Beleggingsplan – Duurzaam MeGreen

Met dit beleggingsplan belegt u in een gespreide korf van fondsen die beantwoorden aan strenge criteria inzake milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (environmental, social en governance – ESG). Deze portefeuille werd door MeDirect ontwikkeld met de ondersteuning van NN Investment Partners, die het duurzame karakter evalueren aan de hand van hun interne comités gewijd aan ESG. NN Investment Partners heeft meer dan 20 jaar ervaring heeft in het toepassen van ESG-criteria op hun beleggingsstrategieën. Door te beleggen in een duurzaam beleggingsplan streeft u niet alleen naar financiële opbrengst, maar investeert u ook in een betere samenleving.
Kies uw beleggingsplan
DefensiefEvenwichtigDynamisch
Deze beleggingsstijl is ontworpen voor diegenen die een bescheiden kapitaalgroei nastreven in sterke markten. Wanneer de marktomstandigheden verzwakken, kunnen ze echter een matig verlies ervaren.
Kies uw beleggingsplan
1. Strategie en selectiecriteria

Voor de selectie van de onderliggende beleggingen wordt er niet alleen uitgegaan van de traditionele financiële analyse maar ook van een ESG-analyse.

Globaal genomen streeft het compartiment ernaar te beleggen in bedrijven en instellingen die een duurzame ontwikkeling nastreven met respect voor:

 • het milieu: bijvoorbeeld via hun waterbeheer en beheer van de uitstoot van broeikasgassen, door een ecologisch aankoopbeleid
 • hun maatschappelijke rol: door onder meer goede arbeidsomstandigheden te scheppen, aandacht te schenken aan klantentevredenheid ...
 • een doeltreffend deugdelijk bestuur: door bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de raad van bestuur of een correct bezoldigingsbeleid te garanderen

Concreet betekent dit dat we verder kijken dan enkel de financiële aspecten. Meer bepaald speelt ook de duurzaamheidsscore van de beleggingskandidaten een belangrijke rol bij het samenstellen van de portefeuille.

2. Methodologie

Bij de selectie en follow-up van de onderliggende beleggingen wordt er met verschillende factoren rekening gehouden. Deze factoren worden beoordeeld door NN Investment Partners (NN IP) - de beheerder van de geselecteerde compartimenten.

1. Uitsluitingen op basis van normen of handelswijze

Bij de selectie van de onderliggende beleggingen worden met name bedrijven en overheden uitgesloten die zich schuldig maken aan grove of ernstige inbreuken op internationaal erkende 'normen' zoals die onder meer zijn opgesomd in het Wereldpact van de Verenigde Naties of in de mensenrechten.

2. Uitsluitingen per activiteit

Bedrijven (en zelfs landen) die actief zijn in onder meer de onderstaande activiteiten worden ook uitgesloten:

 • de productie van en/of de handel in controversiële wapens,
 • de tabaksindustrie,
 • de gokindustrie en het entertainment voor volwassenen,
 • bont en 'speciale' lederwaren,
 • de mijnbouwindustrie,
 • ...

3. ESG-scoring

De bedrijven worden vervolgens geklasseerd volgens een scoringssysteem dat werd ontwikkeld door NN IP. Dit systeem gaat uit van:

 • het advies van de analisten van NN IP over de risico's en mogelijkheden van het bedrijf en,
 • de ESG-scores die aan het bedrijf worden toegekend door Sustainalytics, wereldleider in research en ratings op het gebied van ESG en corporate governance.

Bij de uiteindelijke selectie van de onderliggende waarden van de portefeuille speelt deze ESG-score een rol. Concreet zal een bedrijf met een hoge financiële score niet weerhouden worden als de ESG-score onder het gemiddelde van zijn sector ligt.

4. Beleggen met impact

Bij de selectie van de onderliggende waarden wordt er ook gekeken naar beleggingen met impact. Dit zijn beleggingen die een meetbare positieve impact op het milieu of op de samenleving nastreven. Een voorbeeld zijn de groene obligaties. De emittent van een groene obligatie investeert dit geld bijvoorbeeld in projecten die de CO2-uitstoot meetbaar verminderen.

Bovenop deze selectiecriteria, garandeert het compartiment een actieve follow-up en verbindt het zich aan de bedrijven waarin het belegt via: stemrecht of actief aandeelhouderschap en engagement

5. Stemrecht of actief aandeelhouderschap

Dit engagement berust op de overtuiging dat bedrijven die voldoende aandacht besteden aan deugdelijk bestuur, op termijn betere resultaten zullen behalen. Deugdelijk bestuur moet dus gestimuleerd worden bij de bedrijven waarin het compartiment belegt. Zo moeten bedrijven waarin het compartiment belegt transparant zijn over de manier waarop bestuursleden en managementprocessen ervoor zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het verminderen/beperken van klimaatrisico’s, de naleving van de sociale normen.

Om dat deugdelijk bestuur aan te moedigen in de bedrijven waarin het compartiment belegt, maakt het actief gebruik van zijn stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen. Tegenwoordig ligt de focus op drie belangrijke thema's: 1) duurzaamheid, 2) een doeltreffende en diverse raad van bestuur en 3) een bestuurdersvergoeding die past bij de strategie van de onderneming.

6. Engagement

Het compartiment neemt niet alleen deel door te stemmen maar engageert zich ook op andere manieren in ondernemingen waarin het belegt. Zo zijn er proactieve gesprekken met de bedrijfsleiders om de ESG-normen te bespreken en zo nodig te stimuleren.

Bij de samenstelling van de portefeuille spelen dus niet alleen financiële criteria een rol, maar ook het duurzame karakter van de mogelijke beleggingskandidaten en hun inspanningen om steeds duurzamer te worden.

Meer informatie over de methodologie voor duurzaam

Samenstelling portefeuille
Aandelen
49%
Obligaties
47%
Cash
2%
Andere
2%
Samenstelling op 01/10/2021
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus te lezen en te beoordelen voordat u overgaat tot een belegging in deze fondsen. De KIID vat de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds samen.
We verzoeken u alle fondseninformatie door te nemen. Vervolgens vindt u de knop om verder te gaan onderaan de pagina.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van NN (L) Patrimonial (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,45%
waarvan 0,72% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 933,16
Beleggingsdoel
Het fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde waaier van Europese aandelen en vastrentende instrumenten van bedrijven en uitgevers uit de eurozone die gericht zijn op een duurzaam beleid. Hierbij worden enkel de landen met de hoogste score op het gebied van het milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en corporate governance in acht genomen. Bedrijven met ernstige en structurele problemen worden niet geselecteerd. Tot 50% van het fonds wordt belegd in euro's uitgedrukte obligaties en tot 50% kan belegd worden in wereldwijde aandelen. De referentie-indicator is als volgt samengesteld : 50% MSCI Europe Index (Net) hedged (EUR) en 50% Bloomberg Barclays Euro Aggregate. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van NN (L) (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,80%
waarvan 0,90% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 525,43
Beleggingsdoel
Het fonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen in Europa die een duurzaam groeibeleid voeren. Deze ondernemingen streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke normen, respect voor het milieu en goed bestuur. Het fonds heeft als doel om beter te presteren dan de benchmark MSCI Europe NR. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van NN (L) (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
0,60%
waarvan 0,24% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 270,39
Beleggingsdoel
Het fonds belegt voornamelijk in een waaier van wereldwijde groene obligaties van hoge kwaliteit die hoofdzakelijk in euro's zijn uitgedrukt. Groene obligaties zijn schuldvorderingen waarvan de opbrengst wordt gebruikt om nieuwe en/of bestaande milieuvriendelijke projecten te (her)financieren. Daarnaast kan het fonds tot maximum 10% beleggen in obligaties met een hoger risico. De geselecteerde obligaties moeten voldoen aan de Green Bond Principles (richtlijnen om transparantie en rapportering te stimuleren zodat er meer kapitaal kan worden ingezet ten voordele van milieuvriendelijke projecten). Het fonds streeft ernaar om beter te presteren dan de Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond index. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van NN (L) (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
0,85%
waarvan 0,39% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 253,05
Beleggingsdoel
Het fonds belegt hoofdzakelijk in een portefeuille van in euro uitgedrukte bedrijfsschuldvorderingen van een hoge kwaliteit maar ook wordt een beperkt percentage belegd in bedrijfsschuldvorderingen van lagere kwaliteit. Bedrijven met ernstige en structurele problemen worden uitgesloten van het universum. Het fonds tracht een hoger rendement te realiseren dan de benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
N.V.T
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Volatiliteitsrisico
De waarde van het fonds kan dagelijks vrij hoog stijgen of dalen.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Naam van fonds en categorie
Compartiment van NN (L) (SICAV gedomicilieerd te Luxemburg)
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
Lopende kosten
1,79%
waarvan 0,90% wordt betaald aan MeDirect.
NIW
€ 694,70
Beleggingsdoel
Het fonds streeft ernaar om te beleggen in bedrijven die behalve een financieel rendement ook een positieve maatschappelijke en milieu-impact genereren. Het fonds belegt vooral in wereldwijde beursgenoteerde bedrijven maar laat ook toe om tot een maximum van 20% beleggen in het vasteland van China. De beleggingen zijn gespreid over diverse impactthema's, landen en sectoren op basis van bedrijfsanalyses, dialogen met bedrijven en impactmetingen. Het fonds wordt actief beheerd. Voor bijkomende informatie kan u steeds de prospectus van het fonds raadplegen.
Morningstar Rating:
Wettelijk document
Prospectus
KIID
Management strategie (vs benchmark)
Actief
Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Chinees beleggingsrisico
Door bijzondere regelgeving in China kan dit fonds hinder of vertraging ondervinden bij het afdwingen van de rechten.
Event risico
Dit fonds kan negatief beïnvloed worden voor specifieke gebeurtenissen zoals devaluaties of politieke ontwikkelingen.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Tarieven
Eenmalige instapkostenInstaptaksBewaarloon (jaarlijks)Taks op het rendementEenmalige uitstapkostenUitstaptaks
GeenGeenGeenMeerwaardetaks op de verkoop van fondsen die voor meer dan 10% uit vastrentende producten bestaan: een taks van 30% op de gerealiseerde meerwaarde van het vastrentende gedeelte van het fonds. De meerwaarde zelf bestaat uit de renteopbrengsten plus de eventuele geboekte meerwaarden minus de eventuele geboekte minwaarden.Geen1,32% (max € 4000 per fonds)
Deze fondsen hebben geen eindvervaldag.
De laatste netto-inventariswaarde per fonds kan u op www.beama.be. consulteren.
U kunt reeds beleggen in een beleggingsplan vanaf 2.500 EUR.
Het is mogelijk dat deze fondsen swing pricing toepassen. Gelieve de prospectussen te consulteren voor meer informatie.
Pluspunten
 • Diversifiëring over 5 verschillende duurzame fondsen
 • U streeft niet alleen naar financiële opbrengst, maar investeert ook in een betere samenleving.
 • Keuze uit 3 verschillende risicoprofielen (van defensief tot dynamisch)
Minpunten
 • Diversifiëring betekent niet dat er geen verlies kan optreden.
 • geen opvolging van uw portefeuille door MeDirect.
 • Het beleggingsplan bestaat uit beleggingsfondsen die onderhevig zijn aan de standaard belastingsregels die in België van toepassing zijn. Bij verkoop weerhoudt MeDirect de roerende voorheffing en andere belastingen die van toepassing zijn zodat u verder niets hoeft te doen.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot Compliance Officer MeDirect, Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II - laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]
Kies uw beleggingsplan