De wet van 14 april 2011 verplicht de bankinstellingen die in België actief zijn, waaronder ook MeDirect, om bepaalde gegevens over cliënten en bepaalde informatie over hun rekeningen/contracten eenmaal per jaar over te maken aan een centraal aanspreekpunt, ook wel ‘CAP’ genoemd.

Het CAP wordt georganiseerd door de Nationale Bank van België (NBB). Het CAP stelt de fiscale ambtenaren, belast met de vestiging en invordering van de belasting, in staat om in bepaalde gevallen na te gaan bij welke financiële instellingen belastingplichtigen rekeningen of contracten aanhouden, om zo aan deze instellingen eventuele verdere informatie te kunnen vragen.

De volgende gegevens van cliënten zullen worden doorgegeven aan het CAP:

1) Het rijksregisternummer (indien niet aanwezig naam, voornaam, geboortedatum, -plaats, (-land)).

2) Per cliënt, een lijst van rekeningnummers waarvan de cliënt (mede)houder is geweest op om het even welk ogenblik van het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben.

Vanaf maart 2015 delen wij aan het CAP ook de gegevens mee van bepaalde contracten, zoals de vermogensbeheercontracten, die reeds opgestart waren in 2014.

U heeft het recht om bij de NBB inzage te bekomen van de gegevens die door het CAP op uw naam zijn geregistreerd.  In geval deze gegevens onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd, heeft u het recht deze aan te laten passen of te laten verwijderen door de financiële instelling die de gegevensoverdracht aan het CAP heeft gedaan.

De gegevens worden maximaal 8 jaar door het CAP bewaard, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van het laatste kalenderjaar waarin nog gegevens over de cliënt en/of rekening werden medegedeeld.

Voor bijkomende informatie kunt u het volledige Koninklijk Besluit hier terugvinden.