PIMCO GIS Income Fund E Class USD Accumulation
Compartiment van PIMCO Funds: Global Investors Series PLC (Open Ended Investment Company gedomicilieerd te Ierland)
Fonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg.
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging. De KIID geeft de doelstellingen, het beleggingsbeleid, risico’s en voordelen, kosten en prestaties uit het verleden van het fonds.
Bron NAV www.beama.be
KENMERKEN
WETTELIJKE DOCUMENTEN
PRESTATIES
ANALYSE

Fonds omschrijving

Category: Open Ended Investment Company

Doelstelling Het fonds streeft ernaar een hoog niveau van dividendinkomsten te handhaven door te beleggen in een grote verscheidenheid aan wereldwijde vastrentende sectoren en, als secundaire doelstelling, kapitaalgroei op lange termijn te realiseren, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft deze doelstelling na door minstens twee derde van de activa te beleggen in een gespreide portefeuille van vastrentende instrumenten en effecten (dit zijn leningen die een vaste of variabele rente betalen) met diverse looptijden. Het fonds streeft ernaar een hoog niveau van dividendinkomsten te handhaven door te beleggen in een grote verscheidenheid aan vastrentende sectoren, die volgens de visie van de beleggingsadviseur gewoonlijk een hoger niveau van inkomsten genereren. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken van 0 tot 8 jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. Duration geeft aan hoe gevoelig de beleggingen zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade'. Het fonds kan tot 50% beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die niet zo ver ontwikkeld zijn. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 30% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Risicoprofiel
Belangrijke risico’s die niet voldoende in het profiel worden weerspiegeld:

Kredietrisico
Het fonds kan beleggen in obligaties en/of aandelen. De emittenten van deze obligaties en/of aandelen kunnen insolvabel worden waardoor de waarde van de obligaties of aandelen volledig of deels verloren kan gaan.
Liquiditeitsrisico
Het fonds kan beleggen in effecten die nietvlot verhandeld worden op een beurs of soortgelijke markt.
Tegenpartijrisico
Indien een contractpartner van een fonds insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.
Derivatenrisico’s
Het fonds mag derivatentransacties afsluiten. De hogere winstkansen die zo ontstaan, gaan gepaard met grotere risico’s op verlies.
Wisselkoersrisico
Het fonds kan negatief worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
Opkomende marktenrisico
Het fonds zal meer schommelen omdat deze markten doorgaans kleiner, minder liquide en gevoeliger zijn voor economische en politieke factoren.
Renterisico
De waarde van het fonds zal waarschijnlijk dalen wanneer de rentevoeten stijgen.
Risico van de specifiek onderliggende waarden
Het fonds kan schade ondervinden door de waardeontwikkeling van de onderliggende waarden, zoals aandelen, obligaties of hypotheken, en kan zeer volatiel zijn.

Alle verdere risico’s verbonden aan dit fonds verneemt u via het prospectus.
Morningstar Rating:
Brons
Brons
Risico- en opbrengstprofiel
1
2
3
4
5
6
7
Lager Risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Hoger Risico
Mogelijk hogere
opbrengsten
KENMERKEN
Slotkoers 07/05/2021 15,67
Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Flexibel – USD Hedged
Valuta USD
Distributie status Kapitalisatie
ISIN IE00B7KFL990
Oprichtingsdatum 30/11/2012
Einddatum Onbeperkt
Management strategie (vs benchmark) Actief
Minimum instap bedrag 100,00 USD
Vergoedingen en kosten
Instapkosten Geen
Instaptaks Geen
Bewaarloon Geen
Meerwaardetaks
Ja, 30% op het obligatiegedeelte van het het fonds
Roerende voorheffing op dividend N.V.T
Verkoopkosten Geen
Uitstaptaks 1,32 (max. 4 000,00 EUR per fonds)
Lopende kosten 1,45% waarvan 0,65% wordt betaald aan MeDirect.
Fondshuis
Adres PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Mutual House 70 Conduit Street Dublin W1S 2GF Ireland
Naam manager Alfred T. Murata
Aanvangsdatum van manager 30/11/2012
Website www.pimco.com
Totale netto activa (milj.) 70 409,96 USD (30/04/2021)
UCITS Ja
Beheerder State Street Fund Services (Ireland) Ltd

Wettelijk document

Het is mogelijk dat dit fonds swing pricing toepast. Gelieve het prospectus te consulteren voor meer informatie.
Indien u een klacht heeft, kan u zich wenden tot de klachtendienst van MeDirect, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel of via [email protected] of naar Ombudsfin, Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II – laan 8 bus 2, 1000 Brussel of via [email protected]

Rendement

Rendementen en de evolutie van de NIW uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingsverliezen kunnen voorkomen en investeerders kunnen een deel of zelfs al hun beleggingen in het fonds verliezen.
Verkoopkosten (zoals in- en uitstapkosten) en taksen zijn niet opgenomen in de berekening van de resultaten in het verleden. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die uit de activa van het fonds worden genomen worden mee verrekend en zijn reeds opgenomen in de NIW.
Het rendement in euro kan steeds lager of hoger uitvallen door wisselkoersschommelingen en is reeds in het verleden gedaald.
Geannualiseerde rendementen in USD
PeriodeGeannualiseerd rendementDatum
1 jaar13,63%07/05/2021
3 jaar5,07%07/05/2021
5 jaar5,06%07/05/2021
Sinds de lancering5,47%07/05/2021
Cumulatieve rendementen in USD
Rendement
sinds 01/01/20211,10
1 maand1,03
3 maanden0,19
6 maanden4,40
Kwartaalrendement
K 1K 2K 3K 4
2021-0,32%---
2020-8,52%7,23%2,64%4,94%
20193,39%2,57%-0,14%2,09%
2018-0,51%-0,81%0,37%0,30%
20172,34%1,83%1,57%0,52%

Analyse

Assetverdeling %
% Lang% Kort% Netto activa
Aandeel1,43%0,00%1,43%
Obligatie156,87%68,11%88,76%
Cash78,46%75,06%3,40%
Overige6,51%0,11%6,41%
Risico versus rendement
Risicometing1 jaar3 jaar5 jaar
Standaarddeviatie
3,846,134,83
Sharpe Ratio
3,190,580,79
Sortino-ratio
19,480,731,01
Positieve maanden9,0025,0045,00
Negatieve maanden3,0011,0015,00
Slechtste maand-0,51-8,21-8,21
Regio's
Regio%
VS0,51
Verenigd Koninkrijk0,29
Eurozone0,04
Latijns-Amerika0,00
Sectorweging
Geen data beschikbaar
Top 10 posities
HoldingSectorLand% van activa
Federal National Mortgage Association 2.5% 11/03/2051United States7,40
Federal National Mortgage Association 2% 11/03/2051United States5,86
Federal National Mortgage Association 3% 14/01/2051United States4,83
Pimco Us Dollar S/T Fl Nav Z Usd Inc 04/03/2021Ireland3,16
Bnp Paribas 2019-1 12/04/2024Netherlands2,77
Fin Fut Eux Euro-Btp 03/08/21 2,60
Federal National Mortgage Association 2.5% 11/02/2051United States2,31
Federal National Mortgage Association 3.5% 14/01/2051United States2,30
Fnma Pass-Thru I 4% 01/03/2049United States2,27
Federal National Mortgage Association 3% 11/02/2051United States1,96
Het is mogelijk dat sommige fondsen die in de portefeuille zijn opgenomen niet in België worden aangeboden. Gelieve onze klantendienst te contacteren voor verdere informatie.
Rangschikking binnen de Morningstar categorie
Rangschikking1 jaar2 jaar3 jaar5 jaar
Beste 25%
Categorie bovengemiddeld
Categorie benedengemiddeld
Slechtste 25%
Morningstar style box
Style Box voor Aandelen
Groot
Grootte
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Stijl
Style box voor obligaties
Groot
Rentegevoeligheid
Midden
Klein
Waarde
Gemengd
Groei
Kredietkwaliteit
U moet de KIID en prospectus lezen en beoordelen voordat u overgaat tot een belegging.