Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Infrastructuur begrijpen

Lees de specialistische visie van ClearBridge Investments op infrastructuur en de belangrijkste infrastructurele kenmerken die zij zoeken.

Wat is infrastructuur?

Infrastructuur zijn de fysieke activa die een essentiële dienst leveren aan de maatschappij. Simpel gezegd zijn dit de diensten die we dagelijks gebruiken en waar we elke dag mee in contact komen. Zo gebruiken we gas, water en elektriciteit om onze dagelijkse activiteiten uit te voeren, en gebruiken we infrastructuur, zoals spoor en wegen, om van locatie naar locatie te komen.

Over het algemeen kan de infrastructuur worden ingedeeld in twee belangrijke categorieën: Gereguleerde activa en activa die door de gebruiker worden betaald.

Bij gereguleerde activa bepaalt de toezichthouder de inkomsten die een bedrijf zou moeten realiseren op zijn activa. Als een actief te veel verdient, is het bedrijf verplicht om een deel van zijn inkomsten aan zijn klanten terug te geven door de prijzen te verlagen. Omgekeerd, als het actief te weinig verdient, kan het bedrijf zijn prijzen verhogen. Dit mechanisme leidt tot een relatief stabiel kasstroomprofiel in de loop van de tijd. Bovendien houdt de regulator periodiek rekening met de inflatie, wat betekent dat prijsstijgingen vaak gekoppeld zijn aan de inflatie. Deze activa vormen dan ook een goede afdekking van de inflatie.

Met activa die door de gebruiker worden betaald, is de omzet van een bedrijf afhankelijk van hoeveel mensen hun activa gebruiken. Deze fysieke activa, namelijk spoorwegen, luchthavens, wegen en telecommunicatietorens, vervoeren mensen, goederen en diensten door een economie. Naarmate een economie groeit, ontwikkelt en aantrekt, groeien deze activa doorgaans ook. Als  bijvoorbeeld meer mensen gebruik maken van, en tot op zekere hoogte afhankelijk zijn van mobiele telefoongegevens, zien we dat torens voor mobiele communicatie extra capaciteit toevoegen aan de fysieke torens om aan deze vraag te voldoen.

Waarom wereldwijde beursgenoteerde infrastructuur?

Het gespecialiseerde infrastructuurinvesteringsteam van ClearBridge richt zich uitsluitend op wereldwijde, beursgenoteerde infrastructuur. Het betreft hier algemeen verhandelde infrastructuureffecten zoals de aandelen van elektriciteit, water en luchthavenbedrijven. Beursgenoteerde infrastructuurbeleggers kunnen genieten van de aantrekkelijke kenmerken van de infrastructuuractivaklasse, zoals: stabiele kasstromen op lange termijn, lagere correlatie en bèta met andere activaklassen en inflatiebescherming terwijl ze genieten van de extra voordelen van beursgenoteerde markten zoals liquiditeit en lagere vergoedingen.

Belangrijk is dat beleggen in de beursgenoteerde markten ons de flexibiliteit biedt om te profiteren van marktbewegingen en om te beleggen waar we, als actieve beheerders, waarde zien.

Een punt waar we een sterke mening hebben, is wat er precies wordt bedoeld met infrastructuur. Toen we in 2006 onze infrastructuurstrategieën lanceerden, hadden we het gevoel dat de bestaande infrastructuurindexen op tal van manieren gebrekkig waren. Op basis van wat we als de belangrijkste kenmerken van infrastructuur zien, hebben we eigen beleggingsuniversa gecreëerd, die zijn afgestemd op de vereisten van elk van onze drie actieve strategieën. Dit raamwerk is ongewijzigd gebleven sinds de start van onze infrastructuurstrategieën.

De belangrijkste infrastructuurkenmerken die het team zoekt wanneer het bepaalt of een bedrijf een geschikte investering is.

De manier waarop we denken aan investeringen in infrastructuur is eenvoudig: de bedrijven waarin we beleggen moeten aan drie belangrijke criteria voldoen. Ten eerste moet het goed dat het bedrijf bezit een hard, fysiek goed zijn. Ten tweede moet dit goed een essentiële dienst aan de samenleving of economie leveren. Tot slot moeten er solide raamwerken zijn om ervoor te zorgen dat wij, de aandeelhouders van de bedrijven waarin we beleggen, betaald worden. Dit raamwerk kan regelgevend van aard zijn of gebaseerd zijn op langlopende concessieovereenkomsten. Beide structuren bieden inzicht in het vermogen van het bedrijf om cashflow te genereren.

Bij het samenstellen van ons beleggingsuniversum komen de belangrijkste kenmerken die we in een bedrijf zoeken neer op de stabiliteit van de kasstromen en de mate van voorspelbaarheid van deze kasstromen. Bij de beoordeling hiervan zullen we ook kijken naar het politieke en juridische kader waarin het bedrijf opereert en naar hun prijszettingsvermogen.

In onze drie beleggingsuniversa zijn de aangehouden bedrijven ofwel gereguleerde nutsbedrijven ofwel eigenaars van langlopende concessionele activa. Door hun aard bieden dit soort bedrijven ons een hoge mate van vertrouwen dat ze tot ver in de toekomst cashflow zullen genereren.

De onderstaande afbeelding vat samen op welke soorten infrastructuuractiva we ons richten en welke we uitsluiten.

Wat wordt niet beschouwd als een infrastructuuractivum?

Bij de samenstelling van ons beleggingsuniversum zijn er twee belangrijke soorten infrastructuuractiva die we vermijden.

Het eerste type zijn concurrerende activa die een hoger risico met zich meebrengen in vergelijking met gereguleerde en door de gebruiker betaalde activa. Binnen de elektriciteitssector kunnen we bijvoorbeeld investeren in de bedrijven die eigenaar zijn van elektriciteit, transport en distributie, maar we sluiten de bedrijven uit die blootgesteld zijn aan groothandelsprijzen voor energie. Deze bedrijven produceren elektriciteit en verkopen deze vervolgens terug aan het elektriciteitsnet. Als zodanig zijn ze onderhevig aan de krachten van vraag en aanbod, wat de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van hun kasstromen vermindert. Dit gebrek aan voorspelbaarheid van de kasstroom, onder andere, verhoogt hun relatieve risico’s.

Luchthavendiensten zoals bijvoorbeeld tanken en bagageafhandeling zijn ook uitgesloten van ons beleggingsuniversum. Dit komt omdat de bedrijven die deze diensten leveren niet de harde activa bezitten en slechts een contract hebben gewonnen om deze diensten te leveren. Aangezien er geen toetredingsdrempels zijn, zoals regelgeving of langlopende concessieovereenkomsten, zijn er beperkte waarborgen om te voorkomen dat een andere dienstverlener die kosten bij de verlenging van het contract onderdrukt. Dit gebrek aan raamwerk verhoogt het relatieve risico van dit soorten effecten.

Het tweede type zijn gemeenschaps- en sociale activa, waaronder huisvesting, volksgezondheid, onderwijs en gevangenissen. Ten eerste zijn deze activa doorgaans niet beursgenoteerd. De mogelijkheden op de beursgenoteerde markt zijn dan ook beperkt. Hoewel deze activa niet concurrerend van aard zijn, sluiten we ze uit van ons beleggingsuniversum aangezien ze vaak vastgoedblootstelling en/of diensten- en bedrijfsactiviteiten omvatten. Over het algemeen omvatten hun bedrijfsmodellen op beschikbaarheid gebaseerde betalingen, vaak aan de inflatie gekoppeld, voor een bepaalde contractduur. Gedurende deze periode kunnen contracten niet opnieuw worden geprijsd.

Bijgevolg hebben zij noch de bescherming van de gereguleerde activa in termen van het vermogen om de contracten te herprijzen, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de obligatierente, of het doorrekenen van de bedrijfskosten, noch het voordeel van infrastructuuractiva in termen van het voordeel van volumeverbeteringen, namelijk blootstelling aan economische groei. Als gevolg hiervan zijn gemeenschaps- en sociale activa doorgaans activa met een lange duration en een aanzienlijke blootstelling aan reële obligatierente.

Het begrijpen van deze risico’s vormt de kern van ons beleggingsproces en verstevigt onze overtuiging dat beleggen niet alleen om het beste rendement gaat, maar ook om het beheersen van risico’s in portefeuilles.

Wat is een infrastructuuractivum?

Beursgenoteerde infrastructuur combineert de historisch betrouwbare kasstroom van infrastructuur met de liquiditeit van verhandelde effecten.


Belangrijke informatie

Dit document is gebaseerd op een update van ClearBridge Investments Limited, een dochteronderneming van Franklin Templeton.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld om van algemeen belang te zijn en mag niet worden opgevat als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om effecten te kopen, te verkopen of aan te houden of om een beleggingsstrategie toe te passen. Het is geen juridisch of fiscaal advies. Dit materiaal mag niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Franklin Templeton.

De standpunten die worden geuit zijn die van de beleggingsbeheerder en de opmerkingen, meningen en analyses worden weergegeven op de publicatiedatum en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De onderliggende veronderstellingen en deze standpunten zijn onderhevig aan veranderingen op basis van markt- en andere omstandigheden en kunnen verschillen van andere portefeuillebeheerders of van de onderneming als geheel. De informatie in dit materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot enig land, regio of markt. Er is geen garantie dat een voorspelling, projectie of prognose op de economie, de aandelenmarkt, de obligatiemarkt of de economische trends van de markten zullen worden gerealiseerd. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief, noch een garantie voor toekomstige resultaten. Alle beleggingen brengen risico’s met zich mee, inclusief mogelijk verlies van de hoofdsom.

Elk onderzoek en analyse in dit materiaal is door Franklin Templeton aangeschaft voor zijn eigen doeleinden en kan in dat verband worden uitgevoerd en wordt u als zodanig incidenteel verstrekt. Gegevens uit bronnen van derden zijn mogelijk gebruikt bij het opstellen van dit materiaal en Franklin Templeton (“FT”) heeft dergelijke gegevens niet onafhankelijk geverifieerd, gevalideerd of gecontroleerd.  Hoewel informatie is verkregen uit bronnen die volgens Franklin Templeton betrouwbaar zijn, kan er geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid ervan. Dergelijke informatie kan onvolledig of gecondenseerd zijn en kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De vermelding van individuele effecten mag niet worden beschouwd als een aanbeveling om effecten te kopen, te houden of te verkopen, en de verstrekte informatie met betrekking tot dergelijke individuele effecten (indien van toepassing) is niet voldoende om een beleggingsbeslissing te nemen. FT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie en het vertrouwen op de opmerkingen, meningen en analyses in het materiaal is naar eigen goeddunken van de gebruiker.

In Europa (exclusief VK en Zwitserland) wordt deze financiële promotie uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à R.L. – Toezicht door de Commission de Surveillance du Secteur financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76. 

In het VK wordt deze financiële promotie uitgegeven door Legg Mason Investments (Europe) Limited, statutaire zetel 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AB. Geregistreerd in Engeland en Wales, Company No. 1732037. Goedgekeurd en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority.

In Zwitserland wordt deze financiële promotie uitgegeven door Franklin Templeton Switzerland Ltd. Beleggers in Zwitserland: De vertegenwoordiger in Zwitserland is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Zwitserland en het betaalkantoor in Zwitserland is NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, 8024 Zürich, Zwitserland. Exemplaren van de Statuten, het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn kosteloos verkrijgbaar bij de vertegenwoordiger in Zwitserland.

Duitse beleggers: Het prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Duitse informatiekantoor [ Franklin Templeton International Services S.à R.L., Niederlassung, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.] of via www.franklintempleton.de.

Franse Beleggers: Het representatieve betaalkantoor in Frankrijk, via dewelke de KIID’s, het Prospectus en de halfjaar- en jaarverslagen kosteloos verkrijgbaar zijn, is CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, 75013 Parijs, Frankrijk.

In het Midden-Oosten: Uitgegeven door Franklin Templeton Investments (ME) Limited, goedgekeurd en gereguleerd door de Dubai Financial Services Authority. Franklin Templeton Investments, The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 506613, Dubai, U.A.E., Tel.: +9714-4284100 Fax: +9714-4284140.

De bovengenoemde Legg Mason entiteiten zijn 100% dochtervennootschappen van Franklin Resources, Inc.

Copyright © 2022 Franklin Templeton. Alle rechten voorbehouden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Sluiten we 2022 met een rally?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect 2022, een woelig beursjaar 2022 loopt op zijn einde, we zijn nog een aantal weken verwijderd van