Beleggingsplan – Kapitalisatie en Inkomen

MeDirect heeft deze Beleggingsplannen samengesteld zodat u efficient en makkelijk zou kunnen beleggen.
De Kapitalisatie portefeuille bevat enkel kapitalisatiefondsen. De opbrengsten worden automatisch herbelegd met als doel aangroei van uw kapitaal.
De Inkomen portefeuille bevat voornamelijk distributiefondsen. U ontvangt dividenden op regelmatige basis.
Beleg nu in één stap in deze gediversifieerde portefeuille.
Kies uw beleggingsplan
LaagMedium-LagMediumMedium-HoogHoog
Deze beleggingsstijl is ontworpen voor diegenen die een bescheiden kapitaalgroei nastreven in sterke markten. Wanneer de marktomstandigheden verzwakken, kunnen ze echter een matig verlies ervaren.
*De grafiek toont de historische evolutie van de waarde van het beleggingsplan berekend op basis van de historische netto inventariswaarde ('NIW') van de fondsen in het beleggingsplan uitgaande van een startbedrag van €10.000. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Informatiebron NIW: Morningstar
Kies dit beleggingsplan
Samenstelling portefeuille
Aandelen
43%
Obligaties
47%
Cash
9%
Andere
1%
Samenstelling op 01/08/2020
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus te lezen en te beoordelen voordat u overgaat tot een belegging in deze fondsen. De KIID vat de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds samen.
We verzoeken u alle fondseninformatie door te nemen. Vervolgens vindt u de knop om verder te gaan onderaan de pagina.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Amundi Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
0,30%
waarvan 0,10% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 98,99
Beleggingsdoel
Het Compartiment streeft naar een rendement dat nauw aanleunt bij dat van de referentie-indicator, de 3-maands Euribor, door minimaal 67% van zijn totale vermogen te beleggen in geldmarktinstrumenten. De gemiddelde vervaldag van de portefeuille van het compartiment mag de 90 dagen niet overschrijden. Het Compartiment kan beleggen in financiële derivaten voor afdekkingsdoeleinden. Meer informatie vindt u in de prospectus.
Morningstar Rating:
N.V.T
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Tegenpartijrisico
Operationeel risico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Invesco Funds SICAV (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,58%
waarvan 0,65% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 17,71
Beleggingsdoel
Het fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. Het fonds wordt beheerd aan de hand van 'kwantitatieve methoden'. Wij definiëren 'kwantitatieve methoden' als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Event risico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,39%
waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 17,87
Beleggingsdoel
Het fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk totaalrendement op uw belegging te behalen door ten minste twee derde te beleggen in een gespreide portefeuille van in euro's luidende vastrentende effecten en instrumenten, van goede kwaliteit, uitgegeven door bedrijven, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Het fonds kan tot 15% beleggen in effecten van mindere kwaliteit. Deze effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten. Het fonds kan beleggen in derivaten (afgeleide producten) in de plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Renterisico
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
0,97%
waarvan 0,30% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 30,94
Beleggingsdoel
Het fonds belegt ten minste 80% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten met een korte looptijd. Ten minste 70% van de totale fondsactiva worden belegd in effecten die zijn uitgedrukt in euro. De vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale organisaties met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn. Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds zijn van goede kwaliteit ten tijde van de aankoop. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van BlackRock Global Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,82%
waarvan 0,60% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 62,67
Beleggingsdoel
Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI Europe Value Index. Het Fonds legt bijzondere nadruk op aandeleneffecten van bedrijven die ondergewaardeerd zijn. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Tegenpartijrisico
Concentratierisico
Event risico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van M&G (LUX) Investment Funds 1 (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,48%
waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 15,22
Beleggingsdoel
Het fonds streeft naar een combinatie van vermogensgroei en inkomsten om een rendement te kunnen bieden dat hoger ligt dan dat van de wereldwijde obligatiemarkt over perioden van vijf jaar.  Ten minste 80% van het fonds  wordt belegd in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door bedrijven en overheden van over de hele wereld. De beheerder selecteert beleggingen op basis van macro-economische factoren.  Ter afdekking of stijging van het vermogen mag het fonds beleggen in derivaten (afgeleide producten). Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Chinees beleggingsrisico
Renterisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,39%
waarvan 0,63% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 18,40
Beleggingsdoel
Het Fonds streeft ernaar een zo hoog mogelijk 'reëel rendement' op uw beleggingen te behalen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in inflatiegekoppelde vastrentende effecten en instrumenten die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven wereldwijd. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in effecten met een goede kwaliteitsrating en kan maximaal 10% beleggen in effecten met een lagere kwaliteitsrating. De door het Fonds aangehouden beleggingen kunnen benoemd worden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beheerder kan afgeleide financiële instrumenten gebruiken. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Derivatenrisico’s
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Renterisico
Risico van de specifiek onderliggende waarden

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Robeco Capital Growth Funds (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,71%
waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 367,51
Beleggingsdoel
Het fonds belegt op een flexibele manier in alle marktkapitalisaties en sectoren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op fundamentele analyse. De selectie gebeurt op basis van aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum. Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars. Het fonds noteert in euro. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Volatiliteitsrisico
Concentratierisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Comgest Growth PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
2,04%
waarvan 1,00% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 31,55
Beleggingsdoel
Het objectief van dit actief beheerd fonds is te beleggen in een portefeuille van bedrijven die hoge kwaliteit combineren met langetermijngroei. Het zal minimaal twee derde van zijn vermogen beleggen in effecten die zijn uitgegeven door bedrijven die worden genoteerd of verhandeld op gereglementeerde markten en die gevestigd zijn in of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in opkomende markten, of in effecten die worden uitgegeven door overheden van opkomende landen. Het Fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen en kan eventueel ook beleggen in schuldeffecten van beleggingskwaliteit. De beheerder kan afgeleide financiële instrumenten gebruiken. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Tegenpartijrisico
Wisselkoersrisico
Opkomende marktenrisico
Chinees beleggingsrisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Naam van fonds en categorie
Compartiment van Man Funds plc (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,83%
waarvan 0,75% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 78,27
Beleggingsdoel
Het fonds belegt hoofdzakelijk in genoteerde of verhandelde aandelen (en gerelateerde instrumenten) van emittenten in Japan, of die hun inkomsten voor een belangrijk deel in Japan genereren. Het kan ook beleggen in andere activaklassen, zoals schuldeffecten, valuta's, deposito's en andere fondsen en in andere regio's. Het diepgaande beleggingsscreeningproces kan inhouden dat het fonds slechts een relatief beperkt aantal beleggingen bezit. Het fonds kan gebruik maken van afgeleide instrumenten. Voor bijkomende informatie kan u steeds het prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Liquiditeitsrisico
Derivatenrisico’s
Volatiliteitsrisico
Concentratierisico

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Tarieven
Eenmalige instapkostenInstaptaksBewaarloon (jaarlijks)Taks op het rendementEenmalige uitstapkostenUitstaptaks
GeenGeenGeenMeerwaardetaks op de verkoop van fondsen die voor meer dan 10% uit vastrentende producten bestaan: een taks van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van het vastrentende gedeelte van het fonds. De meerwaarde zelf bestaat uit de renteopbrengsten plus de eventuele geboekte meerwaarden minus de eventuele geboekte minwaarden.Geen1,32% (max € 4000 per fonds)
Deze fondsen hebben geen eindvervaldag.
De laatste netto-inventariswaarde per fonds kan u op www.beama.be consulteren.
U kunt reeds beleggen in een beleggingsplan vanaf 2.500 EUR
Het is mogelijk dat deze fondsen swing pricing toepassen. Gelieve de prospectussen te consulteren voor meer informatie.
Pluspunten
  • Diversifiëring over verschillende kapitalisatiefondsen
  • Opbrengsten worden automatisch herbelegd met het oog op aangroei van uw portefeuille
  • Keuze uit vijf verschillende risicoprofielen (van defensief tot dynamisch)
  • Geen roerende voorheffing op uitkeringen
  • Zelfde voorwaarden als zelf fondsen kopen: geen instap- en uitstapkosten
Minpunten
  • Diversifiëring betekent niet dat er geen verlies kan optreden
  • Geen opvolging van uw portefeuille door MeDirect
  • U betaalt beurstaks en eventueel meerwaardetaks bij verkoop van kapitalisatiefondsen
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel of via complaints@medirect.be of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via ombudsman@ombudsfin.be
Kies dit beleggingsplan