelen uit opkomende markten in vergelijking met ontwikkelde markten is hun veel lagere waardering. Ondanks de recente prijsaanpassing hebben zij de afgelopen twintig jaar tegen historisch lage prijzen gehandeld.

De waardering van EM-aandelen is hoger dan die van DM.

Eerste prijs om ME vs md te boeken

Bron: Bloomberg, Amundi. Gegevens per 10/02/2023. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor de toekomst. EM: Opkomende markten. MD: Ontwikkelde markten.

De aantrekkelijke waardering van aandelen uit opkomende markten, gekoppeld aan betere winstvooruitzichten, zou hun prestaties moeten ondersteunen, vooral voor landen met sterke balansen en minder afhankelijkheid van de dollar voor financiering.

Ook buitenlandse financiële stromen naar aandelen uit opkomende markten ondersteunen dit momentum. Deze zijn sinds begin november 2022 geïntensiveerd, met meer dan $ 50 miljard aan cumulatieve netto nieuwe activa, waarvan bijna de helft ($ 24 miljard) in januari van dit jaar werd aangetrokken. Dit staat in schril contrast met de netto-uitstroom van 28 miljard dollar van maart tot eind oktober 2022. Chinese, Koreaanse en Braziliaanse aandelen waren de afgelopen maanden het populairst.[1]

Aandelen uit opkomende markten aanpakken

Er zijn verschillende manieren om aandelen uit opkomende markten te benaderen. Een wereldwijde strategie biedt toegang tot alle markten, terwijl een andere optie erin bestaat China te scheiden van de rest van uw allocatie.

Een derde benadering is echter de integratie van verantwoordelijke of ESG-criteria2 in allocaties van opkomende markten. De afhankelijkheid van bedrijven uit opkomende markten van buitenlands kapitaal om hun groei te waarborgen, zet veel spelers er immers toe aan hun normen op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzaamheid te verbeteren en meer aandacht te besteden aan het belang van verschillende belanghebbenden.

——————————————————————————————————————-

Alle informatie over het verantwoord beleggingsbeleid van Amundi is beschikbaar op amundietf.com en amundi.com. Elke beleggingsbeslissing moet rekening houden met alle kenmerken en doelstellingen van het fonds, zoals beschreven in zijn prospectus.

BELEGGINGSRISICO’S

Het is belangrijk dat potentiële beleggers de hieronder beschreven risico’s beoordelen:

RISICO VAN KAPITAALVERLIES – Beleggers staan volledig bloot aan het risico van kapitaalverlies en het is mogelijk dat zij het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen.

ONDERWERP RISICO – Zo brengt een belegging in Opkomende Markten een hoger risico op potentieel verlies met zich mee dan een belegging in Ontwikkelde Markten, omdat deze blootstaat aan veel van de onvoorspelbare risico’s die inherent zijn aan deze markten.

RISICO VAN DE TEGENPARTIJ – Beleggers kunnen worden blootgesteld aan risico’s die voortvloeien uit het gebruik van een over-the-counter (OTC) swap of effectenlening met de respectieve tegenpartij(en). Overeenkomstig de ICBE-regelgeving mag de blootstelling aan de tegenpartij niet meer bedragen dan 10% van de totale activa van het fonds.

VALUTARISICO – Beleggers kunnen worden blootgesteld aan een valutarisico. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een positief of negatief effect hebben op het rendement.

LIQUIDITEITSRISICO – Beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen. Op de beurs kan de liquiditeit beperkt zijn als gevolg van een opschorting van de onderliggende markt die door de onderliggende index wordt vertegenwoordigd, een fout in de systemen van een van de betrokken beurzen of andere market makers, of een uitzonderlijke marktsituatie of gebeurtenis.

VOLATILITEITSRISICO – Beleggers kunnen worden blootgesteld aan veranderingen in de volatiliteit van de belangrijkste markten die in de onderliggende index zijn vertegenwoordigd. De waarde van een fonds kan snel en onvoorspelbaar veranderen en kan grote schommelingen ondergaan, zowel opwaarts als neerwaarts.

CONCENTRATIERISICO – Sommige fondsen selecteren aandelen of obligaties voor hun portefeuille uit hun oorspronkelijke benchmark. Wanneer de selectieregels worden uitgebreid, kan de portefeuille meer geconcentreerd zijn en het risico gespreid over een kleiner aantal effecten dan de oorspronkelijke benchmark.

De informatie in dit document is niet bedoeld voor verspreiding en vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of diensten in de Verenigde Staten, of een van haar grondgebieden of bezittingen die onder haar jurisdictie vallen, aan of ten behoeve van een Amerikaanse persoon (zoals gedefinieerd in het prospectus van de Fondsen of in de wettelijke kennisgevingen op www.amundi.com en www.amundietf.com). De Fondsen zijn in de Verenigde Staten niet geregistreerd krachtens de Investment Company Act van 1940 en de deelbewijzen/aandelen van de Fondsen zijn in de Verenigde Staten niet geregistreerd krachtens de Securities Act van 1933.

Dit materiaal geeft de standpunten en meningen weer van de individuele auteurs op deze datum en vormt geen officieel standpunt of advies van deze auteurs of van Amundi Asset Management of een van haar dochterondernemingen en valt derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van Amundi Asset Management of een van haar dochterondernemingen of een van haar functionarissen of werknemers. Dit onderzoek vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van enig effect in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of uitnodiging onwettig zou zijn. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat dit document niet is opgesteld onder verwijzing naar wettelijke vereisten ter bevordering van onafhankelijke financiële analyse. Het vormt geen persoonlijke aanbeveling en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, financiële situatie of behoeften van individuele cliënten. Amundi Asset Management noch een van zijn dochterondernemingen aanvaarden enige aansprakelijkheid, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit document of uit een beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen. Cliënten moeten overwegen of de adviezen of aanbevelingen in dit onderzoek geschikt zijn voor hun specifieke omstandigheden en, indien dit het geval is, professioneel advies inwinnen, inclusief belastingadvies. Onze verkopers, specialisten en andere professionals kunnen mondeling of schriftelijk commentaar geven op de markt of handelsstrategieën aan onze cliënten en handelsdesks dat meningen weergeeft die strijdig zijn met die in dit onderzoek. Onze afdeling vermogensbeheer, onze belangrijkste handelsdesks en onze managementteams kunnen beleggingsbeslissingen nemen die mogelijk in strijd zijn met de aanbevelingen of meningen in dit onderzoek.

Dit document heeft een commercieel karakter. Het is mogelijk dat de in dit document beschreven fondsen (de “Fondsen”) niet beschikbaar zijn voor alle beleggers of dat de bevoegde autoriteiten in bepaalde landen niet bevoegd zijn om ze te verhandelen. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger om zich ervan te vergewissen dat hij gemachtigd is om in te schrijven op of te beleggen in dit product. Beleggers wordt aangeraden onafhankelijke financiële, fiscale, boekhoudkundige en juridische adviseurs te raadplegen alvorens in dit product te beleggen.

De informatie in dit document is promotioneel en niet contractueel en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een aanbeveling om te beleggen, een verzoek om te beleggen, een aanbod of een aankoop door Amundi Asset Management (“Amundi”) of een van haar dochterondernemingen.

Elke belegging in een Fonds houdt aanzienlijke risico’s in (zie voor meer informatie over de risico’s het ICD en het prospectus). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het beleggingsrendement en de hoofdsom van een belegging in de Fondsen of een ander beleggingsproduct kunnen zowel dalen als stijgen en kunnen leiden tot verlies van het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal. Beleggers wordt aangeraden professioneel advies in te winnen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om de aan de belegging verbonden risico’s en de geschiktheid ervan vast te stellen.

Het is de verantwoordelijkheid van de belegger zich ervan te vergewissen dat zijn belegging in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en geschikt is voor zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie (met name uit fiscaal oogpunt).

Wij wijzen u erop dat de beheermaatschappij kan afzien van de regelingen voor de verhandeling van deelnemingsrechten/aandelen van het fonds in elke EU-lidstaat waarvoor zij een kennisgeving heeft gedaan.

Een samenvatting van informatie over beleggersrechten en class action-mechanismen is beschikbaar in het Frans op de regelgevingspagina op https://www.amundi.fr/fr_part/Local-content/Footer/Quicklinks/Informations-reglementaires/Amundi-Asset-Management.

Dit document is niet beoordeeld, gevalideerd of goedgekeurd door enige financiële autoriteit.

Dit document is niet bestemd voor, en mag niet worden gebruikt door personen die niet onder deze categorieën vallen in de hieronder vermelde rechtsgebieden. In andere dan de hieronder vermelde rechtsgebieden is dit document uitsluitend bestemd voor professionele cliënten en tussenpersonen. Het mag niet worden verspreid onder het publiek of andere derden en het gebruik van de verstrekte informatie door anderen dan de ontvanger is verboden.

Dit document is gebaseerd op bronnen die op het moment van publicatie door Amundi en/of een van haar dochterondernemingen als betrouwbaar worden beschouwd. De gegevens, meningen en analyses kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Amundi en/of haar dochterondernemingen wijzen elke aansprakelijkheid af, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document. Amundi en/of haar dochterondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing die wordt genomen of een investering die wordt gedaan op basis van de informatie in dit document.

Informatie geacht juist te zijn per 31/03/2023.

Reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van Amundi.


[1] Bron: Bloomberg, nationale bronnen, Bloomberg, IIF, Amundi. Gegevens per 30/01/2023. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor de toekomst. 2. ESG: Milieu, Sociaal en Bestuur.