Fiscale zaken & wetgeving

Krijg ik een overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen indien ik mijn effectenrekening afsluit ?

Voor zover uw effectenrekening in de toepassingsgebied van de taks valt, zal MeDirect een persoonlijk overzicht opstellen voor de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen tegen het einde van de maand volgend op de afsluiting. U zal dit kunnen raadplegen via bovenvermelde kanalen. De sluiting van een effectenrekening brengt een einde aan de referentieperiode en veroorzaakt de betaling van de taks.   

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen: wordt de taks automatisch betaald indien de gemiddelde waarde van de financiële instrument op (één van) mijn MeDirect effectenrekening(en) meer dan een miljoen EUR bedraagt ?

Indien de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten  die u op (één van) uw effectenrekening(en) behoudt meer dan 1 miljoen EUR bedraagt, , draagt MeDirect bij wet de verantwoordelijkheid om de taks af te houden, deze aan te geven en vervolgens door te storten aan de Belgische fiscus. Deze taks wordt automatisch geïnd, mits er voldoende beschikbare cash op uw zichtrekeningkening (EUR) staat. Indien ontoereiken, vragen wij om er voor te zorgen dat u uw zo snel mogelijk voldoende geld op uw zichtrekening (EUR) sort. De betaling van de taks door MeDirect is in principe bevrijdend.

Wat is de taks op beursverrichtingen?

De taks op beursverrichtingen (TOB) is een Belgische belasting op transacties op zogenaame Belgische of buitenlandse openbare fondsen. Dit zijn effecten die door hun aard kunnen worden verhandeld op een beurshandel. Het is niet vereist dat ze effectief worden verhandeld.. Het tarief van de TOB varieert – afhankelijk van het soort transactie (inschrijving, aankoop/verkoop, inkoop van eigen aandelen door sommige investeringsvennootschappen) en het soort activa (aandelen, obligaties etc.) – en wordt toegepast op de waarde van de transactie, onder voorbehoud van maximale drempelwaarden. U kunt per financieel product nakijken hoeveel TOB er van toepassing is. Tevens vindt u dit bedrag op uw order confirmatie. MeDirect raadt u aan om fiscaal advies bij een belastingadviseur in te winnen over uw persoonlijke situatie.

Waar kan ik mijn overzicht terugvinden voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen?

In tegenstelling tot de vorige effectentaks wordt er een overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen slechts opgesteld voor investeerders waarvan de financiële instrumenten op een effectenrekening worden gehouden een gemiddelde waarde van een miljoen EUR overschrijden over de referentieperiode. Indien u zich in deze situatie bevindt, kan u via de rubriek ‘Rekeninguitstreksels’ uw persoonlijk overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen raadplegen. Bij een normale referentieperiode wordt dit overzicht ten laatste op 31 oktober ter beschikking gesteld.

Wat is de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen?

Op 17 februari 2021 heeft de Belgische regering een nieuwe jaarlijkse taks op effectenrekeningen laten stemmen (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2021). -Die is van toepassing is op Belgische investeerders die effectenrekeningen bezitten bij Belgische en buitenlandse financiële instellingen. Deze taks vervangt de vorige effectentaks, die door het Grondwettelijk Hof werd afgeschaft in haar arrest van 17 october 2019. Het voert een specifieke heffing van 0,15% in op effectenrekeningen  indien de gemiddelde waarde van de financiële instrumenten hierop geboekt over een periode van 12 maanden, de “referentieperiode” genoemd, meer dan een milijoen EUR bedraagt. De gemiddelde waarde wordt berekend over deze referentiepriode,  die in principe  telkens loopt van 01 oktober tot 30 september. De gemiddelde waarde wordt berekendrekening houdende met de waarde van de financiële instrumenten die op de beleggingsrekening zijn geboekt op welbepaalde ‘referentiepunten’, namelijk de laatste dag van elk kwartaal (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september), en de openings-/afsluitingsdatum van de effectenrekening (rekening houdend met de inwerkingtreding van de taks vangt de eerste referentieperiode aan op 26 februari 2021). Deze taks is van toepassing op alle financiële instrumenten die worden aangehouden op een effectenrekening, waaronder de volgende financiële instrumenten door MeDirect aangeboden: .  Aandelen Obligaties Trackers Beleggingsfondsen

Welke inkomsten zijn onderworpen aan roerende voorheffing in België?

MeDirect is verplicht om Belgische roerende voorheffing te rekenen op: intresten uitgekeerd op zichtrekeningen, (gereglementeerde) spaarrekeningen en termijnrekeningen Coupons uitgekeerd op obligatiebeleggingen door niet-inwoners Dividenden uitgekeerd op aandelen uitgegeven door niet-inwoners, alsook dividenden uitgekeerd door buitenlandse fondsen Meerwaarden die behaald worden uit sommige transacties op aandelen of deelbewijzen van investeringsfondsen die 10% (sinds 1 januari 2018) of meer van hun portefeuille in schuldvorderingen beleggen (zoals obligaties). De roerende voorheffing wordt in principe toegepast op de “intrestcomponent” van de meerwaarde die wordt gerealiseerd. In dergelijke gevallen betaalt MeDirect uw inkomsten uit na aftrek van de verschuldigde Belgische roerende voorheffing, en draagt ze de roerende voorheffing over aan de Belgische belastingadministratie. Deze roerende voorheffing is bevrijdend en de inkomsten waarop deze betrekking heeft moeten dus niet meer verplicht in uw belastingaangifte worden vermeld. MeDirect raadt u aan om fiscaal advies bij een belastingadviseur in te winnen over uw persoonlijke situatie.

Welke gegevens moet MeDirect doorgeven aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België (NBB)?

De wet van 14 april 2011 verplicht de bankinstellingen die in België actief zijn, waaronder ook MeDirect, om bepaalde gegevens over cliënten en bepaalde informatie over hun rekeningen/contracten eenmaal per jaar over te maken aan een centraal aanspreekpunt, ook wel ‘CAP’ genoemd. Het CAP wordt georganiseerd door de Nationale Bank van België (NBB). Het CAP stelt de fiscale ambtenaren, belast met de vestiging en invordering van de belasting, in staat om in bepaalde gevallen na te gaan bij welke financiële instellingen belastingplichtigen rekeningen of contracten aanhouden, om zo aan deze instellingen eventuele verdere informatie te kunnen vragen. De volgende gegevens van cliënten zullen worden doorgegeven aan het CAP: 1) Het rijksregisternummer (indien niet aanwezig naam, voornaam, geboortedatum, -plaats, (-land)). 2) Per cliënt, een lijst van rekeningnummers waarvan de cliënt (mede)houder is geweest op om het even welk ogenblik van het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben. Vanaf maart 2015 delen wij aan het CAP ook de gegevens mee van bepaalde contracten, zoals de vermogensbeheercontracten, die reeds opgestart waren in 2014. U heeft het recht om bij de NBB inzage te bekomen van de gegevens die door het CAP op uw naam zijn geregistreerd.  In geval deze gegevens onjuist of ten onrechte zijn geregistreerd, heeft u het recht deze aan te laten passen of te laten verwijderen door de financiële instelling die de gegevensoverdracht aan het CAP heeft gedaan. De gegevens worden maximaal 8 jaar door het CAP bewaard, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van het laatste kalenderjaar waarin nog gegevens over de cliënt en/of rekening werden medegedeeld. Voor bijkomende informatie kunt u het volledige Koninklijk Besluit hier terugvinden.

Aangifteplicht inkomsten van gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Inkomsten verkregen uit buitenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF, ook gekend als FCP – Fonds Commun de Placement) worden niet aan de bron belast in België, inzover deze niet afkomstig zijn van roerende inkomsten die onderworpen werden aan de Belgische roerende voorheffing. GBFs beschikken namelijk niet over een eigen rechtspersoonlijkheid. Daarom wordt u als deelbewijshouder verondersteld zélf alle roerende inkomsten van de GBF te innen voor uw eigen rekening en in verhouding tot het aantal deelbewijzen die u bezit. Dit is echter niet van toepassing op beleggingsfondsen die over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikken, bijvoorbeld BEVEKs. Elke investeerded in een GBF wordt dus verwacht om zelf voor de aangifte van het totale bedrag aan roerende inkomsten (in zijn belastingaangifte in de personenbelasting te zorgen, inzover deze via een GBF werden verkregen. MeDirect raadt u aan om fiscaal advies bij een belastingadviseur in te winnen over uw persoonlijke situatie. Sommige fondsenhuizen stellen een fiscale simulator ter beschikking van hun Belgische investeerders om aan deze formaliteit te kunnen voldoen (MeDirect aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie die door deze fondsenhuizen wordt geleverd):

Krijg ik een overzicht voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen indien ik mijn mijn effectenrekening afsluit ?

Voor zover uw effectenrekening in de toepassingsgebied van de taks valt, zal MeDirect een persoonlijk overzicht opstellen voor de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen tegen het einde van de maand volgend op de afsluiting. U zal dit kunnen raadplegen via bovenvermelde kanalen. De sluiting van een effectenrekening brengt een einde aan de referentieperiode en veroorzaakt de betaling van de taks.”

Waarom heeft MeDirect niet-gereglementeerde spaarrekeningen en waarom moet ik roerende voorheffing op mijn interest betalen?

De term ‘niet-gereglementeerde’ kan verwarrend zijn. Alle spaarproducten aangeboden in België vallen immers onder het toezicht van de financiële regulatoren (de Nationale Bank van België en de FSMA) en zijn conform de Belgische wetgeving. Wanneer men spreekt van een gereglementeerde rekening, dan gaat het over een spaarrekening die vrijgesteld wordt van roerende voorheffing op de eerste 980 EUR in interesten. Hiervoor moet de rekening aan bepaalde regels voldoen, zoals het aanbieden van een getrouwheidspremie. Spaarproducten die niet aan deze voorwaarden voldoen (zoals termijnrekeningen en andere eenvoudige spaarproducten met één duidelijke rente) vallen niet onder de technische categorie van gereglementeerde rekeningen. Deze zijn dus wel onderhevig aan roerende voorheffing. Niet-gereglementeerde rekeningen zijn dus volkomen legaal en goedgekeurd door de financiële regulatoren. MeDirect kiest bewust voor dergelijke rekeningen omdat de duidelijke en hogere rente (zelfs na aftrek van roerende voorheffing) in het voordeel is van onze klanten.