Beleggers ABC

Snelzoeken


A

 • Aandelen

  Wanneer u een aandeel koopt, wordt u voor een stukje mede-eigenaar van een bedrijf en de waarde van uw aandeel zal stijgen en dalen op basis van het succes van het bedrijf. Aandeelhouders hebben recht op de eventuele winst van het bedrijf nadat iedereen, medewerkers, leveranciers, kredietverstrekkers, zijn betaald. Omdat aandeelhouders alleen de winst die overblijft ontvangen, lopen ze meer risico dan obligatiehouders die een vast bedrag betaald krijgen, ongeacht hoe goed een bedrijf presteert (tenzij het failliet gaat). Als een bedrijf echter veel winst genereert, kunnen de aandeelhouders een hoger (in theorie onbeperkt) rendement ontvangen. Bedrijven betalen hun winst aan beleggers meestal in de vorm van dividenden of ze herinvesteren de winst in het bedrijf met, in theorie, een waardestijging van de aandelen als gevolg.

  Groeiaandelen
  Aandelen van bedrijven waarvan beleggers geloven dat die sneller winst zullen maken dan de rest van de markt.

  Waarde-aandelen
  Aandelen waarvan beleggers denken dat die momenteel ondergewaardeerd zijn in prijs en waarvan hun waarde uiteindelijk erkend zal worden door de markt.

 • Acc. (Accumulation)

  Acc. is de afkorting voor de Engelse term ‘Accumulation’ wat staat voor een fonds dat geen dividend uitkeert, maar dit toevoegt aan het vermogen van het fonds. Deze toegevoegde waarde wordt dan op zich verder gekapitaliseerd in het fonds Het tegenovergestelde is ‘Inc.’ of ‘Income’, ofwel een dividenduitkerend fonds.

 • Alpha

  Alfa / α

  Alpha is de outperformance die een beleggingsfonds heeft behaald bovenop wat verwacht zou mogen worden volgens een bepaald beleggingsmodel. Als alfa berekend wordt aan de hand van het Capital Asset Pricing Model, geeft een positieve alfa aan dat een fonds het beter heeft gedaan dan op basis van de gegeven beta verwacht mocht worden. Evenzo geeft een negatieve alfa aan dat het fonds een underperformance heeft, gegeven de verwachtingen die behoren bij de beta van het fonds.

 • Asset allocatie

  De spreiding van een belegging over verschillende categorieën van financiële activa (inclusief aandelen, obligaties en cash) en materiële vaste activa (inclusief vastgoed, grondstoffen, edele metalen en verzamelobjecten). Asset allocatie wordt doorgaans gedreven door de wens om de de ratio risico / rendement te optimaliseren voor een bepaalde beleggingshorizon en volgens beleggingsdoelstellingen van een belegger.

B

 • BEAMA

  Via de Belgian Asset Managers Association website (beama.be), kan u de meest recente netto inventariswaarde van een beleggingsfonds of ICB nakijken.

 • Beleggingsbeleid

  Een ICB dient vooraf een bepaald beleggingsbeleid af te spreken en dient zich hieraan te houden bij het uitvoeren van beleggingsbeslissingen. Het beleggingsbeleid dient vermeld te worden in de "prospectus" en wel zo dat dit voldoende precies en restrictief is omschreven opdat het als een vaste verbintenis zal gelden. Het beleggingsbeleid dient ook effectief te worden nageleefd zoals het opgenomen is in het prospectus. Het beleggingsbeleid bevat een hoeveelheid aan cruciale informatie voor de belegger zoals:

  • De activa categorieën waarin de ICB mag investeren (bv. aandelen, obligaties, ...). De ICB dient ook te vermelden in welke activa categorieën zij hoofdzakelijk zal investeren;
  • Welke handelingen zijn toegelaten op afgeleide financiële instrumenten (bv. opties, swaps, repo's, ...);
  • Indien dit het geval is, de eventuele benchmark (dewelke als referentie zal dienen voor de performantie) of index dewelke gevolgd zal worden;
  • Naast enkele economisch getinte informatieve elementen wijdt het beleggingsbeleid ook uit over sociale, ethische en milieu gerelateerde aspecten. De ICB dient immers te vermelden in welke mate sociale, ethische en milieuoverwegingen in aanmerking worden genomen bij de uitvoering van het beleggingsbeleid van de ICB.

   

 • Beleggingsfonds of ICB

  Als u in een fonds belegt, is uw geld samengevoegd met dat van andere beleggers. Het fonds wordt beheerd door een groep van professionals die rendement proberen te genereren door aandelen te selecteren voor de portefeuille. Deze Instelling voor Collectieve Belegging of ICB wordt in de volksmond vaak een fonds genoemd . Een belangrijk voordeel van fondsen is dat ze vaak minder volatiel zijn. Eenvoudige statistieken tonen dat een portefeuille minder volatiliteit zal ervaren dan de afzonderlijke componenten van de portefeuille. Individuele aandelen zouden immers naar nul kunnen dalen, maar als een beleggingsfonds 50 aandelen omvat, is het zeer onwaarschijnlijk dat alle 50 aandelen hun waarde verliezen. De keerzijde van deze verminderde volatiliteit is dat het rendement van het fonds lager kan zijn ten opzichte van individuele aandelen. Bij beleggingen zijn risico en rendement nauw verbonden met elkaar — als één factor daalt, is de kans groot dat de andere eveneens daalt. Beleggers in fondsen moeten ook rekening houden met kosten. De professionals beheren de beleggingsfondsen niet voor niets. Zij rekenen kosten en toeslagen die van het rendement worden afgetrokken.

 • Benchmark-index

  Een ‘benchmark’ standaard is een maatstaf, op basis waarvan de prestaties van een belegging, beleggingsfonds of vermogensbeheerder kan worden gemeten. Het is een voorafbepaalde index die dient als ijkpunt voor de prestaties van een individuele belegging, portefeuille of beleggingsfonds.

  Een benchmark is typisch een brede markt of marktsegment index voor aandelen (bvb. de BEL20) of obligaties die nauw aanleunt bij de belegging of het fonds.

  Indien een beleggingsfonds zich wil meten aan een benchmark, dient deze gespecifieerd te zijn in de beleggingsstrategie.

 • Betalingsdatum

  De datum waarop een toegekende corporate action zal betaald worden.

 • Bonusuitgifte

  Wanneer een bedrijf een bonusuitgifte aankondigt, gaan de effectenhouders extra effecten ontvangen zonder aanvullende vergoeding vanwege het uitgevende bedrijf en in evenredigheid met de participatie die ze bezitten. Gewoonlijk dienen bonusuitgiftes om de winsten van het bedrijf om te zetten naar aandelenkapitaal.

C

 • Cash

  Het aandeel van de asset allocatie dat, belegt in contanten of andere liquide middelen, zoals termijnrekeningen en schatkistcertificaten, meestal met een looptijd korter dan 12 maanden.

 • Claim emissie

  Uitkering van een waarborg of privilege die de houder ervan het recht geeft om deel te nemen aan een toekomstig event. Een bedrijf kan zijn huidige aandeelhouders het recht bieden nieuwe aandelen in het bedrijf te kopen met een verlaging op de marktprijs.

 • Commodities

  Ruwe grondstoffen die gebruikt worden om iets anders te maken en waar men in kan beleggen. Voorbeelden zijn tarwe en olie. U kunt grondstoffen kopen en verkopen met behulp van futurescontracten. Grondstoffen zijn vaak moeilijk te verhandelen en kunnen zeer risicovol zijn als beleggingen.

 • Corporate action

  Een corporate action is een actie die wordt aangekondigd door een bedrijfsentiteit en leidt gewoonlijk tot aanzienlijke veranderingen in het effect dat werd uitgegeven door dit bedrijf. Deze veranderingen hebben een rechtstreekse of onrechtstreekse impact op de aandeelhouders. Zo kan een aankondiging voor de uitkering van een dividend een rechtstreekse financiële impact hebben op de aandeelhouders, terwijl een aandelensplitsing (stock split) een onrechtstreekse impact zou kunnen hebben. Het is gewoonlijk de raad van bestuur van een bedrijf die een beslissing neemt over een corporate action en die de naleving van de regelgeving of de goedkeuring van de beleggers opvolgt. Corporate actions omvatten naamswijzigingen, verdelingen van dividenden of coupons, fusies of spin-offs, vereffeningen, enz.

  Corporate actions kunnen worden onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Verplichte acties: deze zijn van toepassing op alle aandeelhouders, waarbij geen actie van hun kant vereist is.
  • Niet-verplichte of vrijwillige acties: aandeelhouders kunnen al dan niet deelnemen en er wordt een antwoord van hen verwacht.
  • Verplicht met opties: dit zijn verplichte acties waarbij aandeelhouders de kans krijgen om te kiezen uit verschillende opties. Wanneer een aandeelhouder geen instructies doorgeeft, wordt de standaardoptie toegepast.
  •  

    

 • Cumulatief totaalrendement

  Dit is het rendement of de opbrengst van een belegging of portefeuille over een bepaalde periode; dit wordt dus niet uitgedrukt op jaarbasis. Als de aandeelprijs van bedrijf ABC bijvoorbeeld van 100 naar 120 is gestegen over 9 maanden en het bedrijf betaalde een dividend van 5 uit in die periode dan is het cumulatief totaalrendement over die periode 25%.

D

 • Distributeur

  De distributeur, ook wel bekend als de underwriter van het fonds, is het bedrijf dat de aandelen van het fonds verdeelt. Deze taak omvat meestal het bevorderen van het fonds en het voorbereiden en verzenden van fondsliteratuur. Dit is wat MeDirect doet.

 • Distributievergoeding

  Een distributievergoeding is de jaarlijkse vergoeding voor diensten, betaald door het fondsbedrijf aan de verkoper of distibuteur van het beleggingsfonds. Deze vergoeding wordt betaald aan deze distributeur zolang u eenheden in het fonds houdt. Deze vergoedingen variëren in het algemeen tussen 0,25% en 1% en worden betaald uit de lopende kosten van het fonds. Een distributievergoeding is een vergoeding voor diensten. Dit betekent dat de verkoper of distributeur diensten moet verstrekken aan de koper van het fonds, zoals het beantwoorden van alle vragen die u kan hebben over de prestaties van uw fonds, het gratis ter beschikking stellen van de wettelijk verplichte documenten en laatste NIW.

 • Dividend agioreserve

  Een bedrag in contanten betaald aan aandeelhouders van het agioreserve. Dit is hetzelfde als een dividend maar met andere fiscale implicaties. Bij betaling van deze contanten wordt de waarde van het aandeel gereduceerd tot het geldende percentage per betaald aandeel.

 • Dividendherbelegging

  Dividenduitkering waarbij de aandeelhouders het cashdividend kunnen behouden of herbeleggen in de markt. Het verschil met een dividendoptie is dat het bedrijf het dividend investeert in de markt in plaats van nieuw aandelenkapitaal te creëren in ruil voor het dividend.

 • Dividendoptie

  De keuze voor betaling in contanten of aandelen bij de uitkering van een dividend aan de aandeelhouders. Het verschil met de herbelegging van dividenden is dat het bedrijf hier nieuw aandelenkapitaal creëert in ruil voor het dividend, in plaats van het dividend in de markt te investeren.

E

 • Ex-dividenddatum

  Dit is de datum waarop een aandeel op de beurs wordt geïntroduceerd zonder de meest recente toekenning van dividenden. Indien u een aandeel koopt op of na de ex-dividenddatum zal niet u maar de verkoper de volgende dividenduitkering ontvangen. Indien u het aandeel koopt vóór de ex-dividenddatum heeft u wel recht op ontvangst van de volgende dividenduitkering.

F

 • Faillissement

  Wettelijke status van een bedrijf dat zijn schuldeisers niet langer kan betalen. Een faillissement vergt gewoonlijk een formele rechterlijke uitspraak.

 • Fondsencategorieën

  Aandelenfonds

  Aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun totale portefeuille in aandelen.

  Obligatiefonds

  Obligatiefondsen beleggen hoofdzakelijk in obligaties. Deze fondsen kunnen in verschillende uiteenlopende soorten obligaties beleggen. Dit kan variëren van staatsobligaties tot obligaties met een zeer lage kredietwaardigheid.

  Vastgoedfonds

  Vastgoedfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van vastgoedondernemingen. Deze fondsen hebben geen significante hoeveelheden zelf direct in gebouwen belegd, maar via andere vastgoedondernemingen. Sommige fondsen focussen op een bepaald segment van de vastgoedmarkt, zoals bedrijven of trusts die kantoorgebouwen of woningen bezitten. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in aandelen van vastgoedbedrijven.

  Monetair fonds

  Monetaire fondsen beleggen in cash en kortlopende geldinstrumenten allerhande. De portefeuille van zo’n fonds bevat oa. termijnrekeningen, schuldpapier, kortlopende schatkistcertificaten van maximum 12 maanden looptijd.

  Gemengd fonds

  Gemengde fondsen beleggen gelijktijdig in verschillende beleggingsproducten zoals aandelen, obligaties, en cash, soms ook vastgoed. Elk deelbewijs vertegenwoordigd dus een ruim gediversifieerde portefeuille. De verdeling over de verschilllende waarden in portefeuille wordt regelmatig aangepast aan de economische vooruitzichten en kan dus wijzigen.

 • Forward Stock Split

  Stijging van het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf zonder wijziging van de vermogenswaarde of de totale marktwaarde op het tijdstip van de splitsing.

 • Fusie

  Bij een fusie smelten twee of meerdere bedrijven samen tot een nieuw bedrijf. Bestaande aandeelhouders van gefusioneerde bedrijven ontvangen aandelen van het nieuw bedrijf in verhouding tot hun huidige participatie. Een fusie kan de optie creëren om contanten te ontvangen in plaats van (of samen met) nieuwe aandelen.

I

 • Instapkosten

  De te betalen vergoeding voor administratie, marketing van het fonds en de commissie aan de financieel adviseur of instelling voor het aankopen van eenheden van een ICB of fonds. Deze partij wordt ook de distributeur genoemd.

 • Investment grade

  Een rating van ten minste BBB van Standard & Poor's, of ten minste Baa3 van Moody's Investor Services of ten minste BBB van Fitch Ratings. Deze ratings worden als gelijkwaardig beschouwd door de Investment Manager van een ICB.

J

 • Jaarlijks rendement

  Het jaarlijkse rendement is het totaalrendement berekend per kalenderjaar. Het totale rendement omvat zowel de groei van het kapitaal van het fonds, inclusief eventueel uitbetaalde dividenden. Dit wil zeggen de inkomsten in de vorm van dividenden of rentebetalingen en de meerwaarde of minderwaarde (de stijging of daling van de waarde van een effect). Het totaalrendement wordt idealiter berekend door de verandering in de intrinsieke waarde van een fonds gedurende de periode, en ervan uitgaande dat alle inkomsten en distributie van meerwaarde worden herbelegd (op de werkelijke herinvesteringsdatum die door het fonds gebruikt wordt), te delen door de oorspronkelijke intrinsieke waarde. Het totaalrendement houdt rekening met kosten voor beheer, administratie en andere kosten die automatisch aanrekenend worden aan het fonds zelf.

 • Junk Bonds

  Obligaties met een credit rating van BB of lager. Omdat de term een negatieve connotatie heeft, geven emittenten en houders de voorkeur aan de term 'hoogrentende obligaties'. Junk bonds worden uitgegeven door bedrijven die geen lange track records van winst hebben, noch een sterke kredietgeschiedenis. Ze neigen naar financiering van risicovolle activiteiten en herstructurering van bedrijven en zijn dus aantrekkelijk voor risico-georiënteerde beleggers.

K

 • Kapitaalopbrengst

  Een kapitaalopbrengst komt voor wanneer een bedrijf een betaling van een deel van de waarde van de aandelen in contanten overmaakt aan alle aandeelhouders. Het kan zijn dat het bedrijf te veel cash heeft dat niet zal worden gebruikt, dus wordt het aangewend om aandeelhouders uit te betalen. Bij betaling van deze contante wordt de waarde van het aandeel gereduceerd tot het geldende percentage per betaald aandeel.

 • Kwartaalrendement

  Dit is het cumulatief totaalrendement per kwartaal.

L

 • Lopende kosten

  Alle kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken, uitgedrukt in een percentage van het nettoactief. De lopende kosten bevatten de beheersvergoeding van de fondsbeheerder, administratiekosten en kosten gelinkt aan wetgeving, audit en registratie. In- en uitstapkosten of eventuele prestatievergoedingen vallen hier niet onder. Lopende kosten worden op dagelijkse basis in de koers van een fonds verwerkt en worden u dus niet afzonderlijk aangerekend.

M

 • Marktrisico

  Het marktrisico is het risico dat een hele groep van beleggingen, zoals Europese aandelen, aan waarde verliest (in tegenstelling tot één bepaalde groep aandelen). Marktrisico is een gevaar, want de kans bestaat altijd dat u een belegging moet verkopen wanneer de markt gedaald is.

 • Meerwaardetaks

  Meerwaardetaks is van toepassing op de verkoop van fondsen die voor meer dan 10% uit vastrentende producten bestaan: een taks van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van het vastrentende gedeelte van het fonds. De meerwaarde zelf bestaat uit de renteopbrengsten plus de eventuele geboekte meerwaarden minus de eventuele geboekte minwaarden.

 • Morningstar Analyst Rating voor fondsen

  De Morningstar Analyst Rating drukt de mening uit van de analisten van Morningstar over de verwachte toekomstige prestaties van een fonds binnen zijn categorie van gelijkwaardige fondsen.

  De analisten van Morningstar gebruiken een schaal van vijf: drie positieve ratings van Goud, Zilver en Brons, naast Neutraal en Negatief. De Morningstar Analyst Rating is gebaseerd op de overtuiging van de analist over de toekomstige outperformance van een fonds t.o.v. de sectorgenoten en / of een relevante benchmark gecorrigeerd voor het genomen risico op lange termijn. Als een fonds een positieve rating ontvangt van Goud, Zilver of Brons, betekent dit dat de analisten van Morningstar verwachten dat het over een volledige cyclus van ten minste vijf jaar beter zal presteren dan de markt.

  De Morningstar Analyst Rating is geen marktaanbeveling. Het is de bedoeld als aanvulling op het eigen onderzoek van beleggers.

  Onderzoeksmethodologie: de vijf pijlers

  Morningstar beoordeelt fondsen op basis van vijf belangrijke pijlers: Beleggingsproces (Process), Rendement (Performance), Beheerteam (People), Fondshuis (Parent) en Prijs (Price). De analisten menen dat deze pijlers de fondsen stimuleren om beter te presteren op lange termijn en op een voor risico gecorrigeerde basis. Analisten wijzen aan elke pijler een rating toe van Positief, Neutraal of Negatief.

  Beleggingsproces: wat is de strategie van het fonds en heeft het management een competitief voordeel waardoor het in staat is in de loop der tijd het proces goed en consequent uit te voeren?

  Rendement: is het verloop van het rendement (resultaten) van het fonds logisch, gezien het proces? Heeft het fonds zijn sporen verdiend met een sterk, voor risico gecorrigeerd rendement over de relevante periodes?

  Beheerteam: wat is Morningstar's beoordeling van het talent van de manager, zijn ambtstermijn en de middelen die hij ter beschikking heeft?

  Fondshuis: Wat zijn de prioriteiten van het bedrijf? Rentmeesterschap of verkoopkunst?

  Kosten: biedt het fonds een aantrekkelijke waarde (prijs en kosten) in vergelijking met soortgelijke fondsen die via soortgelijke kanalen worden verkocht?

 • Morningstar categorie voor aandelenfondsen

  Fondsen worden onderverdeeld door Morningstar in categorieën op basis van hun werkelijke beleggingsstijl, niet alleen op hun vermelde beleggingsdoelstellingen of hun vermogen om een bepaald niveau van inkomsten te genereren. Om homogene groepen te garanderen verdeelt Morningstar de fondsen doorgaans in categorieën op basis van hun portefeuille. 

  1) Aandelenfondsen met focus op Europese landen: 

  Aandelen Oostenrijk
  Oostenrijkse aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die in Oostenrijk gevestigd zijn. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun totale portefeuille in aandelen en ten minste 75% daarvan in Oostenrijkse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Austria NDTR

  Aandelen België
  Belgische aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die in België gevestigd zijn. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen en ten minste 75% daarvan in Belgische aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Belgium NDTR

  Aandelen Denemarken
  Deense aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Deense aandelen. Deze fondsen beleggen minimaal 75% van hun portefeuille in aandelen en minimaal 75% daarvan in Deense aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Denmark NDTR

  Aandelen Eurozone landen
  Aandelenfondsen van landen in de eurozone beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in landen van de eurozone waarvoor er geen duidelijke Morningstar categorieën zijn (deze landen hebben te weinig middelen om deel uit te maken van een bepaalde categorie). Momenteel zijn er slechts twee landen waarvoor dit het geval is: Griekenland en Portugal. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen en minimaal 75% daarvan in Griekse of Portugese aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI EMU NDTR

  Aandelen Finland
  Finse aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die in Finland gevestigd zijn. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen en ten minste 75% daarvan in Finse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Finland NDTR

  Aandelen Frankrijk Large-Cap
  Franse large-cap aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Franse large cap-aandelen. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen en ten minste 75% daarvan in Franse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI France NDTR

  Aandelen Frankrijk Small/Mid-Cap
  Franse small/mid- cap-aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Franse small-cap en mid-cap bedrijven. Hun holdings vallen meestal in de onderste 30% van de kapitalisatie van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen en ten minste 75% daarvan in Franse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI France Sm-Cap NDTR

  Aandelen Duitsland Large-Cap
  Duitse large-cap aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Duitse large-cap bedrijven. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Duitse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Germany NDTR

  Aandelen Duitsland Small/Mid-Cap
  Duitse small/mid-cap aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Duitse small-cap en mid-cap bedrijven. Hun holdings vallen meestal in de onderste 30% van de kapitalisatie van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Duitse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Germany Sm-Cap NDTR

  Aandelen Italië
  Italiaanse aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die in Italië gevestigd zijn. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Italiaanse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Italy NDTR

  Aandelen Nederland
  Nederlandse aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Nederlandse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Netherlands NDTR

  Aandelen Noorwegen
  Noorse aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Noorse aandelen. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Noorse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: Mutual Fund Index Linked / TOTX

  Aandelen Rusland
  Russische aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die in Rusland gevestigd zijn. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Russische aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Russia NDTR

  Aandelen Spanje
  Spaanse aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die in Spanje gevestigd zijn. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Spaanse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Spain NDTR

  Aandelen Zweden Large-Cap
  Zweedse large-cap aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Zweedse large-cap bedrijven. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Zweedse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Sweden NDTR

  Aandelen Zweden Small/Mid-Cap
  Zweedse small/mid-cap aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Zweedse small-cap en mid-cap bedrijven. Hun holdings vallen meestal in de onderste 30% van de kapitalisatie van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Zweedse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Sweden Small Cap NDTR

  Aandelen Zweden/wereldwijd
  Zweedse wereldwijde aandelen beleggen wereldwijd in aandelen, maar hebben een sterke positie in Zweedse aandelen. Fondsen in deze categorie beleggen tussen de 30% en 75% van hun portefeuille in Zweedse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: 50% MSCI The World Index Free NDTR, 50% MSCI Sweden NDTR

  Aandelen Zwitserland Large-Cap 
  Zwitserse large-cap aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Zweedse large-cap bedrijven. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Zwitserse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Switzerland NDTR

  Aandelen Zwitserland Small/Mid-Cap
  Zwitserse small/mid-cap aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Zwitserse small-cap en mid-cap bedrijven. Hun holdings vallen meestal in de onderste 30% van de kapitalisatie van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Zwitserse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Switzerland Sm-Cap NDTR

  Aandelen VK Large-Cap gemengd 
  Large-cap mixfondsen uit het VK representeren kwa omvang, groei en prijs de algemene aandelenmarkt uit het VK. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. De mixfondsen omvatten aandelen waar kenmerken als groei of waarde niet overheersen. Deze fondsen beleggen in het algemeen over alle industriesectoren in het VK. Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit het Verenigd Koninkrijk.
  Categorie-index Morningstar: FTSE 100

  Groeiaandelen VK Large-Cap 
  Large-cap groeifondsen uit het VK beleggen voornamelijk in large-cap aandelen uit het Verenigd Koninkrijk. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. De groei wordt bepaald op basis van snelheid(hoge groeicijfers voor winst, verkoop, boekwaarde en cashflow) en hoge waarderingen (hoge prijsverhoudingen en lage dividendopbrengsten). De meeste van deze fondsen richten zich op bedrijven in snel groeiende industrieën. Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit het Verenigd Koninkrijk.
  Categorie-index Morningstar: MSCI United Kingdom Growth NDTR

  Waardeaandelen VK Large-Cap 
  Large-cap waardefondsen uit het VK beleggen voornamelijk in large-cap aandelen uit het Verenigd Koninkrijk die minder duur zijn of langzamer groeien dan andere large-caps uit Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. De waarde wordt bepaald op basis van lage waarderingen (lage prijsverhoudingen en hoge dividendopbrengsten) en langzame groei ( lage groei van winst, verkoop, boekwaarde en cashflow). Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit het Verenigd Koninkrijk.
  Categorie-index Morningstar: MSCI United Kingdom Value NDTR

  Aandelen VK Mid-Cap 
  Sommige mid-cap aandelenfondsen uit het VK beleggen in aandelen van alle soorten en maten, hetgeen leidt tot een mid-cap-profiel, maar anderen zich richten op mid-cap ondernemingen. Het Europese mid-cap bereik vertegenwoordigt de 20% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) die valt tussen small caps (de onderste 10% van de kapitalisatie) en large caps (de top 70% van de kapitalisatie). Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit het Verenigd Koninkrijk.
  Categorie-index Morningstar: FTSE 250 Ex Inv

  Aandelen VK Small-Cap 
  Large-cap aandelenfondsen uit het VK beleggen voornamelijk in large-cap bedrijven uit het VK. Aandelen in de top 10% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit het Verenigd Koninkrijk.

  2) Aandelenfondsen met focus op Europa als regio:

  Aandelen opkomend Europa
  Aandelenfondsen uit opkomende Europese landen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven uit opkomende Europese landen. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit opkomende Europese landen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI EM Eastern Europe ND

  Aandelen opkomend Europa
  Aandelenfondsen uit opkomende Europese landen excl. Rusland beleggen voornamelijk in aandelen uit opkomende Europese landen, exclusief Rusland. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit opkomende niet-Russische Europese landen.

  Aandelen Europa Large-Cap gemengd
  Large-cap mixfondsen uit Europa representeren kwa omvang, groei en prijs de algemene Europese aandelenmarkt. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. De mixfondsen omvatten aandelen waar kenmerken als groei of waarde niet overheersen. Deze fondsen beleggen in het algemeen over alle Europese industriesectoren. Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in Europese aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Europe NDTR

  Groeiaandelen Europa Large-Cap gemengd
  Large-cap groeifondsen uit Europa beleggen voornamelijk in large-cap aandelen van Europese ondernemingen die duurder zijn of waarvan verwacht wordt dat die sneller zullen groeien dan andere Europese large caps. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. De groei wordt bepaald op basis van snelheid(hoge groeicijfers voor winst, verkoop, boekwaarde en cashflow) en hoge waarderingen (hoge prijsverhoudingen en lage dividendopbrengsten). De meeste van deze fondsen richten zich op bedrijven in snel groeiende industrieën. Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in Europese aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Europe Growth NDTR

  Waarde-aandelen Europa Large-Cap 
  Large-cap waardefondsen uit Europa beleggen voornamelijk in large-cap aandelen van Europese ondernemingen die minder duur zijn of langzamer groeien dan andere large-caps uit Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. De waarde wordt bepaald op basis van lage waarderingen (lage prijsverhoudingen en hoge dividendopbrengsten) en langzame groei ( lage groei van winst, verkoop, boekwaarde en cashflow). Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in Europese aandelen.

  Aandelen Europa Mid-Cap
  Sommige mid-cap aandelenfondsen uit Europa beleggen in aandelen van alle soorten en maten, hetgeen leidt tot een mid-cap-profiel, maar anderen zich richten op mid-cap ondernemingen. Het Europese mid-cap bereik vertegenwoordigt de 20% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) die valt tussen small caps (de onderste 10% van de kapitalisatie) en large caps (de top 70% van de kapitalisatie). Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in Europese aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Europe NDTR

  Aandelen Europa Small-Cap 
  Large-cap aandelenfondsen uit Europa beleggen voornamelijk in large-cap bedrijven uit Europa. Aandelen in de top 10% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in Europese aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Europe Small Cap NDTR

  Aandelen Europa excl. VK Large-Cap
  Large-cap aandelenfondsen uit Europa excl. het VK beleggen voornamelijk in aandelen van large-cap bedrijven uit continentaal Europa. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. Deze fondsen kunnen ook kleinere posities omvatten in de kleinere markten van de regio, inclusief de opkomende markten van Oost-Europa. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit Europa, waarvan minder dan 10% in het VK.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Europe Ex UK NDTR

  Aandelen Europa excl. VK Small/Mid-Cap
  Large-cap aandelenfondsen uit Europa excl. het VK beleggen voornamelijk in aandelen van large-cap bedrijven uit continentaal Europa. Deze fondsen beleggen voornamelijk beleggen in aandelen die vallen in de onderste 30% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk). Deze fondsen kunnen ook kleinere posities omvatten in de kleinere markten van de regio, inclusief de opkomende markten van Oost-Europa. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit Europa, waarvan minder dan 10% in het VK.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Europe Ex UK Small Cap NDTR

  Aandelen eurozone Large-Cap
  Large-cap aandelenfondsen uit de eurozone beleggen voornamelijk in large-cap bedrijven in de 12 landen die deel uitmaken van de eurozone. Fondsen in deze categorie beleggen meestal in meerdere landen uit de eurozone. Aandelen in de top 70% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen van landen uit de eurozone.

  Aandelen eurozone Mid-Cap
  Sommige mid-cap aandelenfondsen uit de eurozone beleggen in aandelen van alle soorten en maten, hetgeen leidt tot een mid-cap-profiel, maar anderen zich richten op mid-cap ondernemingen. Fondsen in deze categorie beleggen meestal in meerdere landen uit de eurozone. Het mid-cap bereik vertegenwoordigt de 20% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) die valt tussen small caps (de onderste 10% van de kapitalisatie) en large caps (de top 70% van de kapitalisatie). Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd, en ten minste 75% daarvan in aandelen van landen uit de eurozone.

  Aandelen eurozone Mid-Cap
  Mid-cap aandelenfondsen uit de eurozone beleggen voornamelijk in large-cap bedrijven in de 12 landen die deel uitmaken van de eurozone. Fondsen in deze categorie beleggen meestal in meerdere landen in de eurozone. Aandelen in de top 10% van de Europese aandelenmarkten (inclusief het Verenigd Koninkrijk) worden gedefinieerd als large-cap. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen van landen uit de eurozone.

  Aandelen Noordse landen
  Noordse aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van Scandinavische landen als Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit Noordse landen.

  3) Aandelenfondsen met focus op Azië

  Aandelen Azië-Pacific inclusief Japan 
  Aandelenfondsen uit de regio Azië-Pacific incl. Japan hebben een groter beleggingsbereik dan andere Azië-gerichte fondsen. Deze fondsen kunnen beleggen over het hele gebied van de Stille Oceaan, inclusief Australië en Nieuw-Zeeland. Om deze reden varieert de weging voor de fondsen van deze landen sterk, hoewel de meeste nog enige blootstelling behouden aan Japan en Hong Kong. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit de regio Azië-Pacific, inclusief 15% uit Japan.
  Categorie-index Morningstar: MSCI AC Asia Pacific NDTR

  Azië-Pacific exclusief Japan
  Aandelenfondsen uit de regio Azië-Pacific excl. Japan omvatten een groot geografisch bereik. De meeste van deze fondsen richten zich op exportgerichte landen als Hong Kong, Singapore, Taiwan en Korea. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit de regio Azië-Pacific, en minder dan 10% uit Japan.
  Categorie-index Morningstar: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NDTR

  Aandelen Australië en Nieuw-Zeeland
  Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit Australië en/of Nieuw-Zeeland.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Australia NDTR

  Aandelen China
  Chinese aandelenfondsen beleggen voornamelijk in beursgenoteerde bedrijven uit China en Hong Kong, en bedrijven die aanzienlijke inkomsten genereren uit of aanzienlijke zakelijke banden hebben met de Chinese markt. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Chinese of China-gerelateerde bedrijven, gedefinieerd als hierboven. De fondsen beleggen meestal minder dan 10% van de portefeuille in Taiwanese aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI China Free NDTR

  Aandelen Groot-China
  Aandelenfondsen uit Groot-China beleggen in bedrijven uit het vasteland van China, Hong Kong en Taiwan. In mindere mate, kunnen deze fondsen ook beleggen in bedrijven die aanzienlijke inkomsten genereren uit of aanzienlijke zakelijke banden hebben met de drie markten. Ten minste 50% van hun portefeuille wordt in Chinese aandelen belegd, en ten minste 10% daarvan in Taiwanese aandelen. Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd. Categorie-index Morningstar: MSCI Golden Dragon Opkomende landen Azië Aandelenfondsen uit opkomende landen in Azië beleggen voornamelijk in bedrijven uit een Aziatisch land (exclusief Japan, Hong Kong, Taiwan, Singapore, China, India, Australië, Nieuw-Zeeland en Korea). Voorbeelden hiervan zijn fondsen die voornamelijk beleggen in Indonesische of Thaise bedrijven. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit opkomende Aziatische landen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NDTR

  Aandelen Hong Kong
  Large-cap aandelenfondsen uit Hong Kong beleggen voornamelijk in large-cap bedrijven uit Hong Kong. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit Hong Kong.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Hong Kong NDTR

  Aandelen India
  Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit India.
  Categorie-index Morningstar: MSCI India NDTR

  Aandelen Japan Large-Cap
  Japanse large-cap aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Japanse large-cap bedrijven. Aandelen in de top 70% van de Japanse aandelenmarkten worden gedefinieerd als large-cap. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit Japan.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Japan NDTR

  Aandelen Japan Small/Mid-Cap
  Japanse small/mid-cap aandelenfondsen beleggen voornamelijk in Japanse small-cap en mid-cap bedrijven. Hun holdings vallen meestal in de onderste 30% van de kapitalisatie van de Japanse aandelenmarkten. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Japanse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Japan Small Cap NDTR

  Aandelen Korea
  Koreaanse aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen van Koreaanse bedrijven. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Koreaanse aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Korea NDTR

  Aandelen Singapore
  Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit Singapore.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Singapore NDTR

  Aandelen Taiwan
  Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in Taiwanese aandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Taiwan NDTR

  4) Aandelenfondsen met wereldwijde spreiding

  Aandelen opkomende markten
  In het algemeen verdelen aandelenfondsen uit opkomende markten hun activa over verschillende opkomende markten in Azië, Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en/of Afrika. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 75% daarvan in aandelen uit opkomende markten.
  Categorie-index Morningstar: MSCI EM (Emerging Markets) NDTR

  Aandelen wereldwijd Large-Cap gemengd
  Large-cap gemengde aandelenfondsen beleggen voornamelijk in large-cap bedrijven uit de gehele wereld. De meeste van deze fondsen verdelen hun portefeuille onder veel ontwikkelde markten en beleggen ten minste 20% daarvan in Noord-Amerika en 15% in heel Europa. Aandelen in de top 70% van de kapitalisatie van elk van de zeven regionale Morningstar zones worden gedefinieerd als large-cap (de zones zijn Europa, de VS, Canada, Latijns-Amerika, Japan, Azië excl. Japan en Australië / Nieuw-Zeeland — zie de Morningstar Style Box Methodologie voor meer informatie). De mixfondsen omvatten aandelen waar kenmerken als groei of waarde niet overheersen. Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd.
  Categorie-index Morningstar: MSCI The World Index Free NDTR

  Groeiaandelen wereldwijd Large-Cap 
  Fondsen met large-cap groeiaandelen beleggen voornamelijk in large-cap bedrijven uit de gehele wereld. De meeste van deze fondsen verdelen hun portefeuille onder veel ontwikkelde markten en beleggen ten minste 20% daarvan in Noord-Amerika en 15% in heel Europa. Aandelen in de top 70% van de kapitalisatie van elk van de zeven regionale Morningstar zones worden gedefinieerd als large-cap (de zones zijn Europa, de VS, Canada, Latijns-Amerika, Japan, Azië excl. Japan en Australië / Nieuw-Zeeland — zie de Morningstar Style Box Methodologie voor meer informatie). De groei wordt bepaald op basis van snelheid (hoge groeicijfers voor winst, verkoop, boekwaarde en cashflow) en hoge waarderingen (hoge prijsverhoudingen en lage dividendopbrengsten). Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd.
  Categorie-index Morningstar: MSCI The World Index Free Growth NDTR

  Waarde-aandelen wereldwijd Large-Cap
  Fondsen met large-cap waarde-aandelen beleggen voornamelijk in large-cap bedrijven uit de gehele wereld. De meeste van deze fondsen verdelen hun portefeuille onder veel ontwikkelde markten en beleggen ten minste 20% daarvan in Noord-Amerika en 15% in heel Europa. Aandelen in de top 70% van de kapitalisatie van elk van de zeven regionale Morningstar zones worden gedefinieerd als large-cap (de zones zijn Europa, de VS, Canada, Latijns-Amerika, Japan, Azië excl. Japan en Australië / Nieuw-Zeeland — zie de Morningstar Style Box Methodologie voor meer informatie). De waarde wordt bepaald op basis van lage waarderingen (lage prijsverhoudingen en hoge dividendopbrengsten) en langzame groei ( lage groei van winst, verkoop, boekwaarde en cashflow). Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd.
  Categorie-index Morningstar: MSCI The World Index Free Value NDTR

  Aandelen wereldwijd Small/Mid-Cap 
  Small/mid-cap wereldwijde aandelenfondsen beleggen voornamelijk in aandelen vansmall/mid-cap bedrijven uit de gehele wereld. De meeste van deze fondsen verdelen hun portefeuille onder veel ontwikkelde markten en beleggen ten minste 20% daarvan in Noord-Amerika en 15% in heel Europa. Aandelen in de top 10% van de kapitalisatie van elk van de zeven regionale Morningstar zones worden gedefinieerd als small-cap en de volgende 20% van iedere marktkapitalisatie wordt gedefinieerd als mid-cap (de zones zijn Europa, de VS, Canada, Latijns-Amerika, Japan, Azië excl. Japan en Australië / Nieuw-Zeeland — zie de Morningstar Style Box Methodologie voor meer informatie). Ten minste 75% van hun portefeuille wordt in aandelen belegd.
  Categorie-index Morningstar: MSCI The World Index Small Cap NDTR


  5) Aandelenfondsen per sector

  Aandelen sector Biotechnologie
  Aandelenfondsen uit de sector Biotechnologie beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die focussen op biotechnologie. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in aandelen uit de biotechnologische industrie.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Wrld/Biotechnology NDTR

  Aandelen sector Communicatie
  Fondsen met aandelen uit de sector Communicatie beleggen voornamelijk in aandelen van telecommunicatiebedrijven en verschillende soorten mediabedrijven. De meeste kopen een combinatie van bedrijfsaandelen in kabel-tv, draadloze communicatie, communicatieapparatuur en de traditionele telefoon. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in aandelen uit de telecom-en mediasector.
  Morningstar Category Index: MSCI Wrld/Comml Svc & Suppl NDTR

  Aandelen sector Consumptiegoederen en –diensten
  Fondsen met aandelen uit de sector Consumptiegoederen en –diensten beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven die goederen of diensten produceren voor of verstrekken aan consumenten. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in aandelen uit de consumptiegoederen en –dienstensector.
  Categorie-index Morningstar: 50% MSCI Wrld/Consumer Discretionary NDTR, 50% MSCI Wrld/ Consumer Staples NDTR

  Aandelen sector Energie
  Fondsen met aandelen uit de sector Energie beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven van olie- en gasproductie, olieveldendiensten en - apparatuur en exploitanten van oliepijpleidingen. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in energieaandelen.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Wrld/Energy NDTR

  Aandelen sector Financiële diensten
  Fondsen met aandelen uit de sector Financiële diensten beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven uit de financiële dienstensector, waaronder banken, beursvennootschappen, verzekeringsmaatschappijen en aanbieders van consumentenkredieten. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in aandelen van bedrijven voor financiële diensten.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Wrld/Financials NDTR

  Aandelen sector Gezondheidszorg
  Fondsen met aandelen uit de sector Gezondheidszorg beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven uit de medische en gezondheidszorgsector. De meesten beleggen in een scala van bedrijven, zoals farmaceutische bedrijven en bedrijven die medische apparaten produceren voor zieken- en verpleeghuizen. Een paar fondsen concentreren zich slechts op één segment van de industrie, zoals medische apparaten. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in aandelen van gezondheidszorgbedrijven.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Wrld/Health Care NDTR

  Aandelen sector Industriële materialen
  Fondsen met aandelen uit de sector Industriële materialen beleggen voornamelijk in aandelen van bedrijven met aandelen uit de industriële materialensector. Deze omvatten bedrijven voor chemicaliën, machines, bouwmaterialen en grondstoffen, alsook ruimtevaart- en defensiebedrijven. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in aandelen van bedrijven voor industriële materialen. 
  Categorie-index Morningstar: MSCI Wrld/Materials NDTR

  Aandelen sector Edele metalen
  Fondsen met aandelen uit de sector Edele metalen beleggen voornamelijk in aandelen van mijnbouwbedrijven, hoewel sommigen ook goud of andere metalen kunnen bezitten. De meeste portefeuilles focussen op aandelen voor goudwinning, maar sommigen zijn ook aanzienlijke blootgesteld aan aandelen in mijnbouwbedrijven voor zilver, platina en basismetalen. Veel bedrijven voor edele metalen zijn gevestigd in Noord-Amerika, Australië en Zuid-Afrika.

  Aandelen sector Technologie
  Fondsen met aandelen uit de sector Technologie beleggen voornamelijk in bedrijven met aandelen uit de medische en zorgsector. De meesten richten zich op computers, halfgeleiders, software, netwerken en internet-gerelateerde aandelen. Sommigen concentreren zich op een enkele technologie-industrie. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in aandelen uit de hard- en softwaresector.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Wrld/Information Tech NDTR

  Aandelen sector Nutsbedrijven
  Fondsen met aandelen uit de sector Nutsbedrijven beleggen voornamelijk in aandelen van nutsbedrijven. De sector omvat bedrijven voor gas, water en elektriciteit, maar niet telecommunicatiebedrijven of kabelmaatschappijen. Deze fondsen beleggen ten minste 75% van hun portefeuille in aandelen, en ten minste 50% daarvan in aandelen van nutsbedrijven.
  Categorie-index Morningstar: MSCI Wrld/Utilities NDTR

 • Morningstar categorie voor gemengde fondsen

  Fondsen worden onderverdeeld door Morningstar in categorieën op basis van hun werkelijke beleggingsstijl, niet alleen op hun vermelde beleggingsdoelstellingen of hun vermogen om een bepaald niveau van inkomsten te genereren. Om homogene groepen te garanderen verdeelt Morningstar de fondsen doorgaans in categorieën op basis van hun portefeuille.

  Mixfondsen Offensief CHF
  Mixfondsen Offensief CHF hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een Zwitserse frank gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 75% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 40% Citi Switzerland GBI, 60% FTSE World

  Mixfondsen Defensief CHF
  Mixfondsen Defensief CHF hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een Zwitserse frank gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 40% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 75% Citi Switzerland GBI, 60% FTSE World

  Mixfondsen DKK
  Mixfondsen CHF hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een Deense kroon gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 75% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 50% Citi Danish GBI, 50% FTSE World

  Mixfondsen Dollar
  Mixfondsen CHF hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een Amerikaanse dollar gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 75% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: LB $ Aggregate 50% / FTSE World 50%

  Mixfondsen Defensief Euro
  Mixfondsen Defensief Euro hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een euro gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 35% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: LB Euro-Agg. 75% / FTSE World 25%

  Mixfondsen Neutraal Euro 
  Mixfondsen Neutraal Euro hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een euro gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 60% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: LB Euro-Agg. 50% / FTSE World 50%

  Mixfondsen Offensief Euro
  Mixfondsen Gematigd Euro hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een euro gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 75% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: LB Euro-Agg. 25% / FTSE World 75%

  Mixfondsen NOK
  Mixfondsen NOK hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een Noorse kroon gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 75% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 50% Citi Norway GBI, 50% FTSE World

  Mixfondsen Offensief SEK
  Mixfondsen Offensief SEK hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een Zweedse kroon gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 75% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 40% Citi Sweden GBI, 30% MSCI Sweden NDTR, 30% FTSE World

  Mixfondsen Defensief SEK
  Mixfondsen Offensief SEK hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een Zweedse kroon gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 40% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 75% Citi Sweden GBI, 12.5% MSCI Sweden NDTR, 12.5% FTSE World

  Mixfondsen Offensief Sterling 
  Mixfondsen Offensief Sterling hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een Sterling pond gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 75% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 40% Lehman Brothers Sterling Aggregate, 60% FTSE World

  Mixfondsen Defensief Sterling 
  Mixfondsen Defensief Sterling hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een Sterling pond gebaseerde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 40% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 75% Lehman Brothers Sterling Aggregate, 25% FTSE World

  Mixfondsen Azië
  Mixfondsen Azië hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een in Azië gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 75% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 50% JPM Asia Local Markets Index Plus (USD) / 50% MSCI AC Asia Pacific NDTR

  Mixfondsen Taiwan
  Mixfondsen Taiwan hebben een mandaat om aandelen- en obligatiebeleggingen te spreiden voor een in Taiwan gevestigde belegger. Het aandelencomponent bedraagt niet meer dan 75% van de normale werking van het fonds.
  Categorie-index Morningstar: 50% JPM Taiwan Local Markets Index Plus (USD) / 50% MSCI Taiwan NDTR

  Absoluut rendement euro
  De beleggingsdoelstelling van absoluut rendement-fondsen in euro's is het nastreven van positief rendement in alle marktsegmenten, waarbij het fonds voldoende risicobeheersende maatregelen en beleggingscapaciteiten heeft om die doelstelling te bereiken. Over een periode van 18 maanden mogen de fondsen geen negatief rendement hebben. Deze fondsen hebben een vermelde benchmark die dit doel (bijvoorbeeld Euribor + 2 %, enz. ) weerspiegelt, en kunnen in verschillende activa klassen en/of afgeleide producten beleggen. De fondsen in deze categorie zullen voornamelijk beleggen in instrumenten luidende of afgedekte (hedged) euro's. 
  Categorie-index Morningstar: ML Euro LIBOR 1-Mth Const Mat (LOC)

  Absoluut rendement niet-euro
  De beleggingsdoelstelling van absoluut rendement-fondsen in niet-euro's is het nastreven van positief rendement in alle marktsegmenten, waarbij het fonds voldoende risicobeheersende maatregelen en beleggingscapaciteiten heeft om die doelstelling te bereiken. Over een periode van 18 maanden mogen de fondsen geen negatief rendement hebben. Deze fondsen hebben een vermelde benchmark die dit doel (bijvoorbeeld Euribor + 2 %, enz. ) weerspiegelt, en kunnen in verschillende activa klassen en/of afgeleide producten beleggen. De fondsen in deze categorie zullen voornamelijk beleggen in instrumenten luidende of afgedekte (hedged) andere niet-euro-valuta.
  Categorie-index Morningstar: ML GBP LIBOR 1-Mth Const Mat (LOC)
   

 • Morningstar categorie voor obligatiefondsen

  Fondsen worden onderverdeeld door Morningstar in categorieën op basis van hun werkelijke beleggingsstijl, niet alleen op hun vermelde beleggingsdoelstellingen of hun vermogen om een bepaald niveau van inkomsten te genereren. Om homogene groepen te garanderen verdeelt Morningstar de fondsen doorgaans in categorieën op basis van hun portefeuille.

  Converteerbare obligatie - Azië/Japan
  De converteerbare fondsen uit Azië/Japan beleggen vooral in converteerbare effecten die in Yen of andere Aziatische valuta genoteerd of gedekt worden.

  Converteerbare obligatie - Wereldwijd, USD hedged
  Deze fondsen beleggen voornamelijk in converteerbare effecten die in Amerikaanse dollars genoteerd of gedekt worden of blootgesteld zijn aan andere wereldmunten.
  Categorie-index Morningstar: Merrill Lynch All Conv, All Qualities

  Obligaties - Opkomende Europese markten
  Obligatiefondsen uit opkomende Europese markten beleggen hoofdzakelijk in obligaties van emittenten uit opkomende Europese markten landen. De meeste fondsen investeren in diverse landen of valuta, maar enkele kunnen zich spitsen op een enkel land of valuta.
  Categorie-index Morningstar: ML EUR EM Sovr EUR/ME/Afr

  Converteerbare obligaties - Europa
  Europese converteerbare obligatiefondsen beleggen voornamelijk in converteerbare effecten die in euro's genoteerd of gedekt worden..

  Obligaties Euro, kortlopend
  Euro Korte Obligatie fondsen investeren in kortlopende obligaties die in euro's genoteerd of gedekt worden. De totale looptijd van elk fonds is normaliter niet langer dan drie jaar.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Eurozone GBI 1-3Y

  Obligaties Euro, overheid
  Euro staatsobligatiefondsen beleggen voornamelijk in staatsleningen of door de staat gegarandeerde obligatie, genoteerd of gedekt in de betreffende valuta.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Eurozone GBI

  Obligaties Euro, wereldwijd
  Euro wereldwijde obligatiefondsen beleggen in vastrentende effecten en gaan aanzienlijke valutarisico's aan als onderdeel van hun beleggingsstrategieën. Deze fondsen worden geoptimaliseerd in euro en een matige kredietblootstelling is mogelijk.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup WGBI In Euros

  Obligaties wereldwijd, EUR hedged
  Euro Global Bond - Hedgefondsen beleggen in obligaties op een wereldwijde basis, en dekken gewoonlijk al hun valutablootstelling terug in de Euro.
  Categorie-index Morningstar: Citi Ccy-Hdg WGBI Euros

  Obligaties Euro High Yield
  Euro High Yield obligatiefondsen beleggen in effecten met een hoger rendement die genoteerd of gedekt worden in de desbetreffende valuta. Deze fondsen beleggen minimaal 40% van hun activa in effecten met een kredietkwaliteit gelijk aan BB of lager.
  Categorie-index Morningstar: Lehman Pan-European High Yield (Euro)

  Obligaties Euro Inflatiegerelateerd
  Aan inflatiegerelateerde euro-obligatiefondsen beleggen voornamelijk in aan inflatiegerelateerde effecten die in euro's genoteerd of gedekt worden.
  Categorie-index Morningstar: EuroMTS Inflation Linked Aggregate

  Obligaties niet-Euro Inflatiegerelateerd
  Aan inflatiegerelateerde niet-euro-obligatiefondsen beleggen voornamelijk in aan inflatiegerelateerde effecten die in valuta's anders dan euro's genoteerd of gedekt worden.
  Categorie-index Morningstar: ML Glb Gov Inflation-Linked

  Obligaties Euro, langlopend
  Langlopende euro-obligatiefondsen beleggen voornamelijk in obligaties die in euro's genoteerd of gedekt worden. De gemiddelde looptijd van elk fonds is meestal langer dan 10 jaar.
  Categorie-index Morningstar: Citi Eurozone GBI 10+Y

  Obligaties Euro, gediversifieerd
  Gediversifieerde euro-obligaties hebben een generalistisch mandaat en vertonen geen significante risicoconcentraties. Deze categorie bevat fondsen die niet in aanmerking komen voor andere in euro genoteerde/ gedekte obligatiefondscategorieën.
  Categorie-index Morningstar: Lehman Euro-Aggregate Index

  Obligaties Europa
  Europese obligatiefondsen beleggen in Europese vastrentende effecten. Deze categorie is vergelijkbaar met de wereldwijde Euro obligaties categorie, met dien verstande dat het vreemde valutarisico beperkt is tot Europese valuta.
  Categorie-index Morningstar: Lehman Pan-European Aggregate

  Geldmarkt GBP
  GBP geldmarktfondsen beleggen in geldmarktinstrumenten uitgedrukt in Britse ponden. De resterende totale looptijd van deze instrumenten bedraagt niet meer dan 12 maanden.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup 3M Sterling Deposit

  Obligaties GBP, overheid
  GBP staatsobligatiefondsen beleggen voornamelijk in staatsleningen of door de staat gegarandeerde obligatie, genoteerd of gedekt in de betreffende valuta.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup UK GBI, Alle looptijden, USD

  Obligaties GBP High Yield
  GBP High Yield obligatiefondsen beleggen in effecten met een hoger rendement die genoteerd of gedekt worden in Britse ponden. Deze fondsen beleggen minimaal 40% van hun activa in effecten met een kredietkwaliteit gelijk aan BB of lager.
  Categorie-index Morningstar: Lehman Pan-European High Yield (Non-Euro)

  Obligaties GBP, wereldwijd
  Wereldwijde GBP obligatiefondsen beleggen in vastrentende effecten en gaan aanzienlijke valutarisico's aan als onderdeel van hun beleggingsstrategieën, met focus op GBP. Een matige kredietblootstelling is mogelijk.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup WGBI, All Maturities, In GBP

  Obligaties GBP, gediversifieerd
  Gediversifieerde GBP-obligaties hebben een generalistisch mandaat en vertonen geen significante risicoconcentraties. Deze categorie bevat fondsen die niet in aanmerking komen voor andere obligatiefondscategorieën.
  Categorie-index Morningstar: Lehman GBP gemiddelde

  Obligaties Dollar, kortlopend
  Kortlopende obligatiefondsen in dollars investeren in kortlopende obligaties die in dollars genoteerd of gedekt worden. De totale looptijd van elk fonds is normaliter niet langer dan drie jaar.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup VS GBI 1-3 jaar Sector

  Obligaties Dollar, overheid
  Dollar staatsobligatiefondsen beleggen voornamelijk in staatsleningen of door de staat gegarandeerde obligatie, genoteerd of gedekt in de betreffende valuta.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup U.S. GBI, Alle looptijden, In euro's

  Obligaties Dollar, wereldwijd
  Dollar wereldwijde obligatiefondsen beleggen in vastrentende effecten en gaan aanzienlijke valutarisico's aan als onderdeel van hun beleggingsstrategieën. Deze fondsen worden geoptimaliseerd in Amerikaanse dollars en een matige kredietblootstelling is mogelijk.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup World GBI

  Obligaties Dollar High Yield
  Dollar High Yield obligatiefondsen beleggen in effecten met een hoger rendement die genoteerd of gedekt worden in de desbetreffende valuta. Deze fondsen beleggen minimaal 40% van hun activa in effecten met een kredietkwaliteit gelijk aan BB of lager.
  Categorie-index Morningstar: Lehman High Yield Corporate Bond Index

  Obligaties Dollar, gediversifieerd
  Gediversifieerde Dollar-obligaties hebben een generalistisch mandaat en vertonen geen significante risicoconcentraties. Deze categorie bevat fondsen die niet in aanmerking komen voor andere in dollars genoteerde/ gedekte obligatiefondscategorieën.
  Categorie-index Morningstar: Lehman Aggregate Bond Index

  Obligaties SEK
  Obligatiefondsen SEK beleggen in obligatiefondsen gedenomineerd of afgedekt (hedged) in de Zweedse kroon. De totale looptijd van deze fondsen bedraagt meer dan drie jaar.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Sweden GBI

  Geldmarkt SEK
  Geldmarktfondsen SEK beleggen in geldmarktinstrumenten gedenomineerd in de Zweedse kroon. De resterende totale looptijd bedraagt niet meer dan 12 maanden.
  Categorie-index Morningstar: Statsobligasjonsind. 0,25

  Obligaties SEK - Kortlopend
  Obligatiefondsen SEK beleggen in kortlopende obligatiefondsen gedenomineerd of afgedekt (hedged) in de Zweedse kroon. De totale looptijd van deze fondsen bedraagt niet meer dan drie jaar. Categorie-index Morningstar: Citigroup Sweden GBI 1-3Y N

  Obligaties NOK 
  Obligatiefondsen NOK beleggen in obligatiefondsen gedenomineerd of afgedekt (hedged) in de Noorse kroon en waar de totale looptijd van deze fondsen meer dan drie jaar bedraagt.
  Categorie-index Morningstar: Statsobligasjonsind. 3,00

  Geldmarkt NOK
  Geldmarktfondsen NOK beleggen in geldmarktinstrumenten gedenomineerd in de Noorse kroon. De resterende totale looptijd niet meer dan 12 maanden.
  Categorie-index Morningstar: Statsobligasjonsind. 0,25

  Obligaties NOK - Kortlopend
  Obligatiefondsen NOK beleggen in kortlopende obligatiefondsen gedenomineerd of afgedekt (hedged) in de Noorse kroon. De totale looptijd van deze fondsen bedraagt niet meer dan drie jaar.
  Categorie-index Morningstar: Statsobligasjonsind. 1,00

  Geldmarkt DKK
  Geldmarktfondsen DKK beleggen in geldmarktinstrumenten gedenomineerd in de Deense kroon. De resterende totale looptijd niet meer dan 12 maanden.

  Obligaties DKK
  Obligatiefondsen DKK beleggen in obligatiefondsen gedenomineerd of afgedekt (hedged) in de Deense kroon en waar de totale looptijd van deze fondsen meer dan drie jaar bedraagt.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Danish GBI, All Maturities, In Euros

  Obligaties DKK - Kortlopend
  Obligatiefondsen DKK beleggen in kortlopende obligatiefondsen gedenomineerd of afgedekt (hedged) in de Deense kroon. De totale looptijd van deze fondsen bedraagt niet meer dan drie jaar.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Danish GBI, 1-3 Year Sector, USD

  Geldmarkt CHF
  Geldmarktfondsen CHF beleggen in geldmarktinstrumenten gedenomineerd in de Zwitserse frank. De resterende totale looptijd niet meer dan 12 maanden.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Swiss Franc 1-Month Euro Deposit, USD

  Obligaties CHF
  Obligatiefondsen CHF beleggen in obligatiefondsen gedenomineerd of afgedekt (hedged) in de Zwitserse frank en waar de totale looptijd van deze fondsen meer dan drie jaar bedraagt.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Swiss GBI, all maturities

  Obligaties CHF
  Obligatiefondsen CHF beleggen in vastrentende effecten en nemen belangrijke wisselkoersblootstelling mee als onderdeel van hun beleggingsstrategieën. Deze fondsen optimaliseren hun rendementen uit Zwitserse franken en een gemiddeld kredietrisico is mogelijk.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup WGBI CHF

  Obligaties en cash CAD
  Obligatie- en cashfondsen CAD beleggen in obligatiefondsen en/of geldmarkten gedenomineerd in de Canadese dollar.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Canadian GBI, all maturities

  Obligaties en cash AUD
  Obligatie- en cashfondsen AUD beleggen in obligatiefondsen en/of geldmarkten gedenomineerd in de Australische dollar.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Australian GBI, all maturities

  Obligaties JPY
  Obligatie- en cashfondsen JPY beleggen in obligatiefondsen en/of geldmarkten gedenomineerd in de Japanse yen.
  Categorie-index Morningstar: Citigroup Japanese GBI, All Maturities, USD

  Obligaties Taiwan
  Obligatie- en cashfondsen Taiwan beleggen in obligatiefondsen en/of geldmarkten gedenomineerd in de Taiwanese dollar.
  Categorie-index Morningstar: JPM Taiwan Local Markets Index Plus (USD)

  Obligaties Azië
  Aziatische obligatiefondsen bestaat uit alle fondsen die beleggen in Aziatische obligaties en geldmarktinstrumenten (excl. fondsen die uitsluitend beleggen in Australië, Japan of Taiwan).
  Categorie-index Morningstar: JPM Asia Local Markets Index Plus (USD)

  Obligaties Emerging Markets
  Obligatiefondsen van opkomende markten zijn gericht op vastrentende effecten van emittenten in landen van opkomende markten. De meeste fondsen zullen beleggen in verschillende valuta's of landen. Sommigen kunnen een meer gespecialiseerde aanpak hebben.
  Categorie-index Morningstar: JPM EMBI+

 • Morningstar Style Box

  De MorningstarStyle Box bestaat uit negen kwadranten die een visuele weergave zijn van de diverse beleggingsstijlen van beleggingen. Morningstar heeft een Style Box voor aandelen en een voor obligaties.

  Morningstar Style Box voor aandelen

  morningstar_stylebox_stocks_nl

  Aandelen en aandelenfondsen worden geclassificeerd volgens hun grootte of marktkapitalisatie (de verticale as van de Style Box) en de beleggingsstijl van het aandeel (‘groeiaandeel’ of ‘waarde-aandeel’) (de horizontale as van de Style Box).

  Style Box-toewijzingen beginnen op individueel aandelenniveau. Morningstar bepaalt de beleggingsstijl van elk individueel aandeel in hun database. De stijlkenmerken van de individuele aandelen worden vervolgens gebruikt om de indeling van de beleggingsstijl van de aandelen in beleggingsfondsen te bepalen.

  Een aandelenfonds is een bundeling van individuele aandelen en de stijl wordt bepaald door de stijltoewijzingen van de aandelen waarin het belegd. Door alle aandelen van een fonds in de Style Box op te nemen wordt het bereik van de stijlen in het fonds meteen zichtbaar. De plaatsing van een fonds in de Style Box wordt bepaald door een activa-gewogen gemiddelde van de stijl en de scores voor marktkapitalisaties van de onderliggende aandelen.

  Style Box-toewijzingen voor aandelen worden elke maand bijgewerkt. Toewijzingen aan fondsen worden opnieuw berekend wanneer Morningstar updates ontvangt over de portefeuilleholdings van het fonds.

  Morningstar Style Box voor obligaties

  morningstar_stylebox_bonds_nl

  Obligaties en obligatiefondsen worden geclassificeerd naar kredietwaardigheid (de verticale as van de Style Box) en gevoeligheid voor veranderingen in de rente (de horizontale as van de Style Box).

  Zoals weergegeven in de Style Box afbeelding zijn de drie maatstaven voor rentegevoeligheid van een obligatieportefeuille ‘limited’, moderate’ en ‘extensive’ en de drie maatstaven voor kredietwaardigheid van een portefeuille 'hoog', 'gemiddeld' en 'laag'. Deze maatstaven geven de ‘effectieve duratie’ en de credit rating van de obligatie weer.

  Horizontale as: rentegevoeligheid

  De horizontale as is gericht op de rentegevoeligheid zoals gemeten door de effectieve looptijd (‘effective duration’) van de obligatieportefeuille.

  Amerikaanse obligatiefondsen met een looptijd van 4,5 jaar of minder kwalificeren als 'laag', looptijden van meer dan 4,5 jaar maar minder dan 7 jaar kwalificeren als 'gemiddeld' en looptijden van meer dan 7 jaar kwalificeren als 'hoog'.

  Niet in Amerika gevestigde fondsen gebruiken vaste looptijden. Deze looptijden zijn:

    Laag: <= 3.5 jaar

    Gemiddeld: > 3.5 en <= 6 jaar

    Hoog: > 6 jaar

  Verticale as: kredietwaardigheid

   Een kredietwaardigheid van 'Laag' — waar de activa gewogen gemiddelde credit rating lager is dan 'BBB-'

  Een kredietwaardigheid van 'Gemiddeld' — waar de activa gewogen gemiddelde credit rating lager is dan 'AA-, maar gelijk of hoger is dan 'BBB-'

  Een kredietwaardigheid van 'Hoog' — waar de activa gewogen gemiddelde credit rating 'AAA-' en hoger is.

N

 • NIW

  De Netto Inventaris Waarde van een fonds (NIW) vertegenwoordigt de waarde van het fondsper deelbewijs. De NIW wordt berekend door het totale netto vermogen van een fonds te delen door zijn aantal uitstaande deelbewijzen. Deelbewijzen in de reguliere 'open-end' beleggingsfondsen worden gekocht en verkocht tegen de NIW, maar deelbewijzen in ETF's worden gekocht en verkocht tegen de marktprijs, die kan afwijken van de NIW.

O

 • Obligatie

  Een schuldbewijs dat wordt uitgegeven door een bedrijf of de overheid voor een bepaalde periode. Tijdens de looptijd van de obligatie ontvangt de obligatiehouder regelmatige rentebetalingen op basis van de couponrente. Meestal is de couponrente vast voor de termijn van de obligatie (vandaar de naam ‘vastrentende effecten’). De obligatie wordt terugbetaald op de vervaldag(tenzij de uitgever niet meer aan zijn schulden kan voldoen en dus failliet gaat). Obligaties dragen minder risico dan aandelen omdat ze eerst moeten terugbetaald worden alvorens aandeelhouders betaald worden in het geval de uitgever betalingsproblemen ervaart.

 • Oprichtingsdatum

  De datum dat het ICB of gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt opgericht en deelnemingsbewijzen beschikbaar zijn voor beleggers.

 • Overname

  Het ogenblik waarop een bedrijf de meeste of alle aandelen van een ander bedrijf koopt om het te verwerven.

 • Overnamebod (takeover offer)

  Een voorstel aan aandeelhouders, gewoonlijk door een derde partij, om hun aandelen te verkopen of om te ruilen. Zou kunnen volgen op een tender offer, waarbij de derde partij het bedrijf wil verwerven.

 • Overnamebod (tender offer)

  Een voorstel aan aandeelhouders, gewoonlijk door een derde partij, om hun aandelen te verkopen of om te ruilen. De term verwijst ook naar het proces waarbij aandeelhouders hun aandelen of effecten inschrijven op een takeover offer.

R

 • Registratiedatum

  De vooropgestelde afsluitingsdatum door een bedrijf, teneinde te kunnen bepalen welke aandeelhouders recht hebben op de uitkering van een dividend.

 • Rendement op jaarbasis of geannnualiseerd rendement

  Om rendementen objectief vergelijkbaar te maken moeten ze over dezelfde periode beschouwd worden. Standaard is dat over 1 kalenderjaar. Daarom is het nuttig om een rendement over een bepaalde periode om te zetten in een jaarlijks percentage, met inachtneming van rendement op rendement. Als Fonds A bijvoorbeeld 5% biedt over zes maanden en Fonds B 4% biedt over vier maanden, dan is het rendement op jaarbasis van Fonds A 10,25% en van Fonds B 12,49%.

 • Rendementsrisico obligatie

  Obligatiekoersen bewegen in de tegenovergestelde richting van het rendement. Als de tarieven dalen, stijgen de obligatieprijzen. Als de tarieven stijgen, dalen de obligatieprijzen. Om te bepalen hoe dramatisch de dalingen en stijgingen van een fonds zouden kunnen zijn, kijkt u naar de duur — een maatstaf die de looptijd van een obligatie, de kasstromen van coupons en de hoofdsom, en de huidige rentevoet in aanmerking neemt. Aan de hand van deze factoren ontstaat een risicomaatstaf die beleggers kunnen gebruiken voor vergelijkingen. Hoe langer de looptijd van een obligatie (gemeten in jaren), hoe meer het onderhevig is aan veranderingen in rentetarieven. Als een obligatie een looptijd van vijf jaar heeft, kan u een winst van 5% verwachten als de rente met één procentpunt daalt, en een verlies van 5% als de rente met één procentpunt stijgt. Dus een obligatie met een looptijd van vier jaar zal twee keer zo volatiel zijn als een obligatie met een looptijd van twee jaar.

 • Reverse stock split

  Daling van het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf zonder wijziging van de vermogenswaarde of de totale marktwaarde op het tijdstip van de splitsing.

 • Ruilaanbod

  Een call van het bedrijf om waarborgen en/of contanten te geven in ruil voor een andere waarborg.

S

 • Schaal Analyst Rating

  Goud: het beste categoriefonds dat zich onderscheidt over de vijf pijlers en de analisten het meest heeft overtuigd.

  Zilver: het fonds met meer voor- dan nadelen over de vijf pijlers en dat analisten voldoende heeft weten te overtuigen om een positieve rating te rechtvaardigen.

  Brons: het fonds met aanzienlijke voordelen tussen de verschillende, maar misschien niet alle vijf pijlers, maar die de analisten een hoge mate van overtuiging geven.

  Neutraal: het fonds dat waarschijnlijk geen opvallend rendement zal opbrengen, maar waarvan het ook niet waarschijnlijk is dat het aanzienlijk beneden de maat zal presteren, aldus de analisten.

  Negatief: het fonds dat ten minste één belemmering omvat die toekomstige prestaties mogelijk negatief zou kunnen beïnvloeden en door analisten wordt beschouwd als een minderwaardig offer t.o.v. zijn sectorgenoten.

 • Sharpe-ratio

  De Sharpe-ratio meet het rendement per eenheid-risico aan de hand van het rendement en de standaardafwijking. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe hoger het historisch, voor risico gecorrigeerde rendement van het fonds.

  De Sharpe-ratio wordt berekend over de laatste 36 maanden door het rendement op jaarbasis boven het risicovrije rendement (bvb rendement op overheidsobligaties) te delen door de standaardafwijking. Aangezien deze ratio de standaardafwijking gebruikt om het risico te meten, wordt de Sharpe-ratio toegepast bij het analyseren van een belegging in slechts één fonds of ander instrument.

  Zo kan een ‘mid-cap groei aandelenfonds’ bijvoorbeeld een Sharpe-ratio van 0,40 hebben. De gemiddelde Sharpe-ratio voor alle ‘mid-cap groei aandelenfondsen’ is 0,29. Dit betekent dat het individuele fonds in dit voorbeeld een hoger rendement heeft neerzet dan het gemiddelde mid-cap groeifonds, na inachtneming van het risico of de volatiliteit.

 • Sortino-ratio

  De Sortino-ratio, een variant van de Sharpe-ratio, onderscheidt de neerwaartse volatiliteit van de algemene (neerwaartse en opwaartse) volatiliteit.

  De Sortino-ratio is het extra rendement van een fonds of andere belegging bovenop het ‘risicovrij rendement’, gedeeld door de negatieve afwijking van het rendement in het verleden. Het meet dus het rendement aangepast voor "schadelijke" volatiliteit (volatiliteit veroorzaakt door negatief rendement wordt door een belegger beschouwd als slecht of ongewenst, terwijl volatiliteit als gevolg van positief rendement gewenst is).

 • Spin-off

  Bij een spin-off wordt met een gedeelte van een bedrijf, gewoonlijk een vast omlijnde bedrijfseenheid (business unit) met zijn eigen beheersstructuur, een nieuw bedrijf opgericht. Aandeelhouders van het moederbedrijf ontvangen aandelen van de nieuwe dochteronderneming zonder hun aandelen in het moederbedrijf te moeten afstaan.

 • Standaardafwijking

  Deze statistische meting is een maatstaf voor de spreiding van historische rendementen rond het historisch gemiddelde. Het laat dus zien hoe breed het bereik van het rendement van een beleggingsfonds was over een bepaalde periode. Wanneer een fonds een hoge standaardafwijking heeft, is het bereik van het rendement breed, wat een grotere volatiliteit inhoudt. Indien de belegger in slechts één fonds of ander instrument belegt, is het gebruik van de standaardafwijking geschikt voor het meten van het risico van het fonds. De standaardafwijking voor een portefeuille van verschillende fondsen of andere instrumenten neemt niet alleen de individuele standaardafwijking mee, maar ook de correlatie tussen het rendement van de verschillende fondsen.

  Als het rendement van een belegging de normale verdeling volgt, dan valt deze voor ongeveer 68% van de tijd binnen één standaardafwijking van het gemiddelde rendement van het fonds en voor 95% binnen twee standaardafwijkingen.

  Voor een fonds met een gemiddeld jaarrendement van bijvoorbeeld 10% en een standaardafwijking van 2% wordt 68% van de tijd een rendement van tussen de 8% en 12% verwacht, en voor 95% van de tijd tussen de 6% en 14%.

  De standaardafwijking is ook een component in de Sharpe-ratio, die de risico gecorrigeerde prestaties beoordeelt.

 • Stockdividend

  Dividend betaald aan aandeelhouders in de vorm van vermogen van het uitgiftebedrijf.

 • Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)

  De Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) werd in 2009 gedefinieerd door het Comité van Europese EffectenRegelgevers (CEER), met als doel beleggers in fondsen een methode te verstrekken voor het beoordelen van de volatiliteit (dus het risico) van een fonds op een uniforme wijze.

  Een hogere SRRI duidt op grotere schommelingen (opwaarts en neerwaarts) in de waarde van een fonds in het verleden. Een lagere SRRI betekent dat de waarde van een fonds stabieler is geweest in het verleden. De onderstaande tabel toont de vergelijking tussen de volatiliteit (op- en neerwaartse prijsschommelingen) en de SRRI waarde.

  SRRI
  Volatiliteit op jaarbasis 
  1 0 - 0,49% 
  0,5 - 1,99%
  3 2 - 4,99%
  4 5 - 9,99%
  5
  10 - 14,99%
  6 15 -24,99%
  7 25% +

  De SRRI wordt berekend op basis van het fondsrendement van de afgelopen 5 jaar. Indien een fonds minder dan 5 jaar oud is, zal het rendement van een vergelijkbaar fonds (een ‘benchmark’) gebruikt worden voor de periode alvorens het fonds werd gelanceerd.


T

 • Taks op beursverrichtingen

  De TOB, ofwel de ‘taks op beursverrichtingen’, ook wel ‘beurstaks’ genoemd, is een taks die u als belegger in heel veel gevallen moet betalen als u een aandeel, een obligatie, een certificaat, een gereglementeerde vastgoedvennootschap, een beleggingsfonds, een beursgenoteerd fonds (zoals een tracker), enz. koopt én verkoopt. In veel gevallen betaalt u dus tweemaal beurstaks. Het is daarbij niet belangrijk of u nu winst of verlies hebt gemaakt. Voor kapitalisatiefondsen (ICBs) betaalt u enkel bij uitstap, een distributiebeleggingsfonds betaalt u geen beurstaks, maar wel roerende voorheffing op het dividend. Voor beleggingsfondsen, die zelf meer dan 25% in obligaties of andere vastrentende effecten beleggen, is er meerwaardetaks van toepassing bij verkoop. Voor beursgenoteerde beleggingsfondsen (tracker) betaalt u beurstaks afhankelijk of deze geregistreerd zijn in België of niet. De exacte beurstaks die u moet betalen bij een aan- of verkoop vindt u steeds op de detailpagina van het betreffende financieel product.

 • Terugkoopbod

  Bod van het uitgiftebedrijf aan bestaande aandeelhouders voor de heraankoop van effecten. De doelstelling van een terugkoopbod is om het aantal uitstaande aandelen te beperken.

 • Totaalrendement

  De berekening van het totaalrendement, uitgedrukt in procenten, wordt bepaald door de verandering in prijs en, indien van toepassing, de herbeleggingen van alle dividenden en meerwaarden gedurende de periode te delen door de startprijs. Tenzij anders vermeld wordt het totaalrendement niet gecorrigeerd voor verkoopkosten (zoals beurstaksingen, de roerendevoorheffing en eventuele in- en uitstapkosten). mdat Morningstar de voorkeur geeft aan een duidelijker beeld van de prestaties.

  Het totaalrendement is inclusief de lopendekosten, wat het beheer, de administratieve en andere kosten omvat die uit de ICB zelf worden genomen en dagelijks worden verrekend met de NIW van het fonds

 • Tracker of ETF

  Een ETF (Exchange Traded Fund), ook wel indexfonds of indextracker genoemd, is een beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt. Het investeringsdoel van een ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van een onderliggende beursindex.)

U

 • UCITS

  UCITS staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. De term refereert aan de UCITS IV-richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s). Deze richtlijn stelt vast waaraan een in de EU gevestigd beleggingsfonds of ICB moet voldoen om verkocht te mogen worden in alle EU-landen. De UCITS-richtlijn heeft als doel beleggingsrichtlijnen in Europa te vereenvoudigen en beleggers meer bescherming te bieden. In Nederland wordt UCITS ook wel ICBE genoemd.

 • Uitgeoefende warrants

  Optie aangeboden aan aandeelhouders waarbij ze het recht krijgen gewone aandelen in het bedrijf te kopen tegen een vastgelegde prijs op een datum in de toekomst. Warrants hebben een uitoefenprijs. Dit is de prijs die u moet betalen om een warrant om te zetten in een gewoon aandeel.

 • Uitkering van een dividend in contanten

  Uitkering in contanten aan aandeelhouders, in verhouding tot hun participatie. Gewone dividenden zijn terugkerend en regelmatig.

 • Uitkering van vermogenswinsten

  Uitkering van winsten die voortvloeien uit de verkoop van bedrijfsactiva.

 • Uitstapkosten

  Een vergoeding of verkoopkosten opgelegd wanneer beleggers deelbewijzen in bepaalde beleggingsfondsen of andere beleggingsinstrumenten verkopen. Het bedrag daalt naar gelang het langer vasthouden van de aandelen, en wordt na een bepaalde tijd, dat wil zeggen drie of vijf jaar, vaak niet meer aangerekend. Dit is doorgaans ontworpen om beleggers te ontmoedigen hun geld te snel terug te trekken. Deze kosten komen zelden voor.

V

 • Valuta-afdekking of hedging

  Valuta-afdekking is een transactie die het mogelijk voor fondsen om verschillende valuta te gebruiken om zich te beschermen tegen valutaschommelingen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid aan beleggers om meerwaarde te genereren. Voor fondsen wordt vaak de Engelse term gebruikt ‘Hedged’

 • Vermogen (equity)

  Aandelen of andere effecten die de eigendom in een bedrijf vertegenwoordigen. Deze effecten keren vaak dividenden uit op basis van de beslissingen en prestaties van het bedrijf.

W

 • Wettelijke documenten

  Prospectus

   Het prospectus moet alle nodige gegevens bevatten om de belegger in staat te stellen zich een verantwoord oordeel te vormen over de voorgestelde belegging. Het prospectus wordt als wettelijk verplicht document, vóór het sluiten van een overeenkomst, kosteloos aangeboden aan de belegger. Dit document verschaft de investeerder een uitgebreide beschrijving van enerzijds alle betrokken ondernemingen bij de ICB (zoals de beheerder, de bewaarder, ...). Anderzijds worden de specifieke productkenmerken van de ICB(-compartimenten) opgesomd, onder meer:

  • voorstelling van de ICB en compartimenten;
  • organen van de ICB;
  • doelstelling en beleggingsbeleid (in welke beleggingsinstrumenten geïnvesteerd wordt en dit binnen de krijtlijnen van de doelstelling);
  • kosten (beheerkosten, vergoeding voor de financiële dienst, toetredingskosten, ...);
  • risico dat is verbonden aan een ICB of een compartiment.

  Een ICB(-compartiment) wordt pas op de lijst van openbare ICB's ingeschreven wanneer de toezichthouder het uitgifteprospectus heeft goedgekeurd.

  Jaarverslag (periodiek rapport)

  Voor de opvolging van de ICB(-compartimenten), haar activiteiten en resultaten, kan de belegger gebruik maken van de jaar- en halfjaarverslagen die kosteloos verkrijgbaar worden gesteld. Het jaarverslag omvat de jaarrekening, een verslag over de werkzaamheden tijdens het voorbije boekjaar en een aantal cijfergegevens, onder meer: het aantal stukken in omloop, de netto inventariswaarde (totaal en per stuk) en de evolutie daarvan, de detailopgave van de effectenportefeuille, de prestaties (return). De Commissaris-Revisor controleert en certificeert de jaarrekening van de ICB. Het halfjaarlijks verslag omvat een balans, een resultatenrekening en sommige van de gegevens die in het jaarverslag worden versterkt.

  KIID

  Het document met essentiële beleggersinformatie, hierna ook wel aangeduid als de essentiële beleggersinformatie, is een document dat de potentiële belegger op een bondige en gestructureerde wijze wil informeren over de essentiële elementen van een ICB. Soms wordt dit document ook wel aangeduid met het Nederlandstalige acroniem 'EBI'-document maar vaker zal het Engelse acroniem 'KII'-document gebruikt worden ('key investor information'). Het document met essentiële beleggersinformatie is een precontractueel document dat duidelijk herkenbaar is aan de titel 'Essentiële Beleggersinformatie' bovenaan de eerste pagina. Deze titel wordt onmiddellijk gevolgd door de vermelding dat het geen marketingmateriaal is. Met precontractueel wordt bedoeld dat de klant voorafgaandelijk aan zijn eventuele aankooptransactie de mogelijkheid heeft gekregen om het document te bestuderen en uitleg te vragen. De "emittent" van de ICB is verantwoordelijk voor het correct opstellen van de essentiële beleggersinformatie. Het document met essentiële beleggersinformatie wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan de potentiële klant. Dit gebeurt normaal doordat de "distributeur" van de ICB de potentiële klant een papieren versie bezorgd of doordat de potentiële belegger op de website van de "beheervennootschap" het document kan consulteren. De distributeur van de ICB is verantwoordelijk voor de kennisgeving van het precontractueel document aan de potentiële belegger.