Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Asset managers mobiliseren zich voor « net zero »

Bron: Degroof Petercam Asset Management

Het valt niet meer te ontkennen dat de financiële sector, als motor van de economie, een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Hij kan medebepalend zijn in het verminderen van de uitstoot van broeikaseffecten door een bewust beleid te voeren rond de keuze van bedrijven wiens activiteit al dan niet wordt gefinancierd of in portefeuille opgenomen.

De NZAM (“net zero asset manager”) is een privé-initiatief dat is gegroeid uit het besef dat ook de sector van het vermogensbeheer zich positief en proactief kan inzetten voor het klimaat. Sinds de lancering van het initiatief in december 2020, telt het initiatief meer dan 270 leden die gezamenlijk meer dan 60 biljoen activa onder beheer vertegenwoordigen.

Meer concreet, verbinden de NZAM-leden zich ertoe investeringen te ondersteunen die erop gericht zijn tegen uiterlijk 2050 koolstofneutraliteit te realiseren, wat een minimumvereiste is om de opwarming van de aarde ultiem te beperken tot 1.5°.

DPAM, Degroof Petercam Asset Management, zet zich al meer dan 20 jaar in als vermogensbeheerder voor meer duurzaamheid en heeft zich bij het initiatief aangesloten, om zo zijn actief commitment nog meer gestalte te geven.

Alvorens deze belangrijke stap aan te gaan, heeft DPAM eerst een grondige haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan hoe dit engagement te maximaliseren zonder aan de kernprincipes van diens eigen strategie te raken. Op basis van de resultaten van deze studie heeft DPAM beslist zich aan te sluiten bij het NZAM-initiatief en zijn methodologie af te stemmen op de benaderingen die door het collectief worden onderschreven. 

Wat zijn nu de in en outs van dergelijk engagement?

Door ondertekenaar te worden van het NZAM-initiatief, gaat de vermogensbeheerder twee cruciale verbintenissen aan : enerzijds de doelstelling steunen om tegen 2050 een netto-uitstoot aan broeikasgassen van nul bereiken, om de opwarming van de aarde in te tomen, anderzijds investeringen steunen die als doel hebben om de netto-uitstoot te verminderen. 

Een van de door de partners onderschreven en door DPAM gekozen benaderingen is de “SBT” (science based targets) of op wetenschap gebaseerde doelstellingen voor financiële instellingen, die bedrijven een duidelijk omschreven traject bieden om hun emissies te verminderen. In zijn benadering heeft DPAM ervoor gekozen om koolstofintensieve van andere sectore te onderscheiden, met verschillende doelstellingen voor elk van beiden.

Om deel uit te maken van het NZAM-initiatief zal DPAM zich verbinden tot verschillende belangrijke doelstellingen:

  • Samenwerken met klanten activabezitters  aan ‘Net Zero by 2050’ de-carbonisatiedoelstellingen
  • Een tussentijdse doelstelling bepalen voor het deel van de activa dat moet worden beheerd in overeenstemming met het bereiken van netto nul-emissies
  • De tussentijdse doelstellingen ten minste om de vijf jaar herzien om uiteindelijk 100% van het beheerd vermogen te dekken.

Om die verbintenissen na te komen, zal DPAM zich houden aan het tienpuntenactieplan[1] van NZAM, waaronder doelstellingen die gemeenschappelijk zijn voor alle activa, doelstellingen die eigen zijn aan activa die specifiek worden afgestemd op het bereiken van een netto nul-emisie tegen 2050, alsook een verbintenis om jaarlijks  een klimaat actieplan te publiceren dat aan welbepaalde criteria beantwoordt.

Aangezien DPAM lid is van het CDP (voorheen het Carbon Disclosure Project), is het logisch dat het ook CDP is dat binnen een jaar na de verbintenis in nauwe samenwerking met DPAM zal toezien op de validering van diens doelstellingen. DPAM zal binnen 12 maanden na de toetreding tot het initiatief gedetailleerde informatie alsook het gekozen toepassingsgebied bekendmaken.

Peter De Coensel, CEO DPAM, legt uit:

« Door de risico’s en kansen in verband met de klimaatverandering te integreren in het besluitvormingsproces rond beleggingen, evalueren vermogensbeheerders voortdurend de impact van de klimaatverandering op hun beleggingen en wordt de impact van hun investeringen op de klimaatverandering in overweging genomen.

Zogenaamde klimaatgerelateerde transitierisico’s nemen voortdurend toe. Daarom is voor een vermogensbeheerder als DPAM de beoordeling van de gereedheid van diens beleggingen via Net Zero-verbintenissen om zo de klimaatopwarming tegen te gaan, essentieel geworden in de beleggingsanalyse. Wij geloven sterk dat het voor de vermogensbeheerders en bij uitbreiding beleggers hoog tijd is geworden om deze volgende, vanzelfsprekende stap te zetten en daarom heeft DPAM dan ook beslist om zith aan te sluiten bij het NZAM».


[1] Bron: Net Zero Asset Manager Initiative, 2020 [link]

Meer over DPAM

Dit artikel werd aangeleverd door Degroof Petercam Asset Management die verantwoordelijk is voor de inhoud en meningen. Deze meningen kunnen geenszins worden beschouwd als een investerings-, juridisch, of fiscaal advies die door MeDirect Bank NV zou worden verstrekt. MeDirect Bank NV biedt geenszins enige waarborgen over de inhoud en de nauwkeurigheid van deze presentatie.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Share on linkedin
Alle nieuwsartikels

Sluiten we 2022 met een rally?

Bron: Geschreven door Gilles Coens, beleggingsexpert bij MeDirect 2022, een woelig beursjaar 2022 loopt op zijn einde, we zijn nog een aantal weken verwijderd van