Beleggingsplan – MeGlobal

Beleggingsplan met focus op geografische spreiding in combinatie met spreiding volgens activaklasse, twee van de basisprincipes van gezond beheer. Ontwikkeld door MeDirect met de ondersteuning van Morningstar, één van ’s werelds grootste onafhankelijke financiële onderzoeksbureaus. Met dit beleggingsplan heeft u de keuze uit twee beleggingsdoelen. Enerzijds is er ‘Kapitalisatie’ als u het mogelijk rendement graag wil herbeleggen met kapitaalgroei als doel. Anderzijds is er ‘Inkomen’ als u graag regelmatig een uitkering wenst van uw opbrengsten.
Kies uw beleggingsplan
LowMedium-LowMediumMedium-HighHigh
Kies dit beleggingsplan
Samenstelling portefeuille
Aandelen
43%
Obligaties
56%
Cash
-1%
Andere
2%
Samenstelling op 01/10/2021
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus te lezen en te beoordelen voordat u overgaat tot een belegging in deze fondsen. De KIID vat de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds samen.
We verzoeken u alle fondseninformatie door te nemen. Vervolgens vindt u de knop om verder te gaan onderaan de pagina.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,82%
waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 16,55
Beleggingsdoel
Het fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten op uw belegging te genereren, en tegelijkertijd de kapitaalgroei op lange termijn te behouden. Het fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. De term Europa omvat alle Europese landen inclusief het Verenigd Koninkrijk, Oost-Europa en de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Het fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI Europe Index. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Legg Mason Global Funds PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,94%
waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 12,26
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar een stabiele groei van de waarde van het fonds op lange termijn, op basis van regelmatige en consistente inkomsten en kapitaalgroei, via beleggingen in aandelen van wereldwijde infrastructuurbedrijven.Het fonds belegt minimaal 80% van zijn vermogen in aandelen van infrastructuurbedrijven wereldwijd, uit ontwikkelde en opkomende economieën. Het fonds belegt in een aantal infrastructuursectoren zoals gas, elektriciteit en watervoorzieningen, tolwegen, luchthavens, spoorwegen en communicatie. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
N.V.T
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,01%
waarvan 0,40% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 108,75
Beleggingsdoel
Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille met wereldwijde bedrijfsobligaties met een investmentgraderating. Dit fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in andere vastrentende beleggingscategorieën, zoals highyieldobligaties, bedrijfsobligaties uit opkomende landen en asset-backed securities. Alle valutarisico's worden afgedekt. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,21%
waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 115,76
Beleggingsdoel
Het fonds belegt in aandelen uit Europese economieën en streeft naar een rendement op lange termijn dat vergelijkbaar is met Europese aandelen, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lagere volatiliteit worden geselecteerd op basis van een kwantitatief model, dat aandelen op verschillende manieren rangschikt, waaronder marktgevoeligheid, volatiliteit, waardering en momentum. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van AXA World Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,53%
waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 26,28
Beleggingsdoel
Het subfonds beoogt in de eerste plaats hoge inkomsten en in de tweede plaats kapitaalgroei door op lange termijn te beleggen in wereldwijde, high yield bedrijfsobligaties. Het subfonds wordt actief beheerd om beleggingsmogelijkheden in de markt voor internationale hoogrentende bedrijfsobligaties te benutten, door hoofdzakelijk te beleggen in effecten die deel uitmaken van de ICE BofAML Global High Yield Hedged USD-benchmarkindex (“de benchmark”). Het subfonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende obligaties met een vaste of variabele rentevoet, voornamelijk van Amerikaanse en Europese private bedrijven. Dergelijke hoogrentende obligaties hebben een kredietnotering van minder dan BBB- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige notering (bij Moody's of een andere noteringsmaatschappij), of hebben geen kredietnotering. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
0,97%
waarvan 0,30% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 20,46
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Het fonds belegt ten minste 80% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten met een korte looptijd. Ten minste 70% van de totale fondsactiva worden belegd in effecten die zijn uitgedrukt in euro. De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale organisaties met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn. Ten minste 80% van de totale activa van het fonds zijn van goede kwaliteit ten tijde van de aankoop. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,39%
waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 10,24
Beleggingsdoel
Het fonds streeft ernaar op een duurzame wijze een totaalrendement te genereren via een combinatie van zowel inkomsten als kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van 'investment grade' vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele interest wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld. Het fonds kan in aanzienlijke mate beleggen in opkomende markten, hetzijnde economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Man Funds plc (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,71%
waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 93,56
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar een langetermijnwinst door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van Japanse bedrijven. Het kan ook beleggen in schuldeffecten, valuta's, deposito's en andere fondsen en in andere landen. Het diepgaande beleggingsproces kan inhouden dat het fonds slechts een relatief beperkt aantal beleggingen bezit. Het fonds mag derivaten gebruiken. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
2,06%
waarvan 0,70% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 13,97
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar een maximaal rendement voor uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Het fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in de onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van energie. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.
Concentratierisico
Het fonds heeft een hoger risico omdat het belegt in één land.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,50%
waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 104,77
Beleggingsdoel
Het fonds belegt in aandelen met lage volatiliteit (lage beweeglijkheid van de aandelenkoers) in wereldwijde opkomende markten en streeft naar het behalen van een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van aandelen uit opkomende markten, maar met een duidelijk lager verwacht neerwaarts risico. Deze aandelen met een naar verwachting lage volatiliteit worden geselecteerd op basis van een kwantitatief model dat aandelen op verschillende manieren rangschikt. Wisselkoersschommelingen zullen de koers van het fonds daarom rechtstreeks beïnvloeden. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,47%
waarvan 0,50% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 8,60
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het fonds. Het fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten met korte looptijd. Deze vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Pictet (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,54%
waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 87,38
Beleggingsdoel
Het fonds belegt voornamelijk in een breed scala aan overheids- en bedrijfsobligaties uitgegeven in opkomende markten (waaronder het Chinese vasteland), luidend in lokale valuta's. Hiertoe kunnen ook obligaties behoren die voldoen aan de sharia. Het fonds kan in alle sectoren en kredietkwaliteiten beleggen. Het fonds kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en kan derivaten (afgeleide producten) en gestructureerde producten gebruiken. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Operationeel risico
Dit risico houdt verband met storingen in de systemen en processen.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.
Beleggen volgens Sjaria risico
Dit fonds kan verlies ondervinden door deze specifieke regels voor Sukuk obligaties.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Tarieven
Eenmalige instapkostenInstaptaksBewaarloon (jaarlijks)Meerwaardebelasting en roerende voorheffingEenmalige uitstapkostenUitstaptaks
GeenGeenGeenU betaalt 30% roerende voorheffing op de dividenduitkeringen en eventueel meerwaardebelasting bij verkoop van fondsen die meer dan 10% in obligaties beleggen. Deze afhouding is bevrijdend, dit wil zeggen dat u dit zelf niet moet aangeven op uw belastingsbrief.GeenGeen
Deze fondsen hebben geen eindvervaldag.
De laatste netto-inventariswaarde per fonds kan u op www.beama.be consulteren.
U kunt reeds beleggen in een beleggingsplan vanaf 2.500 EUR
Het is mogelijk dat deze fondsen swing pricing toepassen. Gelieve de prospectussen te consulteren voor meer informatie.
Pluspunten
  • Diversifiëring over verschillende fondsen met een evenwichtig risicoprofiel
  • Selectie van distributiefondsen die op regelmatige basis een dividend uitkeren
  • Zelfde voorwaarden als zelf fondsen kopen: geen instap- en uitstapkosten
Minpunten
  • Evenwichtig risicoprofiel betekent niet dat er geen verlies kan optreden
  • Geen opvolging van uw portefeuille door MeDirect
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel of via comp[email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]
Kies dit beleggingsplan