BlackRock Global Funds - Euro Bond A2
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de totale fondsactiva worden belegd in effecten die zijn uitgedrukt in euro. De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale organisaties (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn. Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. De rest kan beleggingen omvatten met een relatief lage kredietrating of zonder rating. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Hierbij zal de BA zich richten op de Bloomberg Barclays Euro- Aggregate 500mm+ Bond Index (de "Index") voor het samenstellen van de portefeuille van het Fonds, alsook voor doeleinden in verband met risicobeheer om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. de mate van afwijking van de Index) dat het Fonds neemt, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de onderdelen of de weging van de Index. De BA kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De geografische reikwijdte van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid kan er echter toe leiden dat de posities van de portefeuille slechts in beperkte mate van de Index zullen afwijken. De Index moet door beleggers worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 5.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Zilver
Zilver
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 30/07/2021 31,01
Morningstar categorie Obligaties EUR Gediversifieerd
Valuta EUR
Distributie status Kapitalisatie
ISIN LU0050372472
Oprichtingsdatum 31/03/1994
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 EUR
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 0,97% waarvan 0,30% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres BlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Naam manager Michael Krautzberger
Aanvangsdatum van manager 17/10/2005
Website www.blackrock.com
Totale netto activa (milj.) 4 500,59 EUR (30/06/2021)
UCITS Ja
Beheerder -

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Geannualiseerde rendementen in EUR
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar0,19%30/07/2021
3 jaar2,67%30/07/2021
5 jaar1,36%30/07/2021
10 jaar4,08%30/07/2021
Sinds de lancering2,29%30/07/2021
Cumulatieve rendementen in EUR
Rendement
sinds 01/01/2021-1,49
1 maand1,44
3 maanden1,34
6 maanden-0,93
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2021-2,16%-0,75%--
2020-2,68%3,87%1,67%1,22%
20192,56%2,84%2,72%-2,13%
20180,63%-0,90%-0,59%0,18%
2017-0,81%0,64%0,60%0,63%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel0,00%0,00%0,00%
Obligatie130,44%7,02%123,41%
Cash1,81%26,95%-25,14%
Overige1,72%0,00%1,72%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
2,904,233,64
Sharpe Ratio
0,180,640,49
Sortino-ratio
0,260,910,68
Positieve maanden6,0021,0033,00
Negatieve maanden5,0014,0026,00
Slechtste maand-1,76-4,57-4,57
Regio's
Geen data beschikbaar
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Euro OAT Future Sept 21 08/09/2021Germany4,34
Euro Schatz Future Sept 21 08/09/2021Germany3,23
Long-Term Euro BTP Future Sept 21 08/09/2021Germany2,58
Italy (Republic Of) 1.85% 01/07/2025Italy1,77
Euro Buxl Future Sept 21 08/09/2021Germany1,53
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 04/07/2039Germany1,50
Italy (Republic Of) 1.45% 15/11/2024Italy1,42
France (Republic Of) 1.75% 25/06/2039France1,30
France (Republic Of) 0.75% 25/05/2052France0,98
France (Republic Of) 0% 25/03/2025France0,96
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Geen data beschikbaar
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.