Op 17 februari 2021 heeft de Belgische regering een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen laten stemmen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2021). -Die is van toepassing is op Belgische investeerders die effectenrekeningen bezitten bij Belgische en buitenlandse financiële instellingen. Deze taks vervangt de vorige effectentaks, die door het Grondwettelijk Hof werd afgeschaft in haar arrest van 17 october 2019. Het voert een specifieke heffing van 0,15% in op effectenrekeningen  indien de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten hierop geboekt over een periode van 12 maanden, de “referentieperiode” genoemd, meer dan een milijoen EUR bedraagt.

De gemiddelde waarde wordt berekend over deze referentiepriode,  die in principe  telkens loopt van 01 oktober tot 30 september. De gemiddelde waarde wordt berekendrekening houdende met de waarde van de financiële instrumenten die op de beleggingsrekening zijn geboekt op welbepaalde ‘referentiepunten’, namelijk de laatste dag van elk kwartaal (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september), en de openings-/afsluitingsdatum van de effectenrekening (rekening houdend met de inwerkingtreding van de taks vangt de eerste referentieperiode aan op 26 februari 2021). Deze taks is van toepassing op alle financiële instrumenten die worden aangehouden op een effectenrekening, waaronder de volgende financiële instrumenten door MeDirect aangeboden: . 

  • Aandelen
  • Obligaties
  • Trackers
  • Beleggingsfondsen